ህዝቢ ሓውዜን መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ብልዑል ድምቀት ኣፀምቢሉ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  30/05/2012)“ህወሓት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብመኸተ ሸፊንዎ ኣይኸይድን፤ ክፈትሖ እዩ፡፡ መኸተ እንትብሃል፣ እታ ማእኸል ፖለቲካዊ ኮይና፣ ልምዓት ምምፃእ፣ ስራሕ ምፍጣር፣ ህንፀት ወለዶ ምክያድ፣ ኣብ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዘለዉ ፀገማት ምፍታሕ ማለት እዩ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ብፃይ ኣባይ ፀሃየ

© እንኳዕ ኣብፀሐና

© ህዝቢ ሓውዜን እንዝክሮ

© ብፅንዓት እዩ፤ ህዝቢ ሓውዜን ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ተቓሊሱ፣ ዓወት ኣምፂኡ፡፡

© ብፍላይ ግን ህዝቢ ሓውዜን እንትንዝክር 15 ሰነ 1980 ዓ/ም ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ግፍዒ፣ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ኣሎ፡፡ ወያነና ምስበርተዐ፣ ደርግ ሓይሉ ምስተዳኸመ፣

© “ኣነ ምስቲ ናይ ህውሓት ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝዋጋእ ዘለኹ፡፡ ሙሉእ ህዝቢ፣ ኮላይ እቲ ጎቦን ሽንጥሮን ትግራይ እዩ ዝዋገአኒ ዘሎ” ብምባል ህዝቢ ናብ ዕዳጋ ኣብ ዝተኣከበሉ መዓልቲ መሪፁ ብዘይ ዕረፍቲ ነፈርቲ እናተመላለሳ ንንፁህ ህዝቢ ጨፍጪፈን፡፡

© ደርግ እማኑ እዩ፡፡ ሙሉእ ህዝቢ እዩ ተቓሊስዎ፡፡ ሽንጥሮታት ክሳድ ኮይነን ዓፅየን ምሕላፍ ከሊአንኦ፡፡

© ደብዳብ ንፁህ ህዝቢ ሓውዜን፣ ደም ህዝቢ ሓውዜን ናብ ሩባ ስሉሕ ተሓዊሱ፡፡ ስሉሕ ቀይኻ ዶ? ተባሂሉ ተገጢምሉ እዩ፡፡

© ደርግ እዚ እንትገብር ህዝቢ ተስፋ ቆሪፁ ካብቲ ቃልሲ ክርሕቕ፣ ተወድኡና ኣለኹም፤ ኣይትቕረቡና ምእንታን ክብል እዩ ከምኡ ገይርዎ፡፡ ህዝቢ ተስፋ ቆሪፁ ርእሱ ኣድኒኑ ምእንታን ክነብር እዩ ነቲ ግፍዒ ንሱ ፈፂምዎ፡፡

© ህዝቢ ሓውዜን ከምኡ ኣይገበረን፡፡ መላእ ህዝቢ ትግራይ ገዲዱ ተቖጢዑ፡፡ ብዝበለፀ ኣብ ጎኒ ውድቡ ተሰሊፉ፡፡ መላእ ተጋዳላይ ህወሓት እውን ሓሪኑ፡፡ ውድብ እውን ስልቲ ቃልሲ ከም ብሓዱሽ ኣማዓራርዩ፡፡

©|ነዚ ስዒቡ መላእ ህዝብን ተጋዳላይ ህወሓትን ዝበለፀ ሓሪኑ ንፀላኢ ኣቃቢፅዎ፡፡

© ስለዚ ሓውዜን ነቲ ወያነ ኣሐሪኑ ቃልሰና ዘዐወተ እዩ፡፡ መላእ ህዝቢ ትግራይን ተጋዳላይን ኣሐሪኑ ትግራይ ሓራ ንምውፃእ ምኽንያት ኮይኑ፡፡

© ሎሚ ከዓ ሓውዜን ፀቡቕ ናይ ልምዓት ለውጥታት እተርኢ ዘላ ወረዳ ኮይና ኣላ፡፡

© ሓውዜን ናይ ታሪኽ ማእኸል ጥራሕ ዘይኮነትስ፣ ናይ ዕዳጋ፣ ናይ ቱሪዙም ማእኸል እውን እያ፡፡

© እቲ ንግዲ እንተኾነ ካባኹም ንላዕሊ መን ክኢልዎ፡፡ ፈተውቲ ዓድኹም ኢኹም፡፡ ኣቱም

ሰብ ሃፍቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ትምህርቲ ወዘተ እትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ቀፅልሉ፡፡

© መናእሰይ፣ ኣባኹም ዘሎ ፀገም ንርደኦ ኢና፡፡ ውድብ፣ መንግስቲ ይርደኦ እዩ፡፡ እቲ ምቕራፍ ስራሕ ስእነት በቲ ዝደለናዮ መጠን ኣይከደልናን፡፡

© ግን ምስ ኩሉ ፀገምኩም ንስኻትኩም እውን ልክዕ ከምቶም ወለድኹም ኩሉ ክኢልኩም፣ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣቐዲምኩም ትቃለሱ ኣለኹም፡፡

© ነቲ ፀገም ውድብ፣ መንግስቲ ብመኸተ ሸፊንዎ ኣይኸይድን፤ ክፈትሖ እዩ፡፡ ኣብዚ ናትኩም ሓገዝ የድሊ፡፡

© መኸተ እንትብሃል፣ ልምዓት ምምፃእ፣ ስራሕ ምፍጣር፣ ህንፀት ወለዶ ምክያድ፣ ኣብ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዘለዉ ፀገማት ምፍታሕ ማለት እዩ፡፡

© እታ ማእኸል ግን ፖለቲካዊ መኸተ እያ፡፡ እዚኣ እናገበርና ኣብ ኩለን ዓወት ክነመዝግብ ኢና፡፡
ብፃይ ኣባይ ፀሃየ ኣብ ከተማ ሓውዜን ኣብ ዝተኸበረ መበል 45 ዓመት ልደት ውድብና ህወሓትን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን በኛል 11 ለካቲት ተረኺቡ ካብ ዘቕረቦ መደረ ዝተወሰዱ ዓበይቲ ነጥብታት፣

                 ምንጪ፡- ወይን


0