መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት!

ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ካብ 23 ክሳብ 25 ምያዝያ 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ክልልና፣ ሃገርናን ዞባናን ኣብ ዝማዕበሉ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝርዝር ብምምርማር ናይ ውሳነ ሓሳባት ኣሕልፉ ኣሎ። ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ኣብ ክልልና ዝሰላሰሉ ዘለው ናይ ሰላም፣ ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳር፣ ድሕንነት ህዝብናን ክልልናን ናይ ምርግጋፅ መደባትናን ከምኡ’ውን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ዝተሰላሰሉ ስራሕቲ መሰረት ብምግባር ብዝርዝር ዝተመያየጠ እንትኾን፤ ክሳብ ሕዚ ዝተረኣዩ ጠንካራ ጎንታት ዝያዳ ንምዕቃብን ንምስፋሕን፣ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ ዝነበሩ ጉድለታት ከኣ ንምእራም ዝተፈፀሙ ስራሕቲ ብምምርማር ውሳነታት ኣሕልፉ ኣሎ። ኣብ ክልልና ንዝህሉ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ንምምካት ሕዚ’ውን ወሳኒ ጉዳይ ውሽጣዊ ጥንካረ ምዃኑ ዳግም ብምርግጋፅ፣ ኣብዚ መዳይ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ዝያዳ ኣጠናኺርካ ምቕፃል ከምዝግባእ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ።

ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኣኼብኡ ብስፍሓት ካብ ዝተመያየጠሎም ዛዕባታት እቲ ቀንዲ፣ ብብርኪ ሃገር ‘ብልፅግና ኢሉ ንባዕሉ ዝሰየመ’ ኣካል ብብርኪ ሃገር እናተኻየደ መፂኡ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ሕገ መንግስቲዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ወፍሪ ብዝምልከት ዝለዓለ ትኹረት ዝተወሃቦ ርእሰ ጉዳይ ነይሩ። ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ብዝርዝር ተመያይጡ ከምዘቐመጦ ብልፅግና ዝተባህለ ፓርቲ ካብ ፈለምኡ እውን እንተኾነ መረፃ ንምክያድ ድሌት ስለዘይነበሮ፣ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ብሓደ ውልቀመላኺ ዝምራሕ ስርዓት ንምትካል ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ቀፂልሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ከምዝተራእየ፣ ናይ ፓርቲታት ሓሳብ ንምስማዕ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዝተፀወዐ መድረኽ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተወደአ ዝበልዎ ሓሳብ ከቕርቡ ዝተጀመረ ሽርሒ መወዳእታ ክፍሊ እንታይ ክመስል ከምዝኽእል ብግልፂ ኣመላኺቱ’ዩ።

ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ነዚ እኹል ምድላው ዘይተገበረሉን ካብ ግልፂ ኣጀንዳ ወፃኢ ዝተፀወዐን መድረኽ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር እዛ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘለዎም ግልፂ ድሌት ዘርአይሉ መድረኽ ኮይኑ፣ ንዑኡ ስዒቡ ድማ ብብርኪ ፓርላማ ዝተጀመረን ሕጊ ብዘይ ኣግባብ ብምትርጓም ናይ ብልፅግና ዘይሕጋዊ ዕድመ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ምንቅስቓስ ፈፂሙ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ደጊሙ ኣስሚርሉ ኣሎ፡፡ሕዚ እውን በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ዝተጀመረ ሕገ መንግስቲ ምትርጓም ብዝብል ሽርሒ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ መወዳእታ ምዕራፍ ከምዝተበፅሐ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ፡፡
ብመሰረት እዚ ኮሚቴፈፃሚ ስራሕ ህወሓት እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ፡፡

1. ብልፅግና ሕገ መንግስቲ ንምትርጓም ብዝብል ምኽንያት ጋህዲ ዝወፀ ምንቅስቓስ ብቑልጠፍ ደው ክብል፤ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ዘድሊ ብመሰረት እቲ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘቐመጦ ግልፂ መለክዒ ኮይንካ መሸማይቲ ኮኖም ኣብ ዝተረኸቡ ዓንቀፃት ዝግበር እምበር ናይ ሓደ ኣካል ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ተባሂሉ ካብቲ ስርዓተ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ከይድካ ዝትርጎም ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ብምዃኑ እውን ነዚ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ጉያ ብቑልጡፍ ደው ኢሉ፤ ሕዚ እውን ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዝተዋደደ መንገዲ ንምክልኻል ኮነ ሃገራዊ መረፃ፣ ኣብ ክሊ ስርዓት ሕገ መንግስትና ዝፈቕዶ ኮይና ንምግባር ኣብ ዝክኣለሎም መንገድታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋናነት መንፈስ ክሳተፉ ብምግባር ሃገር ካብ ግልፂ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ንምድሓን ሃገራዊ መድረኽ ክመቻቾ ይፅውዕ፡፡


2. ከምዚ ዝበለ መድረኽ ኣድላዪ ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ፣ ነፃን ግልፅን መረፃ ከፈፅም ዘኽእል ዝተፈለየ ኣወዳድባ ናይ ምፍጣር ኣድላይነት ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ፣ ሉኣላዊነት ሃገርን ሰላምን ንምኽባር ከምኡ እውን ኮረና ንምክልኻል ኣድላዪን እኹልን ትኹረት ብዝሃበ መልክዑ መረፃ ንምስላጥ ዘኽእል ምድላው ክጅመር ፃውዒቱ የቕርብ፡፡

3. እዚ እንተይኮነ ተሪፉ ቀደሙ እውን ሕጋዊ ገዛኢ ፓርቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣፍሪሱ ንባዕሉ ከም ወራሲ ዘቐመጠ ኣካል ድሕሪ መስከረም 25 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል እውን እንተኾነ ዘየለ ስለዝኾነ ፀገም ሃገር ንምፍታሕ ናብ ዝኸብድ ኩነታት እትኣትወሉ ምፍጣሩ ዘይቐሪ ይኸውን፡፡ ህወሓት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፈጥሮ ዝኽእል ህውከት ንምእላይ ኣብ ዝግበሩ ሃገራዊ ፃዕሪታት ውሽጢ ብፅሒቱ ብቕንዕና ንምፅዋት ድልው እንተኾነ እኳ ህዝቢ ትግራይ ብምስዋእትነቱ ዝተኸሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝተረጋፀሉ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ከም ብዋዛ ክድርበየሉ ኣይፈቅድን፡፡ ነዚ እንትበሃል ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ምሉእ ኣፍልጦ ምስ ዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምዃን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ እዚ መሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላው ክግበር ወሲኑ ኣሎ፡፡ እዚ ምንቅስቓስ ወፍሪ ፀረ ኮረና ከምኡ እውን ተቐባልነት ዘለዎም መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልአ መልክዑ ዝፍፀም ይኸውን፡፡

4. ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣባላት ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ንህልውነኦም ዘረጋገፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ንምፍራስ ዝግበር እከይ ተግባር ደው ከብሉ ካብ ናይ ታሪኽ ተሓታትነት ንባዕሎም ከርሕቑ በዚ ኣጋጣሚ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ፃውዒቱ የቕርብ፡፡

5. ኣብ መወዳእታ ህወሓት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ሕገ መንግስትና ዘረጋገፆ ሕብረ ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ምርብራብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣጀንዳታት ምስ ዘሰጉሙ ብሄር ብሄረሰባት ኮነ ሓይልታት ፖለቲካ ኮይንካ ንምቅላስ ድልዋት ምዃንና ሕዚ እውን ደጊምና ክነረጋግፀልኩም ንደሊ፡፡

ቤት ፅሕፈት ማእኽላይ ኮሚቴ ህወሓት
26 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም


0