ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

መትኒ ትራንስፎርሜሽን !!

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ክልልና ዝማዕበለት ንምግባር፣ ኣግሮ-ኢኮሎጂ መሰረት ገይሩን፣ ኣብ መቐለ ዘሎ፣ ምጥጣዕ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ጨርቀ-መርቅን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ሓዊስካ ሰለስተ ናይ ልምዓት ኮሪደራት ነፂሩ ብዕቱብ ይንቀሳቀስ ኣሎ፡፡

ትግራይና ኣብ ሕዚ እዋን እትክተሎ ዘላ ሕርሻ ዝመርሖ ፖሊሲ ምቕያር ዝከኣል፣ ብሓፈሻ ኣግሪ- ቢዝነስ፣ ብዋናነት ጥረ ፍርያት፣ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሃፍቲ እንስሳን ናብ ክብሪ ዘለዎም ምህርትታት ዝቕይርን፣ ኣካል ኣግሪ ቢዝነስ ዝኾነ ዝተዋደደ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ፓርክ ብምትእትታው ምዃኑ፣ ብዕምቆት ዝተረደአ መንግስቲ ትግራይ እቲ ዘፈር ንምልማዕ ግቡእ ክትትልን ኣመራርሓን ይህብ ኣሎ፡፡

ብምዃኑ ህንፀቱ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት 2010 በጀት ዓመት ዝተጀመረን፣ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ዘሎን፣ ዝተዋደደ ኣግሮ- ኢንዱስትሪ ፓርክ ባዕኸር፣ ዛጊድ ህንፀቱ ልዕሊ 50% /ሓምሳ ሚኢታዊ/ በፂሑ ኣሎ፡፡ ጎና ጎኒ እቲ ህንፀት ድማ ኣብቲ ፓርክ ክሰርሑ ድልየትን ዓቕምን ዘለዎም ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ፣ ሞዴል ሓረስቶት፣ ዩኒየናትን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኢንተርፕራይዛትን ናይ ምምልማልን ምምዝጋብን ስራሕቲ ይካይድ ኣሎ፡፡

ዝተዋደደ ኣግሮ-ኢንዳስትሪ ፓርክ ባዕኸር፣ ብዋናነት ማይንን ቐረብ ሓይሊ ኤለክትሪክን ዝኣመሰሉ ኣድለይቲ መሰረተ ልምዓታትን፣ ህንፀት ሸዳት ሓዊስካ ብመቀነባበርቲ ክማልኡ ዝግበኦም ጉዳያት እንተተማሊኦም፣ ኣብ 2012 ዓ.ም ናይ ምቕንብባር ሰራሕቲ ንምጅማር ፃዕሪ ይግበር ኣሎ፡፡ ፓርክ ባዕኸር ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ፣ ማለት ኣብ 258.62 ሄክታር ስራሕ አንትጅምር፣ መፍረይቲ ዝተፈላዩ ዘራእትን ሃፍቲ እንስሳን ሓዊስካ፣ ምህርቲ እቲ ፓርክ ናብ ተጠቀምቲ ክሳብ ዝበፅሕ፣ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ ሰንሰለት ንዝዋስኡ 300,000 /ሰለስተ ሚኢቲ ሽሕ /ወገናት ሰራሕ ንምፍጣር ዘኽእል ስራሕቲ ይውገን ኣሎ፡፡ ብድምር ኣብ ባዕኸር 1000 ሄክታር መሬት እንትለምዕ ኣብ ሰንሰለት ምህርቲ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ እቲ ፓርክ ንልዕሊ 700,000 ተዋሳእቲ ተጠቀምቲ ንምግባር ዘኽእል ዝተፈላዩ ንጥፈታት ይካየዱ ኣለው፡፡

ጥቅልል ብዝበለ መልክዑ እንትረአይ፣ ኣብ ባዕኸር ዝህነፅ ዘሎ ይኹን፣ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኢርባ ዝበሃል ስፍራ ንምህናፅ መፅንዓቱ ይጠቃልል ዘሎ ኣግሮ -ፕሮሰሲንግ ፓርክ፣ ናይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ ስግግርን የምፅኡ፡፡ ሓረስቶት ፍርያቶም ብዕፅፊታት ከዕብዩ ይገብሩ፡፡ ተወዳዳሪ ዝኾነ ዝተፈላየ ፍርያት ብመፍረያይ ኣታዊ ፍርያት ወፃኢ /ኢምፖርት/ ብምቕናስ ሸርፊ ወፃኢ የድሕኑ፡፡ ብኣንፃሩ ሰደድ ብምውሳኽ ሸርፊ ወፃኢ የዕብዩ፡፡ ፡፡ሰፊሕን ቀፃልነትን ዘለዎ ምትእስሳር ዕዳጋን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድልን ይፈጥሩ፡፡ ብድምር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ተመጣጣኒ ልምዓት፣ ጠንካራ ማሕበረ- ኢኮኖሚ ምዕባለን ቁጠባን ዘለዎን፣ ንነበርትን ምችዋት ዝኾና ከተማታት፣ ኣብ ዙሪያ እቶም ፓርክታት ናይ ምፍጣር ተልእኾ ኣለዎም፡፡

እንተኾነ ካብሐዚኡ ፍታሕ ዘድልዮም ዝተፈላለዩ ፀገማት ይርኣዩ ኣለዎ፡፡ ብፍላይ ኣብ ከይዲ ህንፀት ኣግሮ- ፕሮሰሲንግ ፓርክ ባዕኸር፣ ናይ ልቓሕን ፋይናንስን ሕፅረት፡፡ ሃፍቲ ኣብ ምትእልላሽን ናብቲ ፓርክ ዝዋፈሩ መልማዕቲ ኣብ ምምልማልን ምምዝጋብን ዘሎ ምንቅስቓስ ኣዕጋቢ ዘይምዃኑ፣ ምንኣስ ኩለ መዳያዊ ፍልጠት፣ ክእለትን ብቕዓን ስራሕቲ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ዝምልከቶም ኣካላት ተዋዳዶም ዘይሰርሑ ምኻኖም፣ ኩለን ሚድያታት ሓዊስካ፣ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝቢ ኣብ ምልዕዓልን ትርጉም እቲ ፓርክ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ረብሓ እንታይ ምዃኑ ኣብ ምርዳእ ትሑት እዩ፡፡

ልዕሊ ኩሉ ዘተሓሳስብ ምምላእ መሰረት ልምዓት እዩ፡፡ ብፍላይ ቀረብ ሓይሊ ኤለክትሪኽን ማይን ምምላእ ወሳናይ ጉዳይ እዩ፡፡ ኣብቲ ፓርክ ዝትከሉ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ምፍራይ ምስ ጀመሩ፣ ብምኽንያት ሕፅረት ሓይሊ ኤለክትሪክ ስርሖም ጠጠው ዝብሉ እንተኾይኖም፣ ዝሕሰብ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ስግግር ምምፃእ ኣይከኣልን፡፡ ካብ እዙይ ብተወሳኺ ትኹረት ዘድልዮ ጉዳይ ኩነታት መፍረያይነትን መካናይዜሽን እዩ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣማኢትን ኸምኡ ‘ውን ኣሻሓትን ዝቑፀር ሄክታር መሬት ሒዞም ፣ዘፍርይዎ ምህርቲ ክንዲ እቲ ንእሽተይ መሬት ዝሓዘ ሓረስይ እዩ ፡፡ እዚ ዓይነት ሜላ ኣሰረርሓን መጠን ፍርያትን ዝቅፅል እንተኾይኑ ዕላማ ኣግሮ-ፕሮሰሲንግ ፓርክ ባዕኸር ምዕዋት ኣይከኣልን፣ ጥራሕ ከይኮነስ ዕድመ ድኽነት ክናዋሕ ድኹዒ ኮይንካ ምግልጋል እዩ፡፡

ስለዝኾነ ኣብ ትግራይና ሕዚ ዘሎ 27% /ዒስራን ሸውዓተን ሚኢታዊ/ መጠን ድኽነት ኣብ ምንካይ ዝለዓለ እጃም ዘለዎን፣ ካብ ሕርሻ ዝመርሑ ቑጠባና፣ ናብ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ቑጠባ ዘሰጋግረና ስራሕቲ ህንፃን ኣግሮ -ፕሮሰሲንግ ኣብ ምዕዋትን ዝረኣዩ ከበድትን ቀለልትን ሽግራት ንምፍታሕ ዝግበር ምርራብ ንፅባሕ ዝበሃል ኣይኮነን ፡፡

ብሓፂሩ፣ ህንፀት ኣግሮ-ፕሮሰሲንግ ፓርክታት ሓዊስካ ኩሎም እንሰርሖም ስራሕቲ ዘላቒነት ዘለዎምን ንቐፃሊ ወለዶታት እውን ኣብ ግምት ዘእትው ክኸውን ይግባእ፡፡ ስለዝኸነ ብርሰት ደኒ እናተከላኸልናን፣ እንስሳ ዘገዳም እናተከናኸንና መትኒ ትራንስፎርሜሽን ዝኾነ ትልሚ ህንፀትን ምልማዕ ኣግሮ- ፕሮሰሲንግ ፓርክ ንምዕዋት፣ ብሓፈሻ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት፣ ብፍላይ ኣብ ሽዱሽተ ንኡሳን ፕሮግራማት ተወዲቦም ክንቀሳቐሱ ግቡእን ሓላፍነትን ዘለዎም መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ቤት ዕዮታት፣ ናይ ሲቪክ፣ ሙያን ህዝባን ማሕበራት፣ በብከባቢኡ ዘሎ ህዝብን ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ተዋዲድና ክንሰርሕ ይግባእ ብምባል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒቱ የቕርብ፡፡

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስውኣትና!!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ
መቐለ:-10 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም


0

ሪኢቶ ይሃቡ

avatar
  Subscribe  
Notify of