ንሉኡላዊ ክብርታት ሃገራት ኢትዮ ሱዳን ንዋጋ ዕዳጋ ዘዉረዱ ዉርደተኛታት!

ኣብዚ እዋን’ዚ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ድቀት ቊጠባን ዝቕባበን ከምኡ’ውን ቅልውላውን ዘይሩጉዕ ፖለቲካዊ ህይወት ዘስዓቦ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ዝርከባ ኣፍሪካዉያን ሃገራ’የን።ነዚ ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያ ዝተዓዘቡ ፕረዚዳንት ሑቡራት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሉኣላዊ ግዝኣት እዘን ሃገራት ዝጋሰስን ንክብርታት ዜጋታት እዘን ሃገራት ዘሕስርን ዝተፈላለዩ ከበድቲ ፖለቲካዉን ቁጠባዉን ጠለባት ብምቕራብ ብኹለንተና እዘን ሃገራት ይላገፁ ኣለዉ፡፡ ሓደ ብሓደ ንርአ፡፡

1. ሱዳን፡መንግስቲ ሱዳን ካብ ሑቡራት ኣመሪካ እትደልዮ ሓደ ነገር’ዩ፡፡ ንሱ’ዉን መንግስቲ ኣመሪካ ንሱዳን ካብ ፀሊም መዝገብ ግበረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ንኸተዉፅኣ እትምሕፀኖ ነገር’ዩ፡፡ ብጊዝያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን እትምራሕ ዘላ ሱዳን ብሑሱም ምልማን ዘይሙሱል ክትመስል ከላ መንግስቲ ኣመሪካ ግን ንዉሽጣዊ ቑጠባዊ ፀገም እታ ሃገርን ኩቱር ባህጊ እዚ ናይ ሐዚ ጊዝያዊ መንግስትን ብምግንዛብ ዘይተኣደኑ ሕቶታት ብምቕራብ ቡዙሕ ፖለቲካዉን ቁጠባዉን ክትከስበላ ቅድመ ኩነት ብምቕራብ ኣብ ልዕሊኣ ተሸካዕልለላ ኣላ፡፡ ካብ ሞንጎ እቶም ዘይተኣደኑ ሕቶታት መንግስቲ ኣመሪካን ግብረ መልሲ መንግስቲ ሱዳንን ንገሊኦም ንርአ፡-

ⵥ ሑቡራት ኣመሪካ ፡- ካብ ፀሊም መዝገብ ግበረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ከነዉፀኩም ትደልዩ’ዶ?

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡- እወ ንደሊ፡፡

ⵥ ሑቡራት ኣመሪካ ፡- ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን የመንን ካብ ሃገርኩም እንዳተበገሱ ብኣልቃይዳ ንዝተጎድኡ ንስድራ ግዳያት 335 ሚልዮን ዶላር ክፈልዎም እሞ ካብ ፀሊም መዝገብ ግበረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ከነዉፀኩም፡፡

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-ሕራይ ዝበልኩሞ ይኹን፡፡ (ምቕታሉ ተኣሚኑሎ ማለት’ዩ፡፡)

ⵥ ሑቡራት ኣመሪካ ፡-ፅቡቕ ተበግሶ’ዩ! ምስ ሰኔት ኣመሪካ ተዛቲና’ምበኣር መልሱ ኽንነግረኩም፡፡

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡- ሕራይ ፅቡቕ ወረ የስምዐና፡፡ (ድሕሪ እዋን ….)

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡-ብደረጃ ሰኔት ተዘራሪብናሉ ነይርና ሓደ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡- እንታይኮን ይኾን? ዝኽእሎ ይግበሮ!

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡-ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዉጋን ንዝነበረኩም መርገፅ ገዲፍኩም ንመንግስቲ ግብፂ ኽትድግፉ ደሊና ነይርና?

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡- እንታይ ፀገም ኣለዎ፡፡ (ድሕሪ እዋን ….)

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡- ካብ መዝገብ ግበረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትወፁ ትደልዩ’ዶ?

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-ከመይ ዘይንደሊ ድኣ ..ኣይ ንሱ ደሊና እንዲና ንልምነኩም ዘለና ግዲ…

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡- ንፕረዚዳንት ኣልበሽር ናብ ዓለም ለኸ ቤትፍርዲ ገበነኛታት ሃብዮ፡፡

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡- ዉሰድዎ’ምብር ዘይተኣሲሩ ኮፍ ኢሉ’ዩ ዝኒሀ፡፡

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡- እሞ ብዛዕባ እዚ መልስኹም ምስ ሰኔት ኽንዘራረበሉ’ሞ ኽንነግረኩም

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-ፅቡቕ ረቢ ይተሓወሶ፡፡

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡- ተዘራሪብናሉ ኣለና፡፡ፅቡቕ’ዩ ተባሂ’ሉ፡፡ግን ሓደ ሓሳብ ክኣ ቀሪቡልኩም ኣሎ

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-ፅቡቕ ዝኽእሎ ይግበሮ

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡- ቀሊል’ዩ፡፡ ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህብዋ ደሊና ነይርና፡፡

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-እዚ ድኣሞ ምስተን ኣዕራብ ሃገራት ኣየጓንፀናን’ዶ?

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡-እሞ ካብ መዝገብ ግበረ-ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትወፁ ኣይትደልዩን?

ⵥ መንግስቲ ሱዳን ፡-ንደሊ’ባ፡፡ እንታይ ኮይና ዘይንደሊ?

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡-እሞ ንዚኣ እንዶ ኣተግብሩ!

ⵥ መንግስቲ ኣመሪካ ፡-በሉ ሕራይ ብሚስጢር ጥራይ ሓዝዎ’ምበር ዝበልኩሞ ይኹን………ወዘተ…..መንግስቲ ኣመሪካ ንዉሽጣዊ ቁጠባዊ ፀገም ሱዳን – መንግስቲ ኣመሪካ ከም ጅሆ ሒዛ ክሳብ ሐዚ ሸኾርተት ተብላ’ላ፡፡ ገና’ዉን ሱዳን ከም ሃገር ንእስራኤል ኣፍልጦ እንተሂባ ብድሕሪኡ ዝስዕበላ ሕቶታት ክህልዉ’ዮም፡፡ ገና ሕቶታታ በዘዝቐደመ ምላሽ ኣይዓገበትን -ኣይወደአትን፡፡

2. ኢትዮጵያመንግስቲ ኢትዮጵያ ነበር (ጉጅለ ብልፅግና) ንኮሮቻ ስልጣን እታ ሃገር ንኽቖፃፀር ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ዝደሊ ረብሓታት ኽረክብ ስለዝደሊ’ዩ፡፡ መንግስቲ ኣመሪካ ኽኣ ንዚ ህረፍ ስልጣንን ፋይናንሳዉን ፖለቲካዉን ሓገዝ ኽረክብ ዝደሊ ሓይሊ ቁሩንን ሙእዙዝን ሓይሊ ንምፍጣር’ዩ፡፡ ንዚ ምስ ገበረ ድማ ንሽልማት ኖቤልን ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዉን ሓገዝ ብምግባር ምዝዋር’ዩ ተጀሚሩ ፡፡ ብመሰረት እዚ ኽኣ፡-ንኢትዮጵያ ንዓበይቲ ሃገራዊ ትካላት (ንቴለን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝርከብዎም) ናብ ዉልቀ ሰብ ሃፍትን ኩባንያታት ደገን ብመሸጣ ንኸዛዉሩ፣ መስርሕ ምቁፅፃር ተመን ሸርፊ ወፃኢ (ዶላር) ብዕዳጋ ክዉሰን ፣ ቁመት ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ህዳሰ ብምንካይ መጠን ኸመንጭዎ ዝኽእል ሓይሊ መብራህቲ ክንኪ፤ ብፅሒት ማይ ኣባይ ግብፂ ብትደልዮ መጠን ክኾነላን ኸተፈፅምን…..ወዘተ ቅድመ ኹነት ቀሪቡሉ በቲ ዕምሪ ስልጣኑ ዘኽተመ ጉጅለ እወንታዊ መልሲ ተዋሂብዎ ንመብዛሕቲኦም ከፈፅም ፀኒሑ’ዩ፡፡ ገና’ዉን ይቕፅል ኣሎ፡፡ ኣብ ጉዳይ ግድብ ኣባይ ኩሉ ስለ ዝነቕሓሉ ከም ፈታዊ ሃገር ከምስል ‘እምቢ’ ክብል እኳ እንተተርኣየ መንግስቲ ኣመሪካ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ብመሰረት እቲ ዝተዉሃቦ መደብ መሊኡ ከፈፅም ስለዘይከኣለ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደዉ ብምባል ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ይግበረሉ’ሎ፡፡ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓይሊ ግን ‘ኣየተግብርን’ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ፡፡ እንታይ ድኣ ጊዜ ሃቡኒ’ምበር ! እንተኾነ ግን ጊዜ ኽሓትት ጊዜ መኽተሚ ዕምሪ ስልጣኑ አርኪብዎ’ሎ፡፡መንግስቲ ኣመሪካ ኣብዘን ክልተ ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ረኺብዎ ዘይፈልጥ ሽሻይ ተንበርካኽነት መራሕቲ ስለዝረኸበ ዝተፈላለዩ ቅድመ ኹነት ብምቕራብ ድላዩ ይገብር ኣሎ፡፡ ንገዛእ ርእሶም ሓሲሮም እም መጠነ ነብሶም ንክብርታት ሉኣላዊ ሃገሮም ዘሕሰሩ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ (ሱዳንን ኢትዮጵያን) ፅባሕ ካብ ተሓታትነት ሕግን ታሪኽን ኣየምልጡን፡፡

104.4 ሬድዮ FM መቐለ


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments