መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

(ኤፍ ኤም መቐለ  14/05/2012)

ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ንዝፈፆሞም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ምርኢታት ኣብ መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት  ኽቐርቡ’ዮም፡፡

መበል 45 በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት እንትኽበር፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ንዘሕለፎም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ስራሕቲ ንምቕራብ ምድላዋት ይውገን ከምዘሎ ኮሚቴ ብዓል ፍሉይ ሰልፍን ምርኢት ጎደናን ኣፍሊጣ።

          ኣካቢት እታ ኮሚቴ ዝኾና ወ/ሮ ዘነበች ፍስሃ፣ እታ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝሓዘቶም መደባት ሎሚንጋዜጠኛታት መግለፂ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ከምዝበልኦ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ነዛ ሃገር ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ድሕሪ ምግላፅ ይኹን እምበር ክንድቲ ዝኸፈሎ ዋጋ መስዋእቱ ዘይረኸበን ሕዚ እውን እዛ ሃገር ንዓለም ዘበርከተቶምን እትኾርዐሎምን ጥበብን ስልጣነን፣ ውፅኢት ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾኑ መበል 45 በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት እንትኽበር፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ዘሕለፎም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ስራሕቲ ጥበብ ብመልክዕ ሰልፍን ምርኢት ጎደናን ክቐርቡ ትልሚ ተታሒዙ ከምዘሎ ኣብሪሀን።

       ዝተፈላለየ ስራሕቲ ፈጠራ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት እንተሃልዮም ስራሕቶም ናብቲ ኮሚቴ ብምቕራብ ሓቢርካ ምስራሕ ከምዝከአል ዝገለፃ ወ/ሮ ዘነበች ኣብቲ ምድላው ልዕሊ ሓደ ሽሕን 300ን ሰልፈኛታት፣ 2,120ን ህፃውንትን ብርክት ዝብላ ተሽከርከርትን ታሪኽ ስልጣነ ኣክሱምን ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዝገልፁ ምርኢት ኽቐርቡ ትፅቢት ከምዝግበር ወሲኸን ሓቢረን።

ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ንዝፈፆሞም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ምርኢታት ኣብ መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት  ኽቐርቡ’ዮም፡፡

መበል 45 በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት እንትኽበር፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ንዘሕለፎም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ስራሕቲ ንምቕራብ ምድላዋት ይውገን ከምዘሎ ኮሚቴ ብዓል ፍሉይ ሰልፍን ምርኢት ጎደናን ኣፍሊጣ።

          ኣካቢት እታ ኮሚቴ ዝኾና ወ/ሮ ዘነበች ፍስሃ፣ እታ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝሓዘቶም መደባት ሎሚንጋዜጠኛታት መግለፂ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ከምዝበልኦ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ነዛ ሃገር ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ድሕሪ ምግላፅ ይኹን እምበር ክንድቲ ዝኸፈሎ ዋጋ መስዋእቱ ዘይረኸበን ሕዚ እውን እዛ ሃገር ንዓለም ዘበርከተቶምን እትኾርዐሎምን ጥበብን ስልጣነን፣ ውፅኢት ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾኑ መበል 45 በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት እንትኽበር፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ዘሕለፎም ተጋድሎታት ዘንፀባርቑ ስራሕቲ ጥበብ ብመልክዕ ሰልፍን ምርኢት ጎደናን ክቐርቡ ትልሚ ተታሒዙ ከምዘሎ ኣብሪሀን።

       ዝተፈላለየ ስራሕቲ ፈጠራ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት እንተሃልዮም ስራሕቶም ናብቲ ኮሚቴ ብምቕራብ ሓቢርካ ምስራሕ ከምዝከአል ዝገለፃ ወ/ሮ ዘነበች ኣብቲ ምድላው ልዕሊ ሓደ ሽሕን 300ን ሰልፈኛታት፣ 2,120ን ህፃውንትን ብርክት ዝብላ ተሽከርከርትን ታሪኽ ስልጣነ ኣክሱምን ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዝገልፁ ምርኢት ኽቐርቡ ትፅቢት ከምዝግበር ወሲኸን ሓቢረን።

ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ናይ ሓሳብን መስመርን ኣፈላላይ እናሰፍሐ መፂኡ ሕዚ ኢህወዴግ ብዝሓዞ መስመርን ብዝነበሮ ኣወዳድባን ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓን እቲ ግንባር ወፃእ ጠቕሊሉ ክፈርስ ብምግባር ብትሕዝቱኡ ሓዱሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ እዩ። ህወሓት ብተደጋጋሚ እዚ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራስን ኣካይዳ ክእረም፣ ህልውና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክራኣዩ ኣብ ዝግበኦም ጉዳያት ክነተኩር ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ይኹን ንመላእ ህዝብታት ሃገርና ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና።

ይኹን ‘ምበር እዚ ክቕበል ይኹን ክሰምዕ ቁሩብ ዘይኮነ ኣመራርሓ ግን ብፀረ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኢህወዴግ ክፈርስን ህዝቢ ዘይመረፆ ሓዱሽ ፓርቲ ስልጣን ሒዙ ክቕፅልን ገይሩ እዩ። ድሕሪ እዚ ከም ውድብ ዝነበረና ብሕታዊ መማረፂ ኣብዚ ጉዳይ ህዝብና ብወከልቱ ኣቢሉ ተማይጡ ክውስን፤ ነዚ ስዒቡ ‘ውን ፈለማይ ህፁፅ ጉባኤና ነቲ መስርሕን ኩነታትን ብዝርዝር ገምጊሙ ክውስን ምግባር ነይሩ። በዚ መሰረት ምስ’ዚ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ፓርቲ ከምዘይንሕወስ ምውሳኑ ዝፍለጥ እዩ።

ብፓርቲ ደረጃ ብዝሓዝናዮ መስመር ንፈላለ ‘ምበር ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል መንግስትን ኣብ ሕገ-መንግስትና ዝተቐመጠ መሰልን ስልጣንን ኣኽቢርና ክንከይድ ብዕሊ ገሊፅና ኢና። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኢትዮዽያ ንኢህወዴግ ብዝሓዞ ዕላማን ፕሮግራምን ክሳብ ቀፃሊ መረፃ ሃገር ክመርሕ ዝሃቦ ሓላፍነት ብጥብቂ ክኽበር ይግባእ። ህዝቢ ንናይ ኢህወዴግ ኣባል ውድባት ዝነበራ እዩ መሪፁ። መንግስቲ ክምስርቱን ይኹን ክመርሑ ሓላፍነት ዝተውሃቦም እዞም ውድባት እዮም። ካብዚ ወፃእ ብኢድ ወነንካ ካሊእ ህዝቢ ዘይመረፆ ፓርቲ ስልጣን ክሕዝ ይኹን ሃገር ክመርሕ ምግባር ስልጣን ህዝቢ ምምንዛዕን ሕገ-መንግስቲ ምርጋፅን እዩ። ነቲ ሓበራዊ ሓላፍነትና ብናይ ውሱን ሓይሊ ድልየት ሕጋውን ዲሞክራስያውን ዘይኮኑ ውሳነታት ክውሰኑን ክትግበሩን የብሎምን።

ኣብዚ እዋን ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣባላትን ብምኳኖም ጥራሕ ካብ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳርን ካብ ሓላፍነት ክላዓሉ ይግበር ኣሎ። እዚ ተግባር ብፍፁም ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን። ብምኳኑ እውን እዚ ኮነ ኢልካ ዝፍፀም ዘሎ ኢደወነናዊ ተግባር ቅድሚ ሐዚ ዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ነዚ ስዒቡ ዝፍጠር ኩነታት ሓላፍነት ዝወስድ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ምኳኑ ግልፂ ክኸውን ይግባእ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት
13 ጥሪ 2012 ዓ/ም
መቐለ


0