በዓል ኣሸንዳ ብሄራዊ መግሊፂ መንነት ህዝቢ ትግራይ እዩ።

13 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

— ወ/ ሮ ፈትለወርቅ ገ/እግዛብሄር ( ሞንጆሪኖ)

በዓል ኣሽንዳ እንትነኽብር ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቱኡ ብምዕቃብን መኸራን ስቃይን ህዝቢ ትግራይ ንኸብቅዕ ቃልስና ብምሕያል ኽከውን ይግባእ ኢለን ምኽትል ኣዶ መንበር ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገብረግዛብሄር።

ወ/ሮ ፈትለወርቅ ነዚ ዝገለፃ ብምትሕብባር ድምፂ ወያነ ትግራይን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትካላት እግሪ ምትኻል ትግራይ (ትእምት)ን ኣብ ዝተሰናድኣ መድረኽ በዓል ኣሽንዳ እዩ።

በዓል ኣሸንዳ መግለፂ ባህልን መንነት ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ከም ዓብይ በዓል መግለፂ ብሄራዊ መንነትናን ኢና እነኽብሮ ዝበላ ወ/ሮ ፈትለወርቅ ህዝቢ ትግራይ መንነተይን ባህይን ከዕብይ እየ ኢሉ ኣንፃር ጨቆንቲ ካብ ዝተቓለሰሎም መግለፂ ብሄራዊ መንነቱ ሓደ እዩ ።

በዓል አሸንዳ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ከምቲ ልሙድ አይተኸበረን ዝበላ ወ/ ሮ ፈትለወርቅ ገ/እግዛብሄር ሕዚ ብዝተወሰነ መልኩዑ ዋላ ምኽባር እንተጀመረ ብርክት ዝበለ ቃልሲ ዝጠልብ ዋኒናት ከምዘለና ፍሉጥ እዩ ኢለን ።

ኣብዚ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሽንዳ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዩ ነፃነት ከይረኸባ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይነን ዝተፈላላየ በደል ግፍዕታትን እናተፈፀመ ፣ግዝኣት ትግራይ ኣብ ዘይተረጋገፀሉ ኮታስ ብሄራዊ መንነቱ ክቕየር መዓልታዊ ግፍዕታት ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ ኩነታት ኮይንና እዩ ዝኽበር ኢለን።

ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምእንተ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘሕብን ሓያል ቃልሲ ጌረን እየን ድሕሪ ምባል : ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ማለት እውን ምፅናዕ ሰላም: ህንፀትን ሕውየትን እውን ንቁሕ ተሳትፎኣን ከሓይላ ይግባእ ክብላ ወ/ሮ ፈትለወርቅ ኣመልኺተን።

ኹለ መዳይ በሰላ ኩናት ንምሕዋይ ርብርብ ኩሉን ውሽጣዊ ዓቅሚ ፀንቂቅኻ ምጥቃም ከም ዝጠልብን እውን ኣመልኺተን።

ቀፀልቲ ቡዙሓት ባህግታት ትግራይ ንምዕዋት ድማ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ውን ከም ወትሩ ሓድነቱን ስምረቱን ንምፅናዕ ኣብዚ በዓል ዳግም ቃሉ ከሓድስ ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚያብሄር ፀዊዐን።

ኣብቲ መድረኽ ዝተዓደማ ኣጋይሽ ብግድኣን:በዓል ኣሽንዳ ኽብርታቱ ከይለቀቐን ክበዓልን መድረኻዊ ልኡኽቶኣን ንምዕዋት ብንቅሓት ንምስታፍን ቃል ኣትየን እየን።

ኣብቲ መድረኽ ንደቂ ኣንስትዮ ትካላት ትእምት ሓዊሱ ቡዙሓት ኣጋይሽ ተዓዲሞምሉ እዮም።

በዓል ኣሽንዳ እዚ ዓመት ”ኣሽንዳ ንሰላም: ሕውየትን: ዳግመ ህንፀትን”ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ይሳለጥ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ክትብል ድውት ፀብፂባ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *