ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝተውሃበ መግለፂ

ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ክብርን ሉኣላዊነትን ዓባይ ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ኣብ ምቅላስ ፀኒሑን ይርከብን። እዋናዊ ኩነታት እዛ ሃገር ድሕሪ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ተግባራትን ዑደቱ ወዲኡ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ይርከብ። ናይ ጥፍኣት ሓይሊታት ግንባር ፈጢሮም ሉኣላዊነት ህዝብና ንምድፋር ኣብ ውዑይ ምርብራብ ይርከቡ።

ኣብ ፬ ኪሎ ዝዓረደ ዘይሕጋዊ ኣሃዳዊ ስርዓት ብልፅግናን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ነዊሕ ዓመት ልምዲ ህውከት ዘጥረየ ስርዓት ህግደፍን ተዋዲዶም ነቲ ኣንፃር ዓባይ ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ይመርሕዎ ኣለዉ። እቲ ክውልዕዎ ዝዳለውሉ ዘለው ኲናት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቕድሚት ኮይኑ ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ብድምሩ እቲ ኩነታት ብወሳናይ መልክዑ ንድሕሪት ኣብ ዘይዕፀፈሉ ጫፍ ከምዝበፅሐ ብየማንን ፀጋምን ዘሎ መረዳእታ ይሕብር ።

ምኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር፣ መንግስቲ ትግራይ ዝሃቦ መግለፂ ስዒቡ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ብልፅግና መራሕቲ ብኢደ-ዙር ዘውፅእዎ መግለፂ ከምዝኾነ ንኹሉ ግልፂ እዩ። ናይ ምኒስተር ምክልኻል መሪሕነት ነቲ ሰራዊት ዘይውክል ናይ ብልፅግናን ሻዕብያን ውቅዒት-ልቢ ጥራይ ዘዳመፀ መግለፂ ምውፃኡ፣ ክንደይ ዝኣክል ናይ ኢሕገመንግስታውን ዘይሕጋዊን ጉጀለታትን መሳርሒ ከምዝኾነ ዘርኢ እዩ።

ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ምክልኻል ብግፍዒ እንትቕንፀሉ ብሕጭ ዘይበለ ትካል፣ ከምኡ እውን ብልፅግና ስልጣኑ ንምንዋሕ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ እንትጥሕስን ሻዕብያ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እንትፍትፍትን ብጩቕ ዘይበለ ምክልኻል ምኒስተር ነበር ሎሚ በፂሑ ንሕጋዊን ፍትሓዊን ሕቶ መንግስቲ ትግራይ ዝፃባእ መግለፂ ምሃቡ ኣብ ምዉቕ ገዝኦም ደኲኖም ዘለዉ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ትካል፣ ቀንዲ ተልእኾኦም ስሒቶም መሳርሒ ፖለቲካ ጉጅለ ብልፅግና ከምዝኾኑ ዘመላኽት እዩ።

ባይቶና፣ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ሕጋዊ፣ እዋናውን ትኽክልን ከምዝኾነ ይኣምን!

ብእምነት ባይቶና ድሕሪ ሕዚ በዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝምራሕ ኮነ ዝእዘዝ ትካል የለን። ኣብዪ ኣሕመድን መጫፍርቱን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ምእዛዝ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሎምን። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመረፃ ስልጣን ዝሓዘ ቀደማይ ሚኒስተር ጥራሕ እዩ ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ክኾን ዝኽእል።

ኣብ ፬ ኪሎ ዘሎ ጉጅለ ዕድመ ስልጣኑ መስከረም 25 ዝወደአ ስለዝኾነ ድሕሪ ሐዚ ሕጋዊነት የብሉን፣ ንሰራዊት ናይ ምእዛዝ ስልጣኑ ዘብቀዐ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ፬ ኪሎ ዘሎ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ምስ መንግስቲን ህዝቢን ትግራይ ጠጠው ክብልን ሕገ መንግስታዊ ግቡኡ ክፍፅምን ንፅውዕ፡፡
መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝቖመ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ።
ኣፈላላያትን ጎንፅታትን ንምፍታሕ ዝኾነ ይኹን መማረፅታት ሰላማዊ ፍታሕ ዝድገፉን ዝተባብዑን እኳ እንተኾኑ፥ ዝግበሩ ድርድራትን ዘተታትን መንግስቲ ትግራይ ንኹሎም ፖለቲካዊ ውድባት፣ ስቪክ ማሕበራት፣ ፅልዋ መሕደርቲ ሰባትን የገድሰኒ እዩ ንዝብሉ ኣካላትን ብዝሓቁፍ አገባብን፥ መንጎኛ ዓለም ለኸ ትካላት ብዝሳተፉሉ መንገዲን ክመርሖ ንፅውዕ።

እቲ ተጀሚሩ ዝተቋረፀ ናይ ትግራይ ፎረም ውድባት ፖለቲካ ብቕልጡፍ ናብ ስሩዕ ስራሕ ኣትዩ እጃሙ ከበርክት ባይቶና ይፅውዕ። መንግስቲ ትግራይ ነቲ ህልው ኩነታት ብዝምጥን መልክዑ ንኹለን ናይ ዓባይ ትግራይ ውድባትን ሙሁራትን ከማኽርን ፣ ዘትዩ ናይ ሓባር ኣንፈት ብምቕማጥ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክፍፅም፣ ኢሉ እውን ንሞራልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ስትራቴጂክ መሪሕነት ክህብን ኣንፈቱ ኣነፂሩ ድማ ካብ ወፍሪ ምክልኻል ሓሊፉ፣ ነቲ ዘይቐሪ ወፈሪ ምውሓስ ድሕነትን ምርግጋፅ ሃለዋትን ብዝምጥን መልክዑ ብቕልጡፍ ክመዓራረ ንፅውዕ፡፡
ባይቶና ትግራይ ሃገር እያ ኢሉ ይኣምን። ጉዕዞ ሃገርነት ትግራይ ከይተዓናቐፍን ንድሕሪት ከይምለስን ድማ መንግስትን ህዝብን ትግራይ መዓንጣኡ ሸጥ ኣቢሉ ክቃለስ ኣለዎ ንብል። ባይቶና ትግራይ ” ዓባይ እያ ነይራ፣ ሀዚ እውን ብዓበይቲ ሓሳባትና ዓባይ ክንገብራ ኢና” ዝብል ጭርሖኡ ንምግሃድ ድማ ውሽጣዊ ነፃነትን ሉኣላዊነትን ትግራይ ዘውሕስ፣ ምስ ጎረባብትና ብሰላምን ብምትሕብባርን ንምንባር ዝምረፅን ህዝብታት መሰል ዓርሰ ውሳነኦም ተጠቒሞም ኣብ ግዝኣቶም ዝደለይዎ ትካል ክተኽሉን ዝረብሖም ፖሊሲ ክፍፅሙን ዝፈቅድ ስርዓት ኮንፌዴሬሽን ከምዝኾነ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ። ስርዓት ኮንፌዴሬሽን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ፣ ሓብራዊ ረብሓ፣ ራህዋን ቅሳነት ንምርግጋፅ፣ ከምኡውን ህዝብታት ውሽጣዊ ዓቕምታቶምን ፀጋታቶምን ተጠቒሞም ልምዓት ንምርግጋፅ ዘኽእል ከምዝኾነ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ስርዓት እዩ። ስለዝኾነ፥ ኩሎም ውድባት ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ባይቶና ዘቕርቦ ዘሎ መፍትሒ ኣድላይነቱ ኣስተማቒሮም ከደንፍዑዎን ንተግባራውነቱ ክቃለሱን ንፅውዕ።

ንነዊሕ እዋን ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ብምዝራግን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኩናት ኣሳዊሩ ከም ህዝቢ ዘብርስ ዘሎ ስርዓት ሻዕብያ ምስ ውቃበኡ ዝኸይድ ጉጅለ ኣብ 4 ኪሎ ስለዝረኸበ ሰላም ትግራይ ንምዝራግ ዝገብሮ ዘሎ ሕቱኽቱኽ ባይቶና ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኮይኑ ብዘይሕንከት ከምዝቃለሶ ይገልፅ። ፍንጫሕ መሰንገልና ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን እውን ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ደጊፎም ኣንፃር ሻዕብያን ብልፅግናን ንዝግበር ቃልሲ ክወፍሩን፣ ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ራህዋን ቅሳነትን ክምለስ እጃሞም ከበርክቱን ባይቶና ብኽብሪ ይፅውዕ።

ህዝቢ ትግራይ ሕቱኽቱኽ ኣሃዳውያንን ውልቀመለኽትን ስርዓታት እንተየደንገፆ፣ ወራር ኣንበጣ ንምጥፋእ ዝገብሮ ዘሎ ዘሐብን ቃልሲ ባይቶና ልዑል ኣድናቖቱ እናገለፀ፣ ሉኣላውነቱ ንምኽባርን ህልውንኡ ንምርግጋፅን ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ እውን ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ውድብና ይፅውዕ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ እቶም መንነትካ ጨፍሊቖም ዘርእኻ ከጥፍኡ ዝህንደዱ ዘለዉ ሓይልታትን፣ ኣብ ልዕሌኻ ኣዊጀምዎ ዘለዉ ቅሉዕ ኲናት ንምምካትን፣ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ሰራውሮም ሚሒኻ ንምቕባርን ነቲ ዘይተርፍ ኩለመዳያዊ ቃልሲ ድልው ክትኾን ንፅውዕ። በዚ አጋጣሚ፣ ባይቶና ሎሚ እዉን ከም ትማሊ ንትግራይ ክጉዕፅፅ ንዝመፀ ሓይሊ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ምስ መንግስትን ህዝቢን ትግራይ ጠጠው ኢሉ ክቃለስን ቃልሲ ክመርሕን፣ ስለ ትግራይ ናይ ሂወት መስዋእትነት ንምኽፋል ድልዋት ምዃንናን በዚ ኣጋጣሚ ክነረጋግፅ ንፎቱ።

ዓወት ንህዝብና!!
ዓወት ንባይቶና!!
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)
ጥቅምቲ ፳፬/፳፻፲፫ ዓ/ም
መቐለ፣


0