ኣቐዲመ እንኳዕ ንመበል 45 ዓመት ምስረታ ህወሓትን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብደሓን ኣብፀሐኩም እናበልኩ ዝተሰምዐኒ መዘና ዘይብሉ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ።

(ኤፍኤምመቐለ  12/06/2012)መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ክነብዕል እንከለና ነቲ ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፋሽሽታዊ ደርጊ ተፃዒኑ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ካብ ሱሩ ንምምሓው፥ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ዓሲሉ ንምእማኑ ብዘፀግም ፅንዓትን ሕራነን ብዝገበሮ ተጋድሎ ንደርግን ሓገዝቱን ብምድምሳስ ብደምን ዓፅምን ዝተፀሓፈ ድሙቕ ታሪክ ዘንበረሉን፥ ንዑኡ ክፍፅሙ ዝሓለፉ ስውኣትን ብምዝካር እዩ፡፡ ብተወሳኺ ናይ 45 ዓመታት ናይ ፅንዓትናን ዓወታትናን ተሞክሮና ሒዝና ከም ውድብ፥ መንግስትን ህዝብን ቃልና ዳግም እነሕድሰሉን ናይዚ እዋን ፈተናታት በዲህና ንዝበለፀ ዓወት እንለዓዓለሉን ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ፥ ናይ ውሳነ እዋን ንርከብ።

ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን!

             ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ምዕቡል ባህሊ፥ ስልጣነን ናይ ቀደም ታሪኽን እዩ። ብሕብረተሰብ ዓለም ከምዝፍለጥ ኣክሱም ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለም ካብቶም ኣርባዕተ ሓያላን መንግስታት ዝበሃሉ ሓደ እዩ ነይሩ፡፡ በቲ ጊዜ ተሰሪሖም ኢልካ ክትኣምኖም ዘፀግሙ ገዘፍቲ ሐውልቲታት፣ ቅርስታት፥ መቓብር ነጋውስ ምስ ዝተፈላለዩ ታሪኻትን ባህልታትን ይርከቡ። ናይ ኣክሱም ታሪኽ፣ ሥነ ጽሑፉ፣ ብራና፣ ናይ ቅዱስ ያሬድ ሙዚቃ፣ ዜማታት፥ ፍልስፍና፣ ፊደላትን፣ ሥነ ጽሑፋትን ወሲኹ ስልጣነ አክሱም ክሳብ የመን ዝበፅሐ ልዕልነት ነይሩዎ እዩ።

               ታሪክ ከምዘምህረና አክሱም ክርስትና ንመጀመሪያ ጊዜ ብኣቡነ ሰላማ ተቐቢላ ድሕሪኡ ናብ ካልኦት ክፋላት ሃገር ዘሰጋገረት፥ ናይ ነብዩ መሓመድ ተኸተልቲ ኣብ ስዑዲ መቐመጢ ምስ ሰኣኑ ተሰዲዶም ሰላም ናብ ዘለዋ ትግራይ ኣል ነጋሺ ብምምፃእ ኣብ ዓለም ድሕሪ መዲና ካልኣይ መስጊድ ሃይማኖት እስልምና ዝተጣየሸሉ ቀፂሉ ናብ ካሊእ ክፋል ሃገር ተጋፊሑ እዩ። ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ታሪኽ፣ ናይ እምነት፣ ምርምርን ምምሕዳርን ኮታስ ናይ ብዙሕ ጉዳያት መግለፂትን ቦካሪትን እያ ነይራ።

              ታሪኽ ከምዘምህረና ኢትዮጵያ ክገዝእ ዝሓሰበ ባዕዳዊ ሓይሊ መእተዊኡ ብትግራይ ስለዝኾነ ንቐደም ዝዋጋእ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ብኹሎም ፀለምቲ ዝበሃሉ ህዝብታት ከም ምልክት ነፃነት ተገይሩ ዝውሰድ ዓወት ዓድዋ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዓወትኳ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጅግንነት ዘርኣየሉን ቅድሚ ዓድዋ ብዙሕ ውግኣት ስዒሩ ቀፂሉ ድማ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኮይኑ ድሙቕ ዓወት ዓድዋ ኣመዝጊቡ እዩ። እዚ ዘምህረና ህዝቢ ትግራይ ሃገር ብባዕዳውያን ከይትውረር ካብ ቀደሙ እናመከተ ከምዝፀንሐን ካብ ቀደሙ እውን ሕልፊ መስዋእቲ እናኸፈለ ዝመፀ ህዝቢ ምዃኑ እዩ።

               ሎሚ እናኽብራ ዘለና የካቲት 11 እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሃገሩ ፀረ ህዝቢ መንግስታትን ሓይልታትን ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ፋሽሽታዊ ስርዓት ክቕበር ገይሩ እዩ። ታሪኽ ንባዕሉ ይደግም ከምዝበሃል ደርጋውያንን ደገፍቱን ንምቕባር ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሕልፊ መስዋእቲ ኸፊሊ እዩ።
              ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሃገር ብኹሉ ሕልፊ ዝሃበ እምበር ሕልፊ ኣይተጠቐመን። እዚ ከይኣክል ግን ብቐፃሊ ዝጥርጠር፥ ዘይሽሙ ዝዋሃቦ፥ ንብዙሕ ክፋእ ዝተቓልዐ፥ ሕልፊ ኣብ ዝኸፈለላ ሃገር ኣብ ቀረባ ዓመታት ድማ ካብ ገሊኡ ክፋል ሃገሩ ክባረር፥ ክጥቃዕ፥ ናብ ዓዶም ኣባሪርናዮም ክበሃል ጀሚሩ፥ ኮታስ ትግራዋይ ብዘየቋርፅ ሽርሒታት ክፅመድን ክሕለኽን ይግበር ኣሎ። እዚ ታሪኽ ይኣክል ወይ ይቀየር። ዘሎ መገዲ ፈሪሕካ ምንባር ወይ መገዲ ልማኖ እንተይኮነስ መገዲ ምክብባር እዩ። ኣብዚ እዋን ናይ ማንም ብሄር ልዕልነት ተቐባልነት የብሉን ወይ ማዕርነታዊ ሓድነት እዩ፥ እንተዘየለ ህዝቢ ትግራይ ተቓሊሱ ዘምፅኦ መሰል ኣብ ኢዱ ከምዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ።

ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን!

               ብየካቲት 11 ዝተወልዐ ወያነ ትግራይ ክዕወት ዝኸኣለ ብመጠን ዝተኣከበ ጋዕ ገልጠም፥ ብሓይሊ ፋይናንስ፥ ብታህዲድን እንተይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ገስጋሲ ህዝባዊ ዕላማ፣ ዴሞክራሲያዊ ውድብ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ፣ ተቓላሳይ ህዝቢን ሓፂናዊ ፅንዓትን ስለዝነበረ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፀላእቲ ዓወት ከምዝግብ ዝኸኣለ ብነበረያ ነበረ፥ ብሓሶት፥ ታሪኽ ብምስራቕ፥ ብምውቓዕን እንተይኮነስ ቀይሕ ደም ደቁ ኣውሒዙ ብመስዋእቲን ብመጉዳእትን ዝኽፈል ከፊሉ፥ ንብረቱ ዓንዩ፥ ተቓፂሉ፥ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነ እንስሳታት ትግራይ ደሞም ፈሲሱ፥ መጉዳእቲ በፂሑዎም፥ተፈጥሮ ሃፍቲ ትግራይ እውን ግዳይ ጥቕዓት ፀላኢ ኮይኖም ተቓፂሎም፥ ባዲሞም፥ ብድምር ትግራይ ክንደይ ተሸኪማ መወዳእትኡ ግን ንኹሉ ብምምካት ብዓወት መሰስ ኢላ እያ። ሳላ ህዝብና ዝተቓለሰ ስርዓት ፋሽስታዊ ደርጊን ደገፍቱን ተሳዒሮም ንኹሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ክብሪ ዝሃበን ንረብሐኦም ደው ዝበለን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተተዂሉ እዩ።

              ሳላ ዕዉት ወያነና ሃገርና ኩለን ብሄራት፣ ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ማዕረ ሓላፍነት ክወስዳን ተጠቀምቲ ክኾናን ኣብ ናይ ባዕለን ጉዳይ ድማ ባዕለን ከመሓድራ፣ ብቋንቑአን ክጥቀማ፣ ታሪኸንን ባህለን ክኽበርን ክምዕብልንዝፈቅድ ስርዓት ክትከል ጀሚሩ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድኽነትን ድሕረትን ታሪኽ ክንገብር ተቓሊስና ዓበይቲ ምዕባለታት ኣብ ትምህርቲ፥ ጥዕና፥ መ/ልምዓት፥ ኣብ ካልኦት ዋኒናት ልምዓት ተመዝጊቡ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝነብር ህዝብና በብብርኩ ተጠቃሚ ምዃን ጀሚሩ ከምዝነበረ ዝፍለጥ እዩ።ኮታስ ሳላ ህዝብና ዝተቓለሰ ብዙሕ ምዕባለታት ተራእዩ ኮይኑ’ውን ኢትዮጵያ ብዓለም ደረጃ በድኽነት፡ ጥምየትን ድሕረትን ትፍለጥ ኣብ መዝገበ ቃላት ብሽም ጥምየትን ድኽነትን ተመዝጊባ ዝነበረት ሃገር፥ ብስሉጥ ልምዓት ትለዓል ትበሃግ ትህረፍ ብዙሕ ዝምነያ ሃገር ኮይና፥ ናይ ባዕላ ሰላም ኣረጋጊፃ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ትሕግዝ ስዱዳት ተዕቑብን ትሕብሕብን ሃገር ኮይና።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

                ኣብዝሓለፉ ውሱናት ዓመታት ብሰንኪ ድኽመት ኣመራርሓ ኢህወዴግ ክራይ ኣካብነት እናሓየለ መፅዩ ሰናይ ምምሕዳር እናሃሰሰ፥ ልምዓት እናተዳኸመ፥ ዘይጥቀም ህዝቢ እናበዝሐ፥ ህዝቢ እናተቐየመ ካብ መንግስቲ እናርሓቐ ካብኡ ሓሊፉ እውን እናተቓወመ፥ እናሓንገደን እናዓመፀን ከይዱ’ዩ። ሰለዝኾነ’ውን ውድብና ህወሓት ሕሉፍ ጉዕዞና ጊዜ ወሲዱ ገምጊሙ ጉድለታቱ ሓጢጡ ኣውፂኡ፥ ዝበፅሐ ጉድኣት ንህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ፥ ሰሪሕና ክንክሕስ ቃል ኣቲና ትኹረትና ቅድሚ ኹሉ ኣብ ትግራይ ከምንገብርን ዝካኣል ደገፍ ንሃገራዊ ጉዳያት ከምንገብር ነፂርና ናብ ስራሕ ወፊርና ኢና። በዚ መሰረት እውን ሕዱር ዝጎበጡ ክነቃንዕ፥ ንቕድሚት ከሰጉሙና ዝኽእሉ ሓደሽቲ ዛዕባታት ብምትእትታው ክንጉዓዝ ጀሚርና ኣለና።

               ይኹን’ምበር ትምክሕተኛታትን መልእክተኛታት ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ግን ብሃገር ዝተምዝገቡ ዓወታት ፀሎሎ ብምልካይን እዚ ሃገርን ህዝብን ምልዋጥ ዝጀመረ ናይ ምዕባለ እዋን ፀልማት ዘበን ብምባል ሰፊሕ ወፍሪ ኣንፃር ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ብምክያድ፥ ሰላም ዝተዘረገሉ፥ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ዝተጣሓሰሉ፥ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ዝዘሓለሉን እዋን ንርከብ። ኣብ ዓለምና ተፈጢሩ ዝነበረ ኣዎንታዊ ምስሊ ሃገርና እናወረደን እናሓመቐን ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

              እዞም ብህዝቢ ትግራይ ተሳዒሮም ዝነበሩ ሓይልታት ትምክሕትን ሓደሽቲ ተስፈኛታት ኣሃዳውያንን ኣንፃር ህዝብና ዘካይዱዎ ዘለዉ መፀለምታ፥ ዝዝርግሑዎ ሓሶታትን ህዝቢ ትግራይ ከም ጓና ክቑፀር፡ ምስ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንምግጫውን ፈሊኻ ንምውቃዕን የኽእል እዩ ዝበልዎ ኹሉ ዓይነት ውዲታት ፊሒሶም እዮም፡፡ ብዘይኣግባብ ኢህወዴግ ብምጥፋእ ስርዓትና መሊኦም ንምፍራስ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ። ናይ ኩሉ ሕሉፍ ሽግር ምኽንያት ውድቡን ህዝቢን ትግራይ ኮይኑ ገልጠም ብዝበለን ንፋስ ብዝነፈሰን ወያነ ምባል ዝቐለለ ኮይኑ ኣሎ።

               እዞም ወገናት መሰረታዊ ፀገማት ህዝቢ ክፈትሑ ድልየት ስለዘይብሎምን ስለዘይኽእሉን ሕዝቢ እናናቖሩ ስልጣን ክሕዙን ኣብ ስልጣን ክፀንሑን ዓሊሞም ድቃስ ስኢኖም ይሰርሑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ሰላም ምኽባር ኣብዘይኽእለሉ ተገልቢጡ ሰላም ትግራይ ንክዝረግ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ሽርሒ ክኣልም ይውዕል ኣሎ። “መባእ በዓለ ማርያም ዝበልዐ ባዕሉ ይለፋለፍ” ከምዝበሃል ኣፍታ ሽርሒ ዝኣተዉ መራሕቲ ሰብ ከብዶም ከምዝረገፆም ብዘይ ምርመራ ዝተማኸሩዎ ጉድ ከውፅኡ ጀሚሮም ኣለዉ።

               ናትና ታሪኽ ሃገር ካብ ባዕዳዊ ወራር እውን ዝከላኸልን ዘድሕንን እምበር ዓዲ ኣሕሊፉ ዝህብ ኣይኮነን። ኣብዚ ዘለናሉ ኩነታት እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይን ምምሕዳሩን እዛ ሃገር ተንከርከር እናበለት ክትቅፅል ብምግባሩ ክሽለም ዝግብኦ ህዝቢ እናሃለወ ዘበን ግርምቢጥ ኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። ንሕና ንከባበር ብሕግን ስርዓትን ንኺድ ኢና ዝበልና’ምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣናሽዉ፥ ኣብ ልዕሊኡ ዓንድሩ ኣይበልናን። ሕዚ’ውን ደው ኢልኩም ሕሰቡ፥ እዋኑ ናይ ውሳነ ግዜ ምኻኑ ፍለጡ።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

              እዛ ወርሒ ለካቲት እባ ዋዛ ኣይኮነትን፥ ዘይተምፅኦ እውን የብላን፥ ገሊኦም ሓደሽቲ ተስፈኛታት ማጮሎት ለካቲት ተሓፂቦም እንተተመሰለልና ኢሎም ዋላኳ ኣብ ሰልፍኹም ኣይንረኸብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክንስለፍ ኢና፥ ህዝቢ ትግራይ ዝሓተቶ መእተዊ እግሪ እንተኾነ ክንምልስ ኢና ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። የካቲት 11 ናብ ደደቢት እንተይከድና ኣብ ኣኣ ኮይንና ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ምምላስ ዝጀመርናሉ ዕለት ስለዝኾነ ናትና ክብርቲ ዕለት እያ ኣይበሉና እምበር ኣብ መጋቢት፥ ሚያዝያ ድሕሪኡ እውን ደጋጊሙ ህዝብና ዝሓተቶ ምምላስ ንቡር እዩ።

               ብኻሊእ ገፅ ኩሉ ከምዝፈልጦን ዝከታተሎን ሰላምን ደሕንነትን ትግራይ ውሑስ ንምግባር ትካላዊ ምትዕርራይ ዝተጀመረ ይኹን’ምበር ዝያድ ክንሰርሕ ናይ እዋኑ ጠለብ እዩ። ስለዝኾነ’ውን ኩሉ በብከባቢኡ ተወዲቡ ሰላሙ ዝሕልወሉ ቀፀልቲ ንጥፈታት ክነካይድ፥ ወትሩ ድሉዋት ክንከውን ብሰላም፥ ብሕጊ፥ ተኸባቢርካ እምበር፥ ብካሊእ መገዲ ዕፁው ምዃኑ ደጋጊምና ክነፍልጦም ይግባእ።

                ሰናይ ምምሕዳር ትግራይ ንምምሕያሽን ንምልዋጥን ትካላዊ ምልክዕ ሒዙ ናብ ተግባር ተኣትዩ ኣሎ። ህዝብና ሳላ ዝተቓለስካ ውፅኢት ቃልስኻ ዝኾኑ ዝተምሃሩ ደቅኻ ኣርኪቦም ጣብያ ብዝተምሃሩ መናእሰይ ምምሕዳር ተጀሚሩ ኣሎ። ድሕሪ 25 ዓመታት ምምሕዳር ትግራይ ብመፅናዕቲ ተፈቲሹ ዳግም ተመዓራርዩ ቤ/ምኽሪ ትግራይ፥ ዝፀንሑ ሕቶታትን ሽግራትን ፍታሕ ዝሃበን ንቐፃሊ ስሉጥ ዕብየት ትግራይ ምዕሩይ ምምሕዳር ክህሉ ዝገብር ናይ ለውጢ ውሳነ ወሲኑ ናብ ስራሕ ይእቶ ኣሎ። ከባብያዊ ምምሕዳራትና (ወረዳታትን ከተማታትን) ሙሉእ ብሙሉእ ዘይምእኹል ምምሕዳር ዝተረጋገፀለን ካብ ድልየትን ውሳነን ህዝቢ ከይወፃ ዝገብር ታሪኻዊ ውሳነ ተወሲኑ፥ ትግራይና ኣብ መስርሕ ለውጢ ኣትያ ኣላ። ንዝበለፀ ስጉሚን ግስጋሰን ኩሉ እጃሙ ከወፊ ይፅውዕ።

               ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ሰላምና ዓቒብና፥ ብሕጊን ስርዓትን ንግዛእ ምዃንና ኣቐፂልና፥ ስራሕትና ብትካላዊ ለውጢ ሰኒናን ክሳብ ዝተጉዓዝና ትግራይ ሰሓቢት ኢንቨስትመንት፥ ፈጣሪት ስራሕ ዕድልን ዓዲ ልምዓት ኮይና ክትቕፅል፥ ክትዕምብብ እያ። ትግራይ ደም ዝፈሰላ እንተይኮነ ሰላም፥ ልምዓት ዝፈሰላ ክንገብራ ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኩልና ብሓደ ልቢ ንውፈር።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ!

               ኣብ ዘለናሉ ዝተዘረገ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሓዱሽ ታሪኽ እናፅሓፍካ ትርከብ። ንመንነትካን ንህላወ ትግራይን ቅድሚት ሰርዕካ ንፀላእትካ መኪትካ ሰላምካ ብምዕቃብካ ዘለና ክብሪን ናእዳን ክንገልፅ ንፎቱ። ኣፍቲ ዝኸፍአ ዕጥቃዊ ቃልሲ፥ ዓቕሚ ኣብዘይነበረካ፥ ክንደይ ተሸኪምካ መስተንክር ሰሪሕካ ኢኻ። ሕዚ እውን ኣጋጢሙ ዘሎ ፀረ ትግራይ ወፍሪ ምድሕርሓር ብምምካት ሕድሪ ስውዓትና ኣይነዕብርን ኢልካ ዳግም ቃልካ ኣሐዲስካ ኣለኻ።

               ናይሎሚ ዘበን 11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ከምቀደምካ ሓድነትካ ኣስጢምካ ንኹሉ መልእኽትኻ ብዘየላጢ እናገለፅካ ትርከብ። ብዘካየድካዮ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ታሪኻዊ ውሳነታትካ ንኹሉ ኣፍሊጥካ፥ ንዝለዓለ ቃልሲ ንባዕልኻ ኣዳሊኻ፥ ውድብን መንግስትን እውን ውሳነኻ ከተግብር ጀሚሩ ኣሎ። ዘሎ መማረፂ መገዲ ሰላም፥ ሕጊን ምክብባርን እምበር ካሊእ መማረፂ ዕፁው ምኻኑ ኣስሚርካ፥ ብትዕቢትን ድንቁርናን ብካሊእ ክፍትን ንዝደሊ ግና ግቡእ ምላሽ ክትህብ ድሉው ምዃኑካ ኣረጋጊፅካ። ኣንፃር መንነትካን መሰልካን ንዝመፅእ ሓይሊ ዘይትንብርከኽ ጥራሕ እንተይኮነ ገሊኦም ዘይርሳዕ እናረስዕዎ፥ ገሊኦም እናሕፈሮም ኣሉ ቀጣን እናበሉ እምበር ንከምበርክኻ ንዝፈተነ ተምበርክኽ ምዃንካ ደጋጊምካ ኣመስኪርካ ኢኻ።

ድሉውነትካ ኮለ ኣብ ወፍሪ ወራር ኣንበጣ ኣርኢኻ ኢኻ። ኣብዚ ዓመት ኣምበጣ፥ ትግራይ ከም ቀደም፥ ከም ዘበን ኣንበጣ መሲሉዎ እኽሊ ትግራይ ክወርር፥ ህዝቢ ከጥሚ ኩሉ ዝካኣሎ ገይሩ መወዳእትኡ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝወሰነላ መዓልቲ ረጊሙ ኢዱ ክህብ ተገዲዱ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ትግራይ ብክብርታት ቃልስና ወፊርካ ዓወት ስለዘመዝገብካ ዕዙዝ ምስጋናይ ይብፃሕካ።

                 ሓድነትካ ንክዘርጉ ንዝወፈሩ ከምታ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንኹሉ ድሕረታት መኪትካ “ሓሳዊ መላኺዒየ፥ ኣብ ትኣትዎ እንድዒየ” እናበልካ ሓድነትካ ኣስጢምካ፥ ብፅንዓት ተሰለፍ፥ ከምልማድካ ዓወት ናትካ እያ። ሰላምን ደሕንነትካን ኣረጋጊፅካን ኣደልዲልካን ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ካብ ድኽነት ብዘተኣማምን ንምውፃእ፥ ኣበርቲዕኻ ተቓለስ። ክልልካ ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ብእዋናዊ ሽግራት ንድሕሪት ከይበልካ ንቕድሚት መርሽ።

ዝኸበርኩም መናእሰይ ትግራይ!

                ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣያታትኩም ነዚ ዓላማ ነዚ መስመር ክብሉ ተሰዊኦም እዮም፡፡ ሐዚ ይኹን ብቐፃሊ ናይ ኣያታትኩም ሕድሪ ከይተዕብሩ ሓደራ ይብለኩም፡፡ ሰብ ተራን ሰብ ሕድሪ ዝኾንኩም መናእሰይ ናይ ዕላማ ፅንዓት ሒዝኩም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ለውጢ ኣብ ቦትኡ ክተብፅሑዎ ናይ ባዕልኹም ታሪክ እትሰርሑሉ እዋን እዩ። ዛጊድ ሰላም ህዝብኹምን ክልልኹምን ውሕስ ብምግባርኩም ብኣኹም ኹርኣት ይስምዐና ንሕበን፡፡ ብውሽጥን ግዳምን ዝመፅእ ዘሎ ኩለመዳያዊ መደናገሪ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብዲጂታል ወያነ ብምስታፍ ትገብርዎ ዘለኹም መኸተ ዝነኣድን እናሓየለን ክኸይድ ይግባእ።

             መፃዒ ዕድል ትግራይ ኣብኢድኩም እያ፥ ትግራይ ክትለምዕ እትኽእል ንሱኹም ብዝትገብርዎ ልዑል ፃዕሪ ስለዝኾነ ሓድነትኩም ኣጠናኪርኩም ሰላምኩም ክትሕልዉን ኣብ ልምዓት ክትነጥፉን ዳግም ሓደራ እብል። ንህዝቢ ትግራይ ብኽብሪ ምግልጋል ጥራሕ እንተይኮነ እንተዝካኣል ደጊምካ ደጋጊምካ ምስዋእ በዓል ዕድል ምዃን ምኻኑ ተገንዚብኩም ወይኑ። ህዝቢን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ጎንኹም እዩ። በርትዑ።

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ!

              ሳላ ምስኩልኹም ሓቢርና ከም ኢህወዴግ ተቓለስና ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሃገር ብምምስራት ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ዘማሓድረሉ ስርዓት ብምፍጣር ከባቢኡ ዘልምዐሉ ካብቲ ልምዓት እውን በቢደረጅኡ ፍትሓዊ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ሃገርና ኣብ ስሉጥ ምዕባለ ዴሞክራሲን ልምዓትን ትርከብ ተስፋ ዘለዋ ካልኦት ዝምነዩዋ ሃገር ኮይና ነይራ እያ። ይኹን’ምበር ዝጀመርናዮ ብሩህ ጉዕዞ ዝኾልፍ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።

             በዓል 11 ለካቲት እንትነኽብር ዋላኳ ኢህወዴግ ይፍረስ መስመርን ኣተሓሳስባን ኢህወዴግ መስመርን ኣተሓሳስባን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ስለዝኾነ ህዝብታት ሃገርና ሐዚውን ኣብ ሓደ እዮም ዘለዉ፡፡ እቲ ሕማም ኣብ መሪሕነት እምበር ኣብ ህዝቢ ኣይኮነን፡፡ ብወገንና ምስ ኩሎም ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊስት ውድባት ኣሃዳዊ ስርዓት ደጊሙ ከይምለስ ምሳኹም ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ምዃንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ።

                በዚ ኣጋጣሚ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ዝተውሃበኩም ኮንትራት/ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ሰለዘሎ ቅድሚ ምብታንኩም ታሪኽ ስርሑ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢድ ኣእታውነት፥ ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ኣብ ቀረባ ዝተገብሩ ፀረ ሃገርን ህዝብን መደረታት ብዕሊ ኮንኑ። ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ ኢልኩም ወስኑ፥ ኣውጁ፥ ወይ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዝእርም፥ ዘስተኻኽል ስጉምታት ውሰዱ፥ ሓዲኡ ግበሩ። ዓዲ ኣብ ምብታን ብታሪኽ ነይርኩም ከይትበሃሉ ግቡእኹም ፈፅሙ።

               ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገርና ዝረአ ዘሎ ዘይእዉጅ ወታደራዊ ወፍሪን ዝበፅሐ ጉድኣትን ተሓታቲ ክህሉን ግቡእ ስጉምቲ ክውሰድን ይግባእ ንብል።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

              ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ደቂ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ሓደ ግምባር ተዋጊኦም ዝኽፈል መስዋእቲ ኸፊሎም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም እዮም። ድሕሪ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ንናፅነት ኤርትራ ብምድጋፉ ይቀጥቀጥ’ምበር ንኹሉ እናመከተ ጋእ መጋእ እንተይበለ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፉ እዩ። ድሕሪ ዝተኻየደ ዘየድሊ ኺናት ዘላቒ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ ፃዕርታት ኣካይዱ እዩ። ዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ወገናትና መዕቖቢ ክረኽቡ እናሓገዘን እናሓብሐበን ድጋፉ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ።

               ብኣጋጣሚ በዓል ለካቲት 11 ሕሉፍ ዕዳና ብኣግባቡ ክንኣሊን ክንዓፁን ድሉዋት ምኻንና ክንገልፅ ንፈቱ። ይትረፍ ውልቀ መራሕቲ መንግስቲ፥ መንግስታት እውን ፈረስቲ ስለዝኾኑ ሰላምና ውሑስ ንክኸውን ብሕብሕብኢተይ ዝስራሕ ናብ ካሊእ ሓደጋ ዘእትወና ስለዝኾነን የእትወናን ስለዘሎን ክልቲኡ ህዝብታት ክመያየጠሉ ምግባር ናይ እዋኑ ጠለብ እዩ።

             ህዝቢን ክልል መንግስቲ ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ፅቡቕን ሕማቕን ታሪኽና ተማሂርና ንክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ዘለና ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ቁሩባት ኢና። ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብታሪኽ፥ ብባህሊን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ናይ ነዊሕ ታሪኽን ኣመፃፅኣን ዘለዎም ህዝብታት ብምኳኖም ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ሓዉ እምበር ፀላኢ ኣይኮነን፡፡ እዞም ክልተ ህዝቢታት ብደም ዝተኣሳሰሩ እምበር ብደም ዝተኣላለሹ ኣይኮኑን፡፡ ክኾንውን ኣይክእልን፡፡ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብሩ ግና ሓደ ህዝቢ እዮም፡፡ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዳግም ነንባዕሎም ከባልዕዎምን ናብዘየድሊ ጎነፅ ከእትዎም ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ፡፡ ተጀሚሩ ዝተብሃለ ሰላም ትካላዊ ብዝኾነ ኣግባብ ከይፍታሕ እኳ ድኣስ ኮነ ተባሂሉ ክጓተት፥ እዚ ንካልኦት ሽርሒታት መሸጎጢ ንምግባር ይስርሓሉ ኣሎ።

          ንናፅነት ኤርትራ ደው ንዝበለ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ምስ ፀረ ናፅነት ኤርትራዶ ሽርሒ ይሕሰብ፥ ይእለም? ዓገብ’ዩ። ልክዕ ኣብ ዘበን ግርምቢጥ ዘይበሃል፥ ዘይግበር የለን። ዝኣረገ፥ ኣመተ ምህረቱ ዝሓለፎ ደርፊ እናደረፍካ ሰብ ከጎይልየ ምባል ይትረፍ፥ ብሕዱር ቂም ንበዓስ ኣይኮንናን፥ ዘቀራርበና እዩ ዝዓቢ፥ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ህዝቢ ኤርትራ ናብዘየድሊ ጎንፂ ክኣቱ ኣይደልይን፡ብሓባር ንክልቲኡ ህዝብታት ዝጠቅም ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢዩ ምድላውና። ተኸፊቱ ዝነበረ መገዲ ምዕፃዉ ከይኣክል ኣብ ቀረባ ድማ ብሽርሒ መንግስታትና ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ከይመፁ ኣብ ትግራይ ዘሎ መዓስከር ኤርትራውያን ክዕፆን ሓደሽቲ ከይቕበሉን ይገብሩ ኣለዉ። ክፍለጥ ዘለዎ ኤርትራዊ ናብርኡ ኣብ መዓስከር ትግራይ እንተይኮነ ናብርኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ኤርትራውያን ብኣና ዝዕፆ በሪ የለን። ሕዚ እውን ገዛኹም፥ ዓድኹምዩ። ሰራዊት ኤርትራ እውን ገዛኻ እዩ። ነዚኣ ዝዓፁ ሓይሊ የለን። ፀገምኩም ፀገምና ብምዃኑ እዚ ተፋሒሱ ዘሎ ሽርሒ ንበጣጥሶ፥ እዛ ፈተና ምሳኹም ኮይንና ሓቢርና ከምንሰግራ ድማ ዓብይ እምነት ኣለና።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

              ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ተስፋ ዘለዎ ለውጢ ኣዛይድና ብምቕፃል ናይ ህዝብና ናይ ዴሞክራሲ፥ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ሽግራት ብቕደም ሰዓብ ብምፍታሕ ለውጥታት ክንቅፅል፥ ሰላምና ብቐፃሊ ውሑስ ንምግባር፥ ምግቢ ውሕስናና ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ንምርግጋፅ፥ ዝተጎድኡ ከባብታት፥ ወገናት ዓርሶም ዝኽእሉሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዴሞክራታይዘሽንንን ትራንስፎርመሽን ትግራይ ቀፃሊ ርብርብ ክንገብር ኢና። ካብኡ ሓሊፉ ቀፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ናበይ ምዃኑ ዝሕብር ምድላዋት እናገበርና ንርከብ።

            ኣብ መወዳእታ የካቲት 11 እናኽበርናን እናዘከርናን ቃልና ደጊምና ኣሐዲስና ኩልና ከም ቀደምና ኣብ ህዝባዊ መስመርና ዓሲልና፥ ውዳበታትና ኣሰጣጢምና ኹሎም ዓይነት ፀገማት ንምፍታሕ ካብ ዓወት ብረታዊ ቃልስና ተማሂርና ተሓጋጊዝና ሕዚ እውን ደሕንነትን ረብሓ ህዝቢና ንምሕላውን ንምሕያልን ለይትን ቀትርን ንስራሕ፥ ንቃለስ። ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብደገ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ሰላሙ ዝያዳ ከረጋግፅ፡ ሓድነቱ ከሰጣጥምን ሓደ ኮይኑ ክምክት ክልሉ ከልምዕ፡ ብወነ ይለዓል፡፡ በዓል ቅያን፥ ኣቦ ፅንዓትን ዝኾነ መትከላዊ ህዝቢ ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩዋ፥ ዘይንወፆ ጎቦ ኣይህሉን። ተዓወቲ ኢና!

ዘላኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና!
ሕድሪ ሰማዕታትና ኣይነዕብርን!
የቐንየለይ!

ሙሉእ ትሕዝቶ መደረ ም/ር/ም/ብ/ክ/መ/ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል


0