ሎሚ ኣብ ዝተሰላሰለ ሰልፊ ድጋፍ ዓወት ህወሓት ኣብ መረፃ ትግራይ ኩቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ኣቦ ወንበር ህወሓትን ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ዘስምዕዎ ሙሉእ መደረ ፡፡

“ህዝብና ዝሃብካና ረዚን ሕድሪን ድርብ መፅበዓን ለይትን ቀትርን ሰሪሕና ትፅቢትካ ክነማልእ ዝካኣል ኩሉ ከምንገብር ክገልፅ ይፈቱ!ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይዝተኸበርኩም ነበርቲ ከተማ መቐለዝኸበርኩም ኣዘዝትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን፥ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ፥ኣቐዲመ ታሪኻዊ መረፃና ብዘይምንም ፀገም ብዘስደምም ተሳትፎ ህዝቢ ብድሙቕ ዓወት ተሰንዩ ብምዝዛሙ ዝተሰመዐኒ ሓበንን ኲርዓትን መዘና ዘይብሉ ምኻኑ እናገለፅኩ፥ እንኳዕ ሓጎሰኩም፥ ሓጎስና ክብል ይፈቱ!ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምንኣብ ገጠርን ከተማን ዝነብር ህዝብና ብዘይ ኣፈላላይ ልክዕ ከም ኣብ ሓደ ዳስ ዝካየድ ውራይ፥ ክንደይ ፀቕጥታትን ውዲታትን ኣብ ዝተፍሓሰሉ ኩነታት ከም ንቡር ወሲዱ ሸብረኽ ከይበለ ብልዑል ወነን ሓቦንብኹሉ መዳይ ዕዉት ዝኾነ ታሪኻዊ መረፃ ብምክያዱ ክብሪ ንህዝቢ ትግራይ፥ ብኣኻ ዘይካኣል፥ ዘይፍንፃሕ ከውሒ የለን። ህዝቢ ትግራይ ምንጪ ኩሉ ዓቕሚ ዝኾንካ ትገርም ክቡር ህዝቢ ስለዝኾንካ ንኣኻ ዘለና ክብሪ ደጋጊምና ክንገልፀልካ ንፈቱ። እዚ ታሪኻዊ መረፃ ኩሉ እንተዘይረባረበሉ ይትረፍ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 20 ወርሒ ምድላው እውን ከምዚ ዝበለ ዕዉት መረፃ ኣይምተኻየደን፥ ኩሉ እንተተላዒሉ፥ እንተተሓባቢሩ፥ ተወዲቡ እንተወፊሩ ዘይካኣል ዝመስል ኩሉ ይካኣል ምዃኑ ዘረጋገፀ ታሪኻዊ ፍፃመ እዩ። ብሓፂሩ ዘካየድናዮ መረፃ ብዙሕ ክዝረበሉ፥ ክፀሓፈሉ ንህሉዊን ንቐፃሊ ትውልዲን ክመሓላለፍ ዝኽእል ብዓል ብዙሕ ታሪኽ መረፃ እዩ። እዚ ፍሉይን ታሪኻውን ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን መረፃ ንዝቕፅሉ 5ተ ዓመታት ትግራይና ዘመሓድሩ ዝመረፅናሉ እዋን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲና ኣይጠሓስን፥ ንመ/ዓ/ውሳነና ዝሓለፉ ሕድሪ ደቅና ኣይነዕብርን ኢሉ፥ ኮሮናን ካልኦት ተፃብኦታትን መኪቱ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ደጊሙ ኣረጋጊፁ። ዝተርፍ ኣብዚ ተመስሪትካ ትግራይ ብቐፃሊ ክንልውጣ ናብ ቀፃሊ ስራሕና ወፍርና ምስጋር እዩ። ኣንቱም ኣፍታ ፈታኒት እዋን ሕድርኹም ዘየዕበርኩም መናእሰይ ሰብ ቅያ፥ ደጊመ እንኳዕ ደስ በለኩም፤ ደስ በለና። መ/ዓ/ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ቅድሚ መረፃ፥ ኣብ መረፃን ድሕሪኡን ዝፀሓፍኩምዎን ትሰርሑዎ ዘለኹምን ናትኩም ታሪኽ ኮይኑ ተፃሒፉ ኣሎ። ብኣኹም ትግራይ ኮሪዓ እያ፥ ንስኹም እውን ገና ብዙሕ ታሪኽ ክትሰርሑ ዝተሓረኹም ሰብ ጊዜ ኢኹም። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንፖለቲካዊ ባይታ ትግራይ ኣብ ምስፋሕን ናይ ብሓቂ ንሕንሕ ኣብ ሓሳብ ክኸውን ዝከኣለኩም ኩሉ ፃዕሪ ብምግባርኩም ልዑል ምስጋናና ይብፃሕኩም። ምሳኹም ዘለና ኣፈላላይ ናይ ሓሳብ ስለዝኾነ ከም ፀጋ ንወስዶን ክብሪ ንህቦን ዩ። እቲ ቁምነገር ህዝቢ ዝደገፎ ሓሳብ ክትግበር ዘይምዕንቃፍ እምበር ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምህላው ከም ንቡር ክውሰድ ዘለዎ እዩ። ካብዚ ታሪኻዊ መረፃ ዝረኸብኩምዎ ልምዲ ተጠቒምኩም ንባዕልኹም ክትሕይሉን ንፖለቲካ ትግራይ ክትሕግዙን ከምዝግባእ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ። ንትግራይ ተድልዩ ተስፋ ዘለኩም ስለዝኾንኩም ዝረኸብኩሞ ልምዲ ዓቕሚና ስለዝኾነ ዝበለፀ ዓቕሚ ንክተጥርዩ ተጠቐሙሉ። ብሓባር ዝጀመርናዮ ክንቅፅለሉ እምበር ንያታ መዛረቢ ኮይኑ ክተርፍ ኣይኮነን። ብቐፃሊ ክግበሩ ዝግባእ ጉዳያት ምሳኹም እናተዛተና ክንሰርሕ ጉዕዞ መኸተ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እናተማኸርና ንኸደሉ ኩነታት ከምነመቻቹ፥ፖለቲካ ትግራይ ፍልፍል ምሩፅ ሓሳብ ኮይኑ ክቕፅል ብሓባር ክንሰርሕ ቃል ንኣቱ። መረፃና መረፃ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብምኳኑ ትግራይ ትመርፅ፥ ትግራይ ትስዕር ከምዝበልናዮ ትግራይ መሪፃ፥ ትግራይ ስዒራ፥ ተዓዊታ ኣላ። ህዝቢ ትግራይ መሪፁ፥ ህዝቢ ትግራይ ድማ ስዒሩ። ስለዝኾነ እውን እዚ ዓወት ናይ ኩልና ተጋሩ እምበር መን ክንደይ ወንበር ወሰደ ናብ ዝብል ክነውርዶ ኣይግባእን። እቲ ዝተውሃበ ድምፂ ናይ ኩልና ተጋሩ እዩ። ከይዲ መረፃና ብኹሉ መለክዒ ዝወፆ ዘይብሉ ታሪኻዊ መረፃ እዩ። ህዝብና ሙሉእ ዘይጎደሎ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት መረፃ ዝተሳተፈሉ፥ ክመርፅ ዝግብኦ ካብ ዝተገመተ ወሲኹ ልዕሊ 100% ዝተመዝገበሉ፥ ነባርን ሓደሽቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ብዘይተለመደ ኣብ ሚድያ፥ በጀት ማዕረ ድጋፍ ዝረኸባሉ፥ህዝብና ልዕሊ 99% ዘድመፀሉ፥ ፍሉይ ታሪኻዊ መረፃ እዩ ተኻይዱ። ኮሚሽን መረፃ ውፅኢት ምስ ኣፍለጠ ፖለቲካዊ ውድባት ዝሃብኩሞ ቃል እውን ሰሚዕናዮ፥ ብስለትኩም ደጊምኩም ኣመስኪርኩም። ሓንፈፅ ናይ መረፃ ስርዓትና ድምፂ ህዝቢ ከይባኽን ተባሂሉ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ዝተኣታተወ ይኹን እምበር ህዝቢ ንኹሎም ተናሓናሕቲ ዝሃቦ ድምፂ ብድምር 1.7% ብምኻኑ ዝተገመተ ውፅኢት ክርከብ ኣይተኽኣለን። ሕዚውን ብሕጊ ዝጎደለ ይፈተሽ ይኹን እምበር ከምቲ ዝበልኩምዎ ውሳነ ህዝቢን ሕግን ኣኽቢርካ ምኻድ ግቡእ እንተኾነ ቀፃሊ ተሳትፎኹም ብዝምልከት ግን ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣድላይ ብምዃኑ ምሳኹም ተዛቲና ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ቀፃሊ ተሳትፎኹም ከመይ ክረጋገፅ ከምዝካኣል ክንመክር ድሉዋት ኢና። ብኻሊእ ገፅ ግና ኣብ ከይዲ መረፃና ክመሓየሹ ዝግብኦም ከምዝህልዉ ግን ሞጎት ዘድልዮ ኣይኮነን፥ ምሳኹም ኮይንና ሓቢርና ነመሓይሾ። ትግራይ ብዴሞክራታይዘሽን እናማዕበለት ትቕፅል እምበር ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን፥ ኣይግባእን። ኣብዚ መረፃ ብዝፈፀምኩምዎ ቅያ ግን ንሕጎስ፥ ንንእድ ምኻንና ደግምና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ውፅኢት ታሪኻዊ መረፃና እንትነኽብር ሰላምና ውሑስ ክኸውን ኣብ ኩሉ ቦታታት ሓይልታት ሰላም መኽበርቲ ወፊርኩም ከም ኣካልን ውላድን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ህዝብኹም ለይትን ቀትርን ሓሊኹም ሳላ ድሉውነትኩምን ተወፋይነትኩምን ትግራይ ሰላማ ሓሊያ ንመረፃና ንምትዕንቓፍ ዝተፍሓሱ ገሊኦም ተሓሲቦም ክተርፉ፥ ገሊኦም እንተይጀመሩ ክቅህም፥ ብምግባር መረፃና ኣብ ኩሉ ቦታ ብዘይምንም ሽግር ክካየድን ክዛዘምን ብምግባርኩም ታሪኽ ብሰራሕኩም፥ ዝለዓል ምስጋናይ ይብፃሕኩም። ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለኹም ተጋሩ እውን ኣብ ታሪኻዊ መረፃና ዝካኣል ኩሉ ደገፍ ብምግባርኩም ናትኩም ሓገዝ ዝተወሰኾ ታሪኻዊ መረፃን ሙሉእ ዘይጎደሎ ዕዉት ኮይኑ ብምዝዛሙ እንኳዕ ደስ በለኩም። እዚ እዋን ናይ ልዑል ወፍሪ፥ ናይ ለውጢ ጊዜ ብምኻኑ በብዓቕምኹም ንትግራይ ዝጠቅም ክትሓስቡን ክተወፍዩን ንፅውዕ። ታሪኻዊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ መረፃና እዩ ኢልኩም ኣብ ዓድን ኣብ ወፃኢን ዘለኹም ደቂ ካልኦት ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንዝገበርኩምልና መትከላዊ ድጋፍ ምስጋናና ልዑል ምኻኑ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ኤርትራውያንን ደቂ ካልኦት ሃገራትን እውን ነዚ መረፃ ዝሃብኩምዎ ድጋፍ ክብሪ ከምንህዝቦን ንድጋፍኩም የቐንየልና ንብለኩም። ኣብ ሚድያ ዝተዋፈርኩም ኣካላት እውን ንመረፃና ዝሃብኩምዎ ክብሪን ድምቀትን ዘይርሳዕዩሞ ምስጋናና ልዑልዩ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብዚ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መልእኽቱ ኣሕሊፉ። ህዝቢ ትግራይ ፍርሒ፥ ስግኣት እንተይኮነ ተስፋ እዩ መሪፁ፥ ምክፍፋል እንተይኮነ ሓድነት እዩ መሪፁ። ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ሓደ ከምዝኾነ፥ ዝተከፋፈለ ህዝቢ ከምዘይኮነ፥ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ መሰረቱ ኣብ ሓሳብ፥ ኣብ ፖለቲካዊ መስመር ከምዝኾነ፥ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ዝሓዞ ፖለቲካዊ መርገፂ ተመሳሳሊ ጥራሕ እንተይኾነ ሓደ ምኻኑ ከርኢ እንተሎ ውሽጣዊ ሓድነቱ ክሳብ ክንደይ ስጡም ምኻኑ፥ ኣብ ሓደ ሓሳብ ዝተጠመረ ሓደ ህዝቢ ምኻኑ ንኹሉ ኣመላኺቱ።ከምታ ኣብ መረፃ ዘርኣናያ ሓድነት ኣብ ቀፃሊ ናይ መኸተን ካልኦት ትግራይ ንምቕያር እንሰርሖም ሓደ ኮይንና ክሳብ ዝወፈርና ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ትግራይና ክንቅይራ ኢና። ሓድነትና ንታሪኻዊ መረፃ ጥራሕ እንተይኮነ ፅባሕ ንንሰርሖ ሓያል መንጠሪ እዩ። ኩልና ትግራይና ምቕያር ተሓጋጊዝና ንውፈር። ትግራይና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናብ ክትበፅሖ ዘለዋ ምዕባለ ነብፅሓያ። ህዝብና ልዑል እምነት ዘንበረሉ ውድብ ህወሓት ብምዃኑ ክብሪ ዝሃብኩምና ሕድሪ ኣይነዕብርን ኢልና ለይትን ቀትርን ሰሪሕና ትፅቢትኩም ክነማልእ ዝካኣል ኩሉ ክንገብር ቃል ንኣቱ። ህዝብና ዝመረፀ ገጢሙና ዘለና ፈተናን ካልኦት ብድሆታትን መርሚሩ መውፅኢ መንገዲ ዝርከብ ህወሓት ሒዝካዩ ኢልኩም ከምዝኾንኩም ወሲንኩም። ንህወሓት ዝተውሃበ ድምፂ ናይ ኣባላትን ደገፍትን ህወሓት ጥራሕ እንተይኮነ ኮለ ናይ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣባላትን ደገፍትን ድሚፂ ኮታስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ድምፂ እዩ። ንህወሓት ዝተውሃበ ደገፍ ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ንምፍላይ ዝግበር ፈተነን ፃዕሪን ዋጋ ዘይብሉ ምዃኑ፥ ህዝቢ ካብ ውድብ ህወሓት ንምፍላይ ዝፅዕሩ ኣይትድከሙ ንኣና ክትፈላልዩና ኣይትኽእሉን ዝብል ግልፂ መልእኽቲ፥ ንኹሉ ፈታዊን ፀላኢን ግልፂ ገይሩ ኣሎ። ብኻሊእ ገፅ ግን ህወሓት ሽግር ዘይብሉ ህዝቢ ዝደለዮ ኩሉ ዘማልአ ብቑዕ ውድብ ኢሉ ከምዘይኮነ እውን ፍሉጥ እዩ። ህወሓት ክንደይ ፀገም ዝፈጠረ ይኹን እምበር ካብ ጉድለታቱ ዝመሃር፥ እናመሓየሸ እውን ዝኸይድ በዓል ብዙሕ ተሞክሮን ቅያን ውድብ ብምኻኑ ህዝቢ ኣብ ህወሓት ዘለዎ እምነት ሕዚ’ውን ልዑል ምዃኑ ኣረጋጊፁ። ስለዝኾነ እውን ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ዝተሸከምና ምኻንና ንፍለጥ፥ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ክልወጠሉ ይደሊ፥መንእሰይ ትግራይ፥ ክንደይ ክመሓየሸሉ ደቀንስትዮ ትግራይ ክንደይ ፀገመን ፍታሕ ክረኽባ ይጠልባ፥ ኩሉ ክግበር ዝካኣል ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ክመፅእ እውን ኩሉ ይፅበ። ዘይምዕሩይ ምሕደራን ካልኦት ፀይቅታትን ጥራሕ እንተይኮነ ብጎተት መተት ዝጠፍእ ጊዜን ወፃኢን እውን ቀልጢፉ ክስተኻኸለሉ፥ ስለዝኾነ እውን ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሃት ብህዝቢ ዝተውሃበና ሕድሪ ብግቡእ ክንፍፅም፥ ነዚ ህዝቢ እዙይ ብቓል እንተይኮነ ብተግባር ሽግር ሰናይ ምምሕዳር፥ ፍትሒ፥ ስራሕ ስእነት ካልኦት ፀገማትን ንምፍታሕ ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ፥ ካብዙይ ሓሊፉ ሓላፍነቱ ንናይ ውልቀ ረብሓ ከውዕል ዝርከብ ብዝፀንሐ ሕጊ ጥራሕ እንተይኮነ ብኻሊእ ዝኸፈእ ሕጊ እውን ክቕፃእ፥ ንህዝቢ እናንፀርፀርካ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ክሕሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ክሕለም የብሉን። ከም ድላየይ ምዃን ይኣክል!። ይትረፍ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንደይ ወጥሪ ኣብዝኣተወሉ፥ ኣብ ካልእ ጊዜ እውን ክፍፀሙ ዘይግብኦም ተግባራት ደርቢና፥ ኣተሓሳስባና ኣመዓራሪና ሕድሪ ህዝብና ክንፍፅም ድሉዋት ኾይና ንረኸብ። ህዝብና ዝሃበና ናይ 5ተ ዓመት ናይ ስልጣን ዕድል ተጠቒምና ኮንትራትና ብዘዕግብ ክንፍፅም ንሓለቓና ህዝቢ ትግራይ ሕድርና ኣኽቢርና ከምንሰርሕን ጉድለት እንትንፍፅም እናተኣረምና ካብ ጉድለትና እናተምሃርና ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሕና ትግራይና ክንልውጥ ከምንኽእል ክነረጋግፅ ይግባእ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን መረፃና ዘመልክቶ ዓቕምና ብረት፥ ዕጥቂ፥ ሰራዊት እንተይኮነስ ንቑሕ፥ ውዱብ፥ በዓል ብዙሕ ክብሪ ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ሰራዊት እዩ። ሕገ መንግስታዊ መሰልናን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ኣኽቢርና ዘካየድናዮ ታሪኻዊ መረፃ ፖለቲካዊ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ብፖለቲካዊ መፍትሒ ጥራሕ እምበር ናብ ዘየድሊ ስሓቦ ጉተቶ ምእታው ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ምእታውዩ። ናይ ቀደም ኣክሱማውያን ጥራሕ እንተይኮነ ሕዚ ዘለዉ ተጋሩ እውን ንሃገር ብዙሕ ሰሪሖም ለውጢ እውን ኣምፂኦም እዮም። ሳላ ትግራይ ኣብ ሃገር ክንደይ ከምዝተሰርሐን ለውጢ ከምዝመፀን ይፍለጥ። ትግራይ ንሃገር መርገም እንተይኮነተስ ክብሪ እያ። ይኹን እምበር ናይ ሃገር ፖለቲካ ተቐይሩ ቀንዲ ርብርቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፀቕጢ ንምፍጣር ከም ዓብይ ፕሮጀክት ተታሒዙ ብዙሕ በደላት ተፈፂሞም። ንሃገር ዘገልገለ፥ ዝዋረደሉ፥ ዝእሰረሉ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ልሙድ ስርሑ ገዲፉ ስርሑ ትግራይ ምውራድ፥ ምብስባስ ኮይኑ። ህዝቢ ትግራይ ከም ብሄር ንምጥፋእ መሬት አስመላሽ ኮሚቴታት ብምብዛሕ ትግራይ ከም ብሓዱሽ ብዝደለዩዎ መገዲ ንምጥራር ይፃዓር ኣሎ። በዚ ኣቲና ከምዚ ገይርና ሓድነቱ ዘሪግና ነንባዕሉ ኣባሊዕና ነዳዲ ወሲኽና ፋሕ ብትን ክነብሎም ኢና ዝበሃል ሕሳብ ኣብ ወረቐት ትፅሕፉ፥ ተመኒኹም ትተርፉዎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ብናታትኩም ሸርሒን እከይ ምህዞን ተደናጊሩ ኣብናታትኩም መፃወድያ ክኣቱ ዘይኽእል ህዝቢ ምኻኑ ርአዩዎ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ስጡም ምዃኑ ንትርጉም ዕድል ዘይህብ መልእኽቲ በታሪኻዊ መረፃና ኣሕሊፉ። ዘዋፅእ ንህዝቢ ትግራይ ኣኽቢርካ ምሓዝ እምበር ሽሙን ዘይሽሙን እናሃብካ ካልኦት መሳርሒታትካ ተጠቒምካ ኣሰኺነ ከምበርክኮ እያ ምባል እናሓለምካ ምንባር እምበር ካሊእ ዋጋ ክህልዎ ኣይኽእልን። ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ መንነት ዘይፈልጥ፥ ዘይርዳእ ናብ ምፅናዕ እንተኣተወ ይሓይሽ። መገዲ ዓፂኻ፥ ብሚድያ ፈኪርካን ኣናሺኻን ዝስበር ህዝቢ ዝመስሎ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ሀሁ ኢሉ የፅንዕ። ህዝቢ ትግራይ ሳላ ትዕግስተኛ፥ ኣርሒቑ ዝሓሰብ፥ መስተውዓሊ ብምኻኑ እምበር ክብሩ ዝትንክፍ እንትመፅእ ዘይለዓል ህዝቢን፥ ሰብን የለን። እዚ ኹሉ ጥፍኣት እናተሰርሐ ምላሽ ዘይተውሃበ ካብ ሎሚ ፅባሕ ይሓይሽ ይኸውን እናበለ እዩ። ስለዝኾነ እውን ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብቑልጡፍ ደው ይበል፥ ፖለቲካዊ እሱራት ተጋሩን ደቂ ካልኦት ብሄራትን ይፈትሑ፥ ሃገር ብሰላም፥ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ፖለቲካዊ ዘተ ብምክያድ ትመራሕ። ተጋሩ ምስ ካልኦት ህዝብታት ተኸባቢርና ክንነብር ምስ ሰላምናን ደሕነንትናን ዘኽብር ተደጋጊፍና ክንከድ፥ ብዘተ እምበር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘወጣውጥ ብረት ጥራሕ እንተይኮነ ዘወጣውጥ ኢድ፥ ኣፃብዕቲ ክሳራ ክወልድ እንተዘይኮይኑ ትርፊ ከምዘይብሉ ዝተረድአ ዝምድና ንፅበ። እንተዘየለ ግን ሕዚውን መማረፂታትና ኣብ ኢድና እዩም። ንካልኦት ህዝብታት ክንብሎ ንደሊ ኩልና ነናይ ባዕልና ታሪኽ ኣለና፥ ዕድልና ግን ዝተኣሳሰረ እዩ። ሰላም፥ ደሕነንትን ልምዓትን የተኣሳስረና ምስ ዝብሉ ተደጋጊፍና ክንጓዓዝ ሰላምና ዘይደልዩ ንኹሉ ድሉዋት ምኻንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። በዚ ታሪኻዊ መረፃ ሓድነት ህዝብና ኣብ ዕላማ ዝተመስረተ ምኻኑ ርኢኹም ኢኹም። ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ርክብ እውን ኣብ ዕላማ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓታትና ዝተመሰረተ ክኸውን ንፅበ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሕዚ ምዕራፍ ታሪኻዊ መረፃ ብዓወት ዛዚምና ካሊእ ዓቐብ ንምውፃእ ተዳሊና ኣለና። መሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋፅ በይኑ መፍትሒ ኩሉ ሽግርኳ ኣይኹን ንመፍትሒ መበገሲ መንፀፍ እዩ። ከም ህዝቢ መንነትካ ስኢንካ ዝመፅእ መፍትሒ ግን የለን። መንነትና ብመሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋፅና ከም ህዝቢ ከይንብተን፥ ከይንጠፍእ ጥራሕ እንተይኮነስ መንነትና ኣረጋጊፅና ተሓባቢርና እንተሰሪሕና ካልኦት ሽግራት እውን ክንፈትሖም ኢና። ስለዚ መረፃና ተስፋ ሒዙ ዝመፀ እዩ። ተስፋና ዝጭበጥ ክኸውን፥ ተደጋጊፍካ ምኻድ ነዛይድ ነቐፅል። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከም ሓደ ሰብ ሓደ ቅዋም ሒኡ ከምዘሎ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ትግራይ ንምቕያር ተላዕሉ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ሓድነትና ቀፃሊ ንንሰርሖ ንነዕውቶ ተስፋና እዩ። ትግራይና ብዴሞክራስያዊ ኩነታታ እውን ትልለን ትድለን ክንገብራ፥ ዝጀመርናዮ ዴሞክራስያዊ ከይዲ ንድሕሪት እንተይኮነስ ንቕድሚት እናማዕበለ ዝስጉም ብትካላዊን ንፁር ዝርዝር ስርዓትን ዝድገፍ ክንገብሮ ኣለና። ሰናይ ምምሕዳር ክነግስ፥ ስራሕ ስእነት እናተቓለለ ክኸይድ፥ ሰብ ሃፍቲ ብበዝሒ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ብምግባር ልምዓትና ነሳልጥ፥ ስራሕ ዕድልና ነስፍሕ፥ ተወዳዳራይ ኢኮኖሚ ንህነፅ። ተጀሚሩ ዘነበረ ስሉጥ ኢኮኖሚ ምዕባለ ከቐፅል ዘኽእል ትልሚ 5 ዓመት ብምድላው ናብ ስራሕ ንእቶ። ሕዚ ትግራይ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከምዘላ ኩልና ንፈልጥ። ክፍትሑ ዝግብኦም ፀገማት ብርክት ዝበሉ ምኻኖም፥ ንሕና ትግራይና ንለውጥ ኢልና ክሳብ ዝተልዓልና ለውጢ ምምፅኡ ኣይቐርን ጥራሕ እንተይኮነስ ግድን እዩ። ከይዲ ለውጢ ልሙፅዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ጉዕዞና ሓፂር መገዲ ኣይኮነን፥ ክንድይቦ ዘለና ጎቦ/ዓቕብ ገታር እዩ፥ ኣብ 1 ወይ 2 ዓመት ኩሉ ክንሰግሮ ኢና ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ግን ብዘተኣማምን ብዙሓት ጎቦታት ሰጊርና ትግራይና ክንቅይራ ኢና። ኩሎም ንውስኖም ኩሉ ክድግፎም ኩሉ ብፀጋ ክቕበሎም እዩ ማለት እውን ኣይኮነን። ኣብ ከይዲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ድኽመታት፥ ናይ ኣፈፃፅማ ሽግራት፥ ብቐሊሉ ዘይፍትሑ ሽግራት እውን ክህልዉና እዩ። ጉድለታት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ቀፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ክንሰርሖም ዘለና ዓበይቲ ዕማማት ኣለዉ። ገና ካብ ድኽነትን ድሕረትን መሊእና ስለዘይወፃእና ብዙሓት ክንፈትሖም ዝግብኡና ሽግራት ከምዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ልክዕ ኩሉ ሽግር ኣብ ዝሓፀር ጊዜ ክፍታሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ክፍትሑ ዝኽእሉ ብቅደም ሰዓብ ነፂርና ብምስራሕ ሽግራትና እናተቓለሉ ግን ምኻዶም ኣይቐርን። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ንኹሉ ትግራይ ናበይ ክነብፅሓ ከምንደሊ ናይ ሓባር ኣረዳድዓ ክህልወና ካብ 2013 ጀሚርና ንሕዞም ትልምታትን ንፍፅሞም መደባትን ትግራይ ትቕየር ኢልና ኣብ ከተማ ይኹን ገጠር ርኡይ ለውጢ ንምምፃእ ክንሰርሕ፥ ትግራይና ካብ ድኽነት ኣውፂእና ኣብ ዝቕፅል 5ተ ዓመታት ናብ ዝተሓተ ማእኸላይ እቶት ብርኪ ክነእትዋ ትግራይ እምኒ እንተይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ምኻኑ፥ ስራሕ ምስራሕ ተሪፉ ትግራይና ንምቕያር ናብ ምስራሕ ክንኣቱ፥ ትግራይ ምስ ክትኮኖ ንደልዮ ኣተኣሳሲርና ናብ ምስራሕ ክንሰጋገር ኣለና። ክብሪ ትግራይ ሒዝና ዝተምሃረ መንእሰይን ምሁርን ሒዝና ትግራይ ናብ ክትኮኖ ዝግብኣ ንውሰዳ። ጉዕዞና ብሩህዩ፥ ኩሉ ተፃብኦ ፈንፂሕና ፍሉይ ታሪኽ ንምስራሕ ዝተዳለና ህዝቢ ምኻንና ክነረጋግፅ ኢና። ተጋሩ ብዙሕ ሕሉፍ ታሪኽ ኣለና፥ ኣብ ቀረባ ዝሰራሕናዮ ታሪኽ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ግና ገና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ስለዘይተገላገልና ገና ብዙሕ ክንሰርሕ ከምዝግባእ ዘመላኽት እዩ። ብሓዱሽ መንፈስ ትግራይና ንምቕያር ውፉያት ኮይንና ኣብ ኩሉ ጉዳያት ንትግራይ እናሓሰብና ንስራሕ፥ ህፃናት ተጋሩ እንታይ ክርከቡና ኢና ንደሊ? ዘሎ ድኽነትን ድሕረትን ሸራሪፍና ወይስ ዝማዕበለት ትግራይ? እዞም ጥሙያት ዘይ ድንጎላ እንታይ ኣለዎም ክበሃሉ ዲና ንደሊ? ትግራይ ድሕሪ 25 ዓመት እንታይ ትኹን? ክነመዝግቦም ዝግባእ ለውጥታት ክንዛተ ኣለና። ህፃናት ትግራይ ድኻ እንተይኮነስ ድኽነት ዝቐበረት ዝማዕበለት ትግራይ ክነረክቦም ንለዓል። ተጋሩ ዕድልና ዓብይ፥ ጊዜና ሕዚ ምኻኑ ተረዲእና ንሙሉእ ለውጢ ንለኣል፥ ሰላምና ኣረጋጊፅና ካብ ድኽነት ወፂእና ራህዋን ምዕበለን ነመዝግብ። ናይ ቀደም ምዕቡል ስልጣነ ቅያ ኮይኑዶ ይትረፍ ወይስ ኣብዚ እዋን እውን ዝለዓለ ምዕባለ ዝግብአና ህዝቢ ምኻንና ንምርግጋፅ ታሪኽ ንምስራሕ ዝተሓረና ትውልዲ ምኻንና ነረጋግፅ። ኩልና ሓላፍነትና ክንፍፅም ቃል ንእቶ፥ ኮሮና እናተኸላኸልና ታሪኻዊ መረፃን ከምዘዐወትናዮ ትግራይና ንምቕያር እውን ኮሮና እንታተኸላኸልና ንውፈር። ሕድሪ ሕሉፋት ሰማእታትና ኣፅኒዕና ሒዝና፥ ሕድሪ ህሉዋት እውን ዓቲርና ናብ ስራሕ ንውፈር፥ ትግራይ ክንቅይራ ብሓሳብን ካልኦትን ተሓጋጊዝና ንሰጉም። ናይ ለብዘበን ሓዱሽ ዓመት ንተጋሩ ሓዱሽ ዕድል ምኻኑ ፈሊጥና ናይ ሰላምን ሓቢርካ ምዕባይን ዓመት ክኾነልና ሰናይ ትምኒተይ ክገልፀልኩም ይፈቱ። ልዑል ክብሪ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ!ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና!2013 ሰናይ ናይ ድሙቕ ዓወት ዓመት ይኹነልና • የቐንየለይ!”


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments