ሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

ኩሉ ዓቕምና ናብ ሓደ ኣወሃሂድና፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንመክት!!ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሓንሳብ ሰብ ሰራሕ፣ ካሊእ ጊዜ ተፈጥራዊ ፈተናታት መልክዖም እናተቐያየሩን እናተባረዩን ከረብርብዎ ዋላ እንተፈተኑ ስጡም ሓድነትን ውህሉል ተሞክሮ ቃልስን ዝወነነ ህዝቢ ብምዃኑ ተሰኲኑ ኣይፈልጥን። ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መትከል ኮይኑ ኣንፃር ፀላእቱ ስለዝረባረብ ሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነት ሸብረኽ ኣይበለን። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ምስ ኣጋጠመ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተለዓዒሉ ከም ሓፂን ተሪሩን ከም ዓረ ፀኒዑን፣ ዘሎን ዘየሎን ዓቕሙ ኣዋህሊሉ ኣንፃር እቲ ዕስለ ኣንበጣ እናተኳሽሐ እዩ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ማይን ፀባን ዝተወሃሃዱ ሓድነቶም ከም ዓረ ዝደልደለን ፅንዓትን እንተዘይህልዎም፣ መጠን እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእቲ ሰፍ ዘይብል ጉዳኣት ከብፅሕ ከምዝኽእል ንምርድኡ ኣየፀግምን። ህዝብን መንግስትን ትግራይ፣ ካብ ተሞክሮኦም ዝመሃሩን ኩልሻብ ድልዊ ኮይኖም ኣንፃር ተፃባእቶም ጠጠው ናይ ምባል ልምዲ ስለዘለዎም እቲ ኩነታት ኣንበጣ ምስ ኣጋጠመ ኣብ ሓደ መስመር ዓሲሎም ዓይኖም ስልም እንተየበሉ እናተረባረቡ ይሓድሩን ይውዕሉን ኣለዉ። መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ ውዳበታት፣ ማሕበራት፣ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ፣ ነጋዶ፣ መላእ መናእሰይ ትግራይን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ፣ ሙሁራት ትግራይን ፈተዉቲ ትግራይን ወዘተ እውን ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም፣ “ኣነፋፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን” ከም ዝበሃል ልፍዓት ሓረስታይና ከንቱ ከይተርፍን ኣብ ቁጠባ ትግራይ ከይህሰይ ብብልሓትን ጥበብን ከከም ኣመፃፅኣ እቲ ዕስለ ንምምካት ብገንዘቦም፣ ብንዋቶም፣ ብጉልበቶምን ብፍልጠቶምን እናመከቱ ውፅኢት እናተመዝገበ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣሰጣጢሙን ኢደይ ኢድካ ኢሉ ንዝገብሮን ይገብሮ ንዘሎን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዝለዓለ ምስጋናን ናእዳን ኣለዎ። እንተኾነ ግና እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርብራብ ሐዚ ዉን ብርክት ዝበለ ንዋት፣ ሓይሊ ሰብ፣ ፍልጠትን ካልኦት ምህዞታትን ዝሓትት ብምዃኑ ብመንግስቲ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ከይርኣይ፣ ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘጋጠመ ድማ፣ ቁፅሩ እናዘየደን ምስ ከደ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ኩሉ ንዋታዊ ሓገዝ፣ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምውፋር ይኹን ኣመራርሓ እናዓረፎ ርብርብ ይካየድ ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስታይና ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን እቲ ወራር ዕስለ ኣንበጣ መሊኡ ክሳብ ዝቃበፅ፣ ንዕኡ ዝምጥንን ዝምክትን ኩለመዳያዊ ድልውነትን ውፉይነትን ወሳኒ ብምዃኑ ሕዚ እውን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምርብራብ ቐፃሊ ከምዝኸውን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ልቢ ይኣምን።ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ሰብ ሰራሕ ኮነ ተፈጥራዊ ብድሆታት እንተጋጥሙዎ፣ ነቶም ብድሆታት ናብ ፀጋ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዝጨበጠን እምነቱ ኣብ ዓርሱ ገይሩ ዝቃለስን ህዝቢ ምዃኑ ማንም ዝፈልጦ እዩ። ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ከምቲ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ብምርግጋፅ ሓድሽ መንግስቲ ኣጣይሽካ፣ ሰላምካ ዓቂብካ ንዝበረኸ ምዕባለ ትግራይ እትምርሽ ዘለኻ፣ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ዘብፅሖ ሓደጋ ቀሊል ስለዘይኮነ፣ እኩብ ጉልበት፣ ንዋትን ፍልጠትን ንዓወት መሰረት እዩ እሞ፣ ኩሉ ዓቕምና ናብ ሓደ ኣወሃሂድና፣ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንመክት። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን እዉን ዝጀመሮ ደገፍ ብምጥንኻር እጃሙ ብምውፋይ ኣብ መኸተ ኣንበጣ ታሪክ ዝስርሐሉ እዋን ሐዚ ብምዃኑ ኩሉ ኣብ ሓደ ንክዓስል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ደጊሙ ይፅውዕ። ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መቐለ 06 ጥቅምቲ 2013


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments