“ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ዝጀመርዎ ካልእ ግንባር መስርሕ ፅልእን ኣሽካዕላል ምጥቛስን ዉፅኢቱን!”

‘ናብ ትግራይ ዝኣተዉን ተዓዛባይ መረፃ ትግራይ ዝነበሩን ‘ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል’ መን’ዮም?’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና ዝዘርጋሕናዮ ፅሑፍ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን፡፡ ዓለም ንፕሮፌሰር ‘ሼትል ትሮንቮል’ ዘለዋ እምንቶን ሙኩር ተመራማሪን መምህር ፀጥታን ጎንፅታትን ብምዃኖም’ዮም። ንስነ ሓሳቦምን ኣፈታትሓ ጎንፅን ንዝህብዎን ንዘቕርብዎን ኣብ ሳይንሳዊ መስርሕ ዝተሞርኮሰ ትንታነ ብምዃኑ ድማ ዓለም ለኻዊ ተሰማዕነቶም ልዑል’ዩ፡፡ ዳሬክተር ኦስሎ ኣናሊቲካ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ተወላዲ ኣዉሮፓዊት ሃገረ ኖርወይ’ዮም። ድሕሪ ዉድቀት ስርዓት ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ኩሎም መረፃታት ዝተዓዘቡን ካብን ናብን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣንዳዕዶዖም ዝፈልጡን ሳይነሳዊ ስነሓሳቦም ንምትንታንን ንምቕራብን ቡዙሕ ዘይሽገሩን ሙሁር ዓለምና’ዮም፡፡ ካብዚ ብምብጋስ’ዮም እምበኣር ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ መንግስቲ ብልፅግና ዘይኮኑስ ናብቲ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ መንግስትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘሳልጦ መረፃ ትግራይ ንምዕዛብ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተዉ፡፡ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ንመረፃ ትግራይ ንምዕዛብ ምእታዎም ዝሰምዑ ኣቦ ወንበር ዉድብ ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ቡርቱዕ ሕማም ወቕዒ ርእሲ ኮይንዎም’ዩ ቀንዩ፡፡ ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ’ዚ ነፋንዎ ዘለና 2012 ዓ.ም. እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይንዎም ዝኸረመ መረፃ ትግራይ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ንምትዕንቓፍ ፈቲኖም ግን ከኣ ዘይምስማሩን ልዕሊ’ቲ ዝገመትዎ ቀልቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ምስሓቡን ምስላጡን’ዩ፡፡ ንመረፃ ትግራይ ሓንሳብ ‘መረፃ ዕቁብ’ ሓንሳብ ድማ ‘መረፃ እድር’ ክብልዎ ድሕሪ ምፅናሕ ክዉንነት እቲ መረፃ እንዳተግሃደ ምስመፀ ድማ ‘መረፃ ወርሒ’ ኢሎም ደጋጊሞም ኸቆናፅብዎ ዋላ’ኳ እንተተሰምዑ መረፃ ትግራይ ካብ ድሌት ፌደራል መንግስቲ ወፃእ ምክያዱ ስዒቡ ንኽዕዘቡን ንኽፅብፅቡን ጃርጃር ንዝበሉ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ዓለምና ናብ ትግራይ ምእታዎም ስዒቡ መዐገሲ መድሓኒት ዝሰኣንሉ ከቢድ ወቕዒ ርእሲ ሕማሞም ናብ ዓበድበድ ፅላለ ኣዋሲድዎም’ዩ ቀንዩ፡፡ ንገለገሊኦምስ እኳ እቲ ኩቱር ሕርቃን ዝድርኺቱ ፅላለከኦም ምቁፅፃር ኣብይዎም ናብ ኣነዋሪ ተራ ተግባር ብምዉራድ ንመስመር መንገዲ በረራ ኣየር መቐለ ሰሪዞም ንጋዜጠኛታት ብምዕጋት ንናዉቲ ጋዜጠኛታት ክሳብ ምምንጣል በፂሖም’ዮም፡፡ ንቲ ዘነኣኣስዎ መረፃ ትግራይ ክሳብ ክንድዚ ኣተኩሮ ሂቦም ናብ ዘየድሊ ፅላለን መስርሕ ምስራዝ በረራ መንገዲ ኣየርን ክትራን ጋዜጠኛታትን ንምንታይ ኣትዮም? እንተይልና መልሱ ቀሊል’ዩ፡፡ ናይ’ዚ ዓመት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝኾኖም መረፃ ትግራይ ምንባሩ’ዩ ዘረጋግፀልና፡፡ ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ካብዚ መረፃ እዚ ፤ ዳሬክተር ኦስሎ ኣናሊቲካ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ንኽወፁን ትዕዝብቶም ንማሕበረሰብ ዓለም ንኸይዝርግሑ ዝተጠቐሙሉ ሜላን መስርሕን ፖለቲካ ኽኣ – መስርሕ ምጥቛስ’ዩ፡፡ እዚ ኽኣ እቲ ኻልእ መግለፂ ፅላለኦምዩ ነይሩ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሃገረ ነርወይ ‘ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮል ናብ ዘይሕጋዊ መረፃ ትግራይ ከመይን ብምንታይ መንገድን ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃእ ናብ ትግራይ ብምእታዉ መረፃ ንኽዕዘቡ ከምዝኸኣሉ መብርሂ ይሃበና’ ክብሉ ምሕታቶም ኣብ ሞንጎ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮልን መንግስቶምን ብምጥቛስን ብዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶን ሃÕፍን ንምፍጣር ወጢኖም ሕቶ ኣቕሪቦም፡፡ ወዮ ድኣ ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ዘይቡሱልን ንኹሉ ነገር ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሰጉምዎ ዘለዉ ብመንግስታዊ ቅልፅሞም እንዳፈራርሑ ንቲ ዝደልይዎ ነገር ክረኽቡን ከፈፅሙን ስለዝደልዩም’በር ‘ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል’ ካብ ሱዳን ወይ’ዉን ካብ ሊብያ ብቐጥታ በረራ ናብ ትግራይ ኣይኣተዉን፡፡ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህዉን ሰላምን ከይዲ ህዝባዊ መረፃን ብዉልቆም ንምዕዛብ ፍቓድ መንግስቲ ኖርወይ’ዉን ዘየድልዮም ሞያዊ ስረሖም ንምፍፃም ካብን ናብን ምንቅስቓስ ሕጋዉን መሰሎምን’ዩ፡፡ መንግስቲ ኖርወይ’ዉን ‘ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል ክሳብ ንመንግስቲ ኖርወይ ወኪለ’የ ንመረፃ ትግራይ ክዕዘብ መፂአ ዘይበሉን ብሽም መንግስቲ ኖርወይ ስሩዕ መግለፂ ዘይሃቡን ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል ንመንግስቲ ነርወይ ዘይኮነስ ንዉልቆምን ሞያዊ ስርሖምን ብምዉካል’ዮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ እዚኽኣ መሰሎም’ዩ፡፡” ክብል መልሲ ሂብዎም’ሎ፡፡ኮነሬል ኣብይ በዚ መልሲ ተሓርቂሞም’ኳ ሱቕ ከይብሉ ንቲ ዝተደጎለ ፅልኦም ከናፍሱ ብመንገዲ ብመንግስቲ ብልፅግና ዝምወላ ማዕከን ዜና ኢሳት፣ፋና፣ኢቲቪ፣ፋናን..ካልኦትን “ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል ኣብ መረፃ ትግራይ ምስታፎም ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ነርወይ ወፃእ’ዩ ክብል ኣፍሊጡ….፡፡” እንዳበሉ ከዳኽሩ ቀዳማይ ሕርየኦም ገይሮም ኣለዉ፡፡ እቲ ሓቂ ክፍለጥ ዘለዎ እዚ ዜና’ዚን መስርሕ ምጥቛስ መንግስቲ ብልፅግናን ካብ ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል ንላዕሊ ንዉድብ ብልፅግና’ዩ ዝጎድእ፡፡ እቲ ምንታይ ዓለምና ኣፀቢቓ ንእትፈልጦምን ብዝፀሓፍዎም ዉርዙያት መፃሕፍቲ ልዑል ክብሪ ዝተዉሃቦምን ፉሉጥ ተመራማሪ ምዃኖም ብሓደ ቃል ዝተመስከረሎምን ፕሮፌሰር ሼቲል ትሮንቮል ዘይኮነስ ንቲ ዓለምና ገና ኣፀቢቓ ዘየለለየቶ ዕዋላን ኣፈኛን መራሒ ጉጅለ መንግስቲ ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድን ፖለቲካዊ መስርሑን ኣብ ትዕዝብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ስለዝወድቕን ስለዝቃልዕን፡፡ እዚ ኽኣ ንዓና ንተጋሩ ተወሳኺ ዓወት’ዩ፡፡ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ! 104.4 ሬድዮ FM መቐለ፡፡


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments