ፅላለ ድራማ ምዕጋት ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድን እኹል መልሲ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮልን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ !

ኖርዌያዊ ተመራማሪ ሼትል ትሮንቮል ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተሰላሰለ 6ይ ዙር መረፃ ትግራይ ክዕዘቡ ድሕሪ ምፅናሕ ዓዲ ድሓን ኣሎ ኢሎም ናብ ዓዶም ንኸምርሑ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስኣትዉ ብክልላዊ መረፃ ትግራይ ከም ሑሱም ኽሑቆን ሓግዩ ዝኸረመ ኣቦ ወንበር ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ብደቂቑ ኽከታተሎም ድሕሪ ምፅናሕ ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣዉዒሉ ሰዓታት ኣብ ዝወሰደ ምፍርራሕ ዝድርኺቱ ምርመራ ገይርሎም’ዩ፡፡ “ከመይን ብኸመይን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም? ብናይ መን ፍቓድን ዕድመን’ከ ንክልላዊ መረፃ ትግራይ ተዓዛቢ ንምዃን በቒዖም?” ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪብሎም እኹል መልሲ ኽኣ ሂቦም’ዮም፡፡ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ሙኩር ተመራማሪን መምህር ፀጥታን ጎንፅታትን ብምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ብደቂቑ ጎንፅን ኣፈታትሐኦምን ኣፅኒዖም ተንቲኖም ንማሕበረሰብ ዓለምና ብዝዘርግሕዎም መፃሕፍቲ ፤ ዓለምና ኣብ ልዕሊ እዞም ሙሁር ዘለዋ እምንቶ ኣዝዩ ልዑል’ዩ፡፡ ኣቦ ወንበር ዉድብ ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ’ዉን ንዚ በሪኽ ታሪኽ እዞም ዉልቀ ሰብ ኣፀቢቖም’ዮም ዝፈልጡ፡፡ ንዚ እንዳፈለጡ ድኣ ንምንታይ ክሳብ ክንድዚ ኣነዋሪ ተግባር ይፍፅሙ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ግን ክንድዚ ዝኣክል ዓለምና ንእትፈልጦምን ፅዕንትኦም ከዕርፉ ልዑል ተኽእሎን ዘለዎም ፉሉጥን ሙሁሩን ከመይ ገይሮም ኣብቲ ንሶም ሕጋዊ ኣይኮነን ዝበልዎ መረፃ ትግራይ ተዓዛቢ ኮይኖም? ዝብል ሕቶ’ዩ ንኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ሕርር ኩምትር ኣቢሉ ናብዚ ኹሉ ፅላለ ኣምሪሑ ንማዳ ገፆም ክኹልዖ ዝኸኣለ፡፡ ወዮ ድኣ ብጊዜ ዘምፀኦ መፀባበቒ እንዳኸወልዎ’ምበር ! ዳሬክተር ኦስሎ ኣናሊቲካ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ከመይን ብኸመይን መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ንዘቐረበሎም ሕቶ መልሲ ክህቡ ግድን’ዩ፡፡ ሂቦም ክኣ፡፡ ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝነበሮም ዝፀንሐ ምርምርን ፅንዓትን እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መረፃዉን ኣካል እቲ ምርምርን መፅናዕትን ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር መንግስቲ ኣብዚ ናይ ኣካዳሚ መፅናዕታዉን ምርምርን መስርሕ እንተዘይ ኣኽቢሩ ካልእ ፀገም ከምዘስዕበሉ ንዘለዎም ተሞክሮ ተጠቒሞም ማዕዶኦም ከይተረፈ ለጊሶም’ዮም፡፡ ካብዚ ሓበሬታ እዚ ዝተበገሰ ድማ ገለ ፕረዚዳንታት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ብሰለስተ መስመር ብዘይመልእ ፅሑፍ ካብ መዝነቶም ምኽንያት ኮይኑ’ዩ ይብሉ እዮም፡፡ ንሕናዉን ዑዙዝ ጥርጣረና እዚ’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ ድሕሪ እቲ ፅዑቕ ምርመራ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ስዒቡ ንቶም ፕረዝዳንታት ዝተፅሓፈ ደብዳበ ብመንኑ፡፡በዚ በለ በቲ ግን ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዳሬክተር ኦስሎ ኣናሊቲካ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ዘርኣዮም ዲክታተርያዊ መስርሕ ምርመራን ሳዕቤናዊ መዘዙ ፤ ሓቢልካ ዘይሕበልን ጉዳይ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ብፌደራል ኣቢሎም ናብ ትግራይ እንትኣትዉ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ኣብ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ከይረኣዩ ህዝቢ ብናፅነት ካብን ናብን ምንቅስቓስ ኽገብር ከሎ ዝመሰሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ ንዝደለዮ ኽድግፍ ንዘይደለዮ ኽነቅፍ ከሎ ካብ ፖለቲካዊ ምጥርጣርን ፅልእን ርሒቑ ክነብር ምርኣዮም በቲ ሓደ ወገን ፤ በቲ ኻልእ ወገን ድማ መንግስቲ ፌደራል ብነፍስ ወከፍ ምንቅስቓስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከምዝኽቆንን ከምዝሻቐልን በቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካየዶ ኣብ ምፍርራሕ ዝተደረኸ መስርሕ ምርመራ እንታይነትን ባህርያትን እቲ መንግስቲ ብቐሊሉ ንምፍላጥ ስለ ዘኽእሎም እዚ ንዓና ንተጋሩ ዓብይ ዓወት ክኸዉን ከሎ ንመንግስቲ ፌደራል ድማ ንቐፃሊ ፖለቲካዊ ሰርተፊኬት ዉድቀቱ ዝቕበለሉ እዋን ክኸዉን’ዩ፡፡ ግድንዩ ኽኣ፡፡ እቲ ምንታይ ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘበን ንሓደ ተመራማሪ ንምንታይ ንመረፃ ህዝቢ ተዓዚብካ ኢልካ ከተፈራርሕ ምፍታንን ከም ሳዕቤኑ ኽኣ ኣካል ምርምርን መፅናዕትን ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ዩኒቨርስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እተን ፕረዚዳንታት እተን ዩኒቨርስቲ ስጉምቲ ምዉሳድን ክሳብ ክንደየናይ ዝወረደ ባህሪ ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ከምዝኾነ ኣፀቢቑ ዘርኢ’ዩ፡፡ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ እቶም ሃገራዊ ድሕነት ኣቢሎም ቅድም ክብል መንግስቲ ሃገረ ኖርወይ ኣብ ልዕሊ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ናብ ክልል ትግራይ ብምኻድ ንመረፃ ትግራይ ምዕዛቦም ኣብ ልዕሊ ተግባሮም ዝኹንን መግለፂ ንኸዉፅእ ዝተፈላለዩ ድፍኢት ብምግባር ምቕናዕ ምስኣበዮ ኣብ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ገዛ ዓፅዩ ብሓዉሲ ምፍርራሕ ይቕረታ ንኽሓቱ ንዝቐረበሎም ሓሳብ ነፂጎሞ’ዮም፡፡ ክሳብ ክንድዚ ዘባልን ሉሙስን መራሒ’ዩ እምበኣር ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ፡፡ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ካብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ትማሊ ዘዉግሕ ለይቲ ናብ ሃገረ ጀርመን ድሕሪ ምእታዎም ብዛዕባ እቲ ዘጋጦሞም ንገለ ክፋሉ ብምግላፅ ሰናይ ምትሕብባር ንዝገበርሎም ኩሎም ኣካላት ኣመስጊኖም ኣለዉ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢድ ኣእታዉነት ትካላት ትምህርቲ ኢዱ ንኸልዕል ድማ ሓቲቶም ኣለዉ፡፡ ኮነሬል ኣብይ ንታ ንሶም ዝደልይዋን ዝመነይዋን እንተዘይኮይኑ ካብ ናቶም ዉፅእ ንዝበለት ስነ ሓሳብ ምስ ዘሰጉም ግን ሓዉን ሓሰርን’ዮም፡፡ ከምዚ ዓይነት ካካይ ባህሪ ሒዝካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ደዉ ምባል ኣይከኣልን፡፡ እቲ ምንታይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰነያ ዘይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ርጉዕ ህይወት ስለዘይብሉ፡፡ንፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ሰናይ ናይ ስራሕ እዋን ክኾነሎም ተመኒና’ለና፡፡ ሰሰናዩ ኽኣ ንኹሉና፡፡ ትግራይ ብስረ ደቃ መሪፃ ! 104.4 ሬድዮ FM መቐለ 05/01/2013 ዓ.ም.


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments