ኣብ ኣዳራሽ ሚልንየም ኣዲስ ኣበባ መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ብልዑል ድምቀትን ፍናንን ተኸቢሩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  21/06/2012)

ኣብቲ ዱሙቕ ፅምብል ምክትል ኣዶ መንበር ህወሓት ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/ሄር  ድማ ንዚ ዝስዕብ ረዚን መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን፡፡

 “ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ብፍላይ እቲ መንእሰይ፣ ኣብ ማእኸል ተፃባእቲ ሓይልታት ኮይኑ ንዘጋጠምዎ ተፃበኦታትን ማሕለኻታትን ድንብርፅ እንተይበልኩም ንዘካየድክምዎ ሕጋውን ዴሞክራስያውን ኣግባብ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብኩም ህወሓትን ዓብዪ ፍናንን ሓበንን ተሰሚዕዎም ኣሎ፤ ኣገንዕ ድማ ይብለኩም”

® ከምቲ ኩሉ ግዜ ውድብና ህወሓት እትገልፆ 11 ለካቲት ንህዝቢ ትግራይ ተራ ዕለት ኣይኮነትን።ህዝቢ ትግራይ ነቲ ንዘበናት ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕን በደልን ተፃዊሩ፣ እምቢ ኣይግዛእን ኢሉ ሽግ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝወለዐላ ታሪካዊት ዕለት ስለዝኾነት ከም ዳግማዊ ልደቱ ርይኡ እዩ ዘኽብራ።

® በዓል 11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነት፣ ፅንዓትን ዕላማን ዝበሰረሉ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ዘለዎም መትከላዊ ምትእስሳርን ተግባርን ዝረጋገፀሉ በዓል እዩ።

® እዚ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ብፀላእቱ ዝተፈሓሰሉ ሽርሒታት በታቲኹ ንቕድሚት ዝምርሽ፣ ዘይምብርከኽ እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተፃብኦ ናይ ምምካት ብቕዓቱ ኣዝዩ ልዑል ከምዝኾነ ደጋጊሙ ረዘንቲ መልእኽቲታት ዘመሓላልፈሉ መድረኽ እዩ።

® ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ በዓል 11 ለካቲት ንምኽባር ኣዳራሻት እንተሰኣነ እውን ኣብ ደገ ዳሳት ደስዲሱ እናኽበሮ ድሕሪ ምፅናሕ እንሆ ሎሚ ብዝለዓለ ድምቀት ኣብ ኣዳራሽ ሚልንየም እናኽበሮ ይርከብ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ 11 ለካቲት ንምኽባር ዘርኣዮ ፅንዓትን ውፍይነትን መርኣያ ፅንዓት ኩሉ ትግራዋይ እዩ።

® ልክዕ ከምቲ ኣብ ዕጥቓዊ ቓልሲ ተጋዳላይ ህወሓት ብመዳፍዕን ታንክታታን ንፀላእቱ ድንብርፅ እንተይበለ ኣብ ድፋዕ ፀላእቱ ዝዕልል ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣብ ማእኸል ተፃባእቲ ሓይልታት ኮይኑ ንዘጋጥምዎ ተፃበኦታትን ማሕለኻታትን ድንብርፅ እንተይበልኩም ዘካየድክምዎ ሕጋውን ዴሞክራስያውን ኣግባብ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብኩም ህወሓትን ዓብዪ ፍናንን ሓበንን ተሰሚዕዎም ኣሎ፤ ኣገንዕ ድማ ይብለኩም።

® ቀንዲ ውራይ እቲ ሐዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንኹሎም ብልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ መስመር ዝተሃነጹ ትካላት ምፍራስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ከይዲ እዙይ ዕንቅፋት እዮም ዝበሎም ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንምስኳንን ንምብርካኽን ብኹሉ ዓቕሙ ተረባሪቡ እዩ።

ይኹን እምበር ነዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ብዘይምንም ምድንጋር ዝተረድኡ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓድነቶም ኣስጢሞም ብንቕሓት ተቓሊሶም ክምክትዎን ህልውነኦም ውሑስ ክኸውንን ውሽጣዊ ዓቕምታቶም ኣደልዲሎም ‘ወይከ ፈተኽ!’ ኣይፋል! ምባሎም ሕልሚ ፀላእትና ክዕገት ገይሮም እዮም።

® ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሄር ተኮር ጥቕዓት ክበፅሕ ዘርኣዊ ምልዕዓል ተኻይዱ እዩ። ግዳይ ናይዚ ጥቕዓት ዝኾኑ ኣብ ሜተክ፣ ኣብ ድሕንነት፣ ፖሊስን ኣብ ካልኦት ትካላትን ተዋፊሮም ዝፀንሑ ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ተጋሩ ተኣሲሮም እዮም። ብጣዕሚ መነወሪ ዘርኣዊ ዴኩመንተሪ ፊልም ተሰሪሑ፤ ብዝተዋደደ ኣገባብ ብሚድያ ተሰንዩ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ እቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ተለዓዒሉ ስጉምቲ ንክወስድ ምልዕዓልን ድፍኢትን ተገይሩ እዩ። መስተውዓሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክለዓል ስለዘይከኣለ ግን ዝሃቀንዎ ከይተሳኸዐ ተሪፉ ።

® እቶም ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ከድንን ናይ ቓልሲ ሞራሉ ንክትንከፍን ዕላማ ብምግባር ብፖለቲካዊ ውሳነ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ፖለቲካዊ እሱራት ምዃኖም ንፁር ቅዋም ብመሓዝ መላእ ህዝቢ ትግራይ፣ ውድብ ህወሓት፣ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ሲቪክ ማሕበራትን ቓልሶም ብምሕያል ነቲ ናይ መንግስቲ ተግባራት ከቃልዑ ፀኒሖም እዮም።

® እዞም ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝተፈላለዩ ስልትታት በቢግዜኡ ዝቕይሩ ሓይልታት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘደንገፆም ኣብ ሞንጎኡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ምክፍፋል ክፍጠር እንተዘይተገይሩ ድሌቶም ክሳኸዐሎም ከምዘይኽል ተገንዚቦም ንህዝቢ ትግራይ ብዓሌት፣ ብኸባቢ፣ ብሃይማኖት ከፋፊሎም ነቓዕ ክፈጥርሉ ላሕ ይብሉ ኣለው።

® ህዝቢ ትግራይ እሱራት ፖለቲካ ወገናቱ ንምፍታሕ ዝገበሮ ቃልሲ ንምዝሕሓል ድማ ኣሰርቲ ባዕልቶም ኮይኖም እናሃለው ‘እሱራት ይፈትሑ’ ኢሎም ሕቶ መቕረብቲ ባዕሎም፣ ‘ይፈትሑ’ ኢሎም ውሳነ ወሃብቲ ባዕሎም ብምዃን ዝሰርሕዎ ዘለው ድራማ ላግፅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ንዕቐትን ዘርኢ ብምዃኑ ተገንዚብና ንፃት እውን ከይተዘናጋዕና ቓልስና ኣጠናኺርና ክንቕፅል ይግባእ።

® እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣፈታትሓ እሱራት ፖለቲካ ዋላ እኳ ግልፅነት ዘይብሉ፣ ብብዙሕ ተንኮል ዝተላዕጠጠ እንተኾነ ነቶም ውሑዳት ዛጊድ ዝተፈትሑ ውፅኢት ቓልስና እዩ እሞ እንኳዕ ኣሐጎሰኩም፣ እንኳዕ ምስ ቤተሰብኩምን ፈተውትኹምን ንምርኻብ ኣብቀዐኩም እናበልና ነቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስበኦምን ብሄራዊ መንነቶምን ተኣሲሮም ዝሳቐዩ ዘለው እሱራት ፖለቲካ ኩሎም ክሳዕ ዝፍትሑ ቐላፅምና ጠሚርና ብትብዓት ክንቃለስ በዚ ኣጋያሚ እዙይ ብሽም ውድብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፃውዒተይ የቕርብ።

®እዚ ሐዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዋላእኳ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝመረረ ፅለኣት ዘለዎ እንተተኾነ ንህዝቢ ትግራይ ፀሊኡ ፈታዊ ህዝቢ ኦሮሞ፣ ፈታዊ ህዝቢ ኣምሓራ፣ ፈትዊ ህዝቢ ደቡብ፣ህዝቢ ዓፋር፣ ፈታዊ ህዝቢ ሶማል፣ ህዝቢ ሃረሪ፣ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ፈፂሙ  ክኸውን  ኣይኽእልን።
ንሓደ ህዝቢ ዝፀልእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ፀላኢ ኩሎም ህዝብታት እውን ከምዝኾነ ክስመረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። ብተግባር ዝረኣይ ዘሎ እውን ነዙይ ዘረጋግፅ እዩ።” ዝብልን ካልኦትን ረዚን መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን፡፡


0