ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ዉሳነታት ብምዉሳን 4ይ ዘመን መበል 32 ስሩዕ ጉባኤኡ ዛዚሙ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዉዕልኡ ፀብፃብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ፣ ወሰኽ ታሪፍ ማይ ከተማ መቐለ፣ ተወሳኺ በጀት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከምኡ’ውን ኣብ ደንቢ ታሪፍ ግልጋሎት ክፍሊት ቤት መዘጋጃ ትግራይ ዘይተካተቱ ፍልፍል ኣታዊታት ከተማ ንምዉሳን ዝወፅአ መምርሒ ቁፅሪ 1/2016 ብዕምቆት ዘትዩ።

ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ 4ይ ዘመን መበል 31 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን ንምምሕዳር ከተማ መቐለ መሃያ ዝዉዕል ናይ 8 ወርሒ በጀት ኣፅዲቁ ከምዝነበረ ዝዝከር ኾይኑ ሕዚ ድማ ተወሳኺ በጀት ናይ 2 ወርሒ መሃያ ከምኡ’ውን ናይ 2013ን 2015 ዓ.ምን ዉዙፍ ናይ ፖሊስ ቀለብ ናይ 7ተ ወርሒን ንዝተፈላለየ ግልጋሎት ዝውዕል ብድምር ብር 305,212,839.60 ኣፅዲቁ እዪ።

ካብዚ ብተወሳኺ ምምሕያሽ ወሰኽ ታሪፍ ማይ ከተማ መቐለ ብዝምልከት ነታ ከተማ ዝምጥን ቀረብ ማይ ንምዝርጋሕ፣ ምህርቲ ማይ ንምስሳን፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋፅ፣ ብኽነት ማይ ንቕናስ፣ ኣውህባ ግልጋሎት እቲ ትካል ንምምሕያሽ ዓቕሚ ሕ/ሰብና ዘገናዘበ ምምሕያሽ ታሪፍ ማይ ወሳኒ እዩ ኢሎም መተሓባበሪ ትልምን በጀትን ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ ኣይተ መረሳ ግርማይ።

ብርኽት ዝበላ ክልላትን ከተማታትን ኢትዮጵያ ሃፍተ ገነተን መሰረት ዝገበረ ክሳብ 300% ወሰኽ ገይረን እየን ዝበሉ ኣይተ መረሳ ግርማይ፣ ኣብ ከተማ መቐለ’ውን ዓቕሚ ሕብረተሰብና ዘገናዘበ ውሱን ምምሕያሽ ከምዝተገበረ ገሊፆም።

እዚ መሰረት ብምግባር ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ዝተገበረ እንትከዉን ቀረብ ማይ ብኣግባቡ እንተተስተካኺሉን ዝሓሸ ግልጋሎት እንተረኺብናን እቲ ተመን ዝጎድእ ከምዘይኾነ ተገሊፁልና እዩ ኢሎም።

ብመሰረት’ዚ ብማእኸላይ ናይ 120% ማለት’ውን እቲ ዝተሓተ ንመንበሪ 8 ቅርሺ ዝነበረ ናብ 20 ቅርሺ፣ ንንግዲ ካብ 15 ናብ 30 ቅርሺ፣ ንመንበሪ ናይ ቆፃሪ ክራይ ካብ 2 ቅርሺ ናብ 13 ቅርሺ መበገሲ ተመን ኣቅሪቦም። በዚ መሰረት ድሕሪ ሰፊሕ ኽትዕ ብ8 ተቃዉሞን 2 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ፀዲቁ እዪ።

ብኻልእ መዳይ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ደንቢ ታሪፍ ግልጋሎት ክፍሊት ቤት መዘጋጃ ትግራይ ዘይተካተቱ ፍልፍል ኣታዊታት ከተማ ንምዉሳን ዝወፅአ መምርሒ ቁፅሪ 1/2016 ብዕምቆት ዘትዩ እዩ። እዚ መምርሒ መፅንሒ ቦታ መኪና /ፓርኪንግ/፣ መሕደርን መዉዐልን ተሽከርከርቲ፣ ግብሪ ተሓራሲ መሬት፣ እቶት መዓድናትን ግልጋሎት ክፍሊት መልዐሊ ጓሓፍን ብዝምልኸት ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ምስ ህዝቢ እኩል ምርድዳእ ዘይተገበረሉ ብምዃኑን እዋናዊ ኩነታት ዘገናዘበ ኣይኮነን ብዝብል እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ሎሚ ጉባኤኡ ዉድቂ ዝገበሮ እንትኸዉን ኣብ ሕድሕድ ክፍለ ከተማ ምስ ህዝቢ እኹል ምርድዳእ ተገይርሉ ኣብ ቀፃሊ ጉባኤ ኽቀርብ ወሲኑ እዩ ከም ፀብፃብ ከይዲ ስራሕ ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *