ብዛዕባ ኤፍ ኤም መቐለ

ዕላማ
ኤፍ ኤም መቐለ ኣብ ከተማና፣ክልልናን ሃገርናን ዝካየዱ ዝተዋደዱ መደባት ልምዓት፣ቁጠባ፣ዲሞክራሲ፣ሰናይ ምምሕዳር፣ፍትሒ ሰላምን ፀጥታን ምዕባለ ማሕበራዊ ናብራ ኣመልኪቱ ህዝቢ ንፁር ሓበሬታ ረኺቡ ክፈልጦምን ልውውጥ ተመኩሮ ኮይኖም ድማ ህዝቢ ባህሉ ፣ ቛንቁኡ፣ታሪኹን ሰናይ ልምድታቱን ዓቂቡ ኣብ ጉዳይ ከተምኡ ንጡፍተሳታፋይ ዝኾነሉ መድረኽ ምፍጣር።

ራእይ 

ኤፍ ኤም መቐለ ብቴክኖሎጂ ተዋዳዳሪ ኮይኑ ግልጋሎቱ ብፅፈትን ዘመናውነትን ብምቕራብ ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከባ ተማሳሰልቲ ሚድያታት ዓዚዙ ብምውፃእ መርኣያ ሚድያ ምኳን እዩ።

ልኡኽቶ

ልእኽቶ ኤፍ ኤም መቐለ ሚዛናውን እዋናውን ሓበሬታ ብመሃብ ፣ ትምህርታዊ መደባት ብምድላው መህደሲ መድረኻት ብምፍጣርን ባህላዊ ፣ ቁጠባዊን ማሕበራውን ፖሎቲካውን እሴታት ንሕብረተሰብና ኣሳታፊ ብምኳን ብመንፅር ሃገርና ኢትዮጵያ ሓንፂፃቶ ዘላ እስትራተጂክ ዕቤትን ስግግርን ምዕዋት ሽቶታ ሚሊንየምን እጃሙ ምፍፃም እዩ።

1+