ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 60 ነሓሰ 12 2009 ዓ.ም

                                                                                                                                         ቑፅሪ 1746/19144

                                                                                                                                         ዕለት __11/12/09

                                             ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 60

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ከተማ መቐለ ናይ ከተማ ቦታ ብሊዝ ንምሓዝ ብዝወፀ ሊዝ ደንቢ ቑፅሪ 76/2005 ከምእውን መምርሒ ቑፅሪ 5/2007 መሰረት ንመንበሪ፣ ንንግዲ ግልጋሎት ዝውዕል ብድምር 188 ቦታታት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ፣ ሓወልቲ፣ ዓይደር፣ ሓድነት፣ ኲሓን ሰሜንን ኣዳልዩ ብሊዝ ጨረታ ኣወዳዲሩ ከመሓላልፍ ይደሊ፡፡

መተሓሳሰቢ

1. ንጨረታ ዝቐርቡ ቦታታት ዝርዝር መግለፂ ዝምልከት ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማ፣ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ከተማ መቐለ ህንፃ ኣግኣዚ ኦፕሬሽን ኣብ ንሊዝ ግልጋሎት ጥራሕ ኣብ ዝተዳለወ መለጠፊ ምልክታ ብተወሳኪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ http://www.mekele city.gov.et, http://www.mekelle administration.gov.et, ምርኣይ ይከኣል፡፡

2. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ሰነድ ኣብ ሓድሽ ህንፃ /ኣግኣዚ ኦፕሬሽን/ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ማኔጅመንትን ቢሮ ቑፅሪ 10 ብምቕራብ ካብ ነሓሰ 12/2009 ዓ/ም ክሳብ ነሓሰ 23/2009 ዓ/ም ኣብ ስራሕ ሰዓታት ዘይምለስ ብር 150.00 /ሓደ ሚኢትን ሓምሳን ብር/ ኣብ በቢ ክፍለ ከተምኡ ትልምን ፋይናንስን ቤት ፅሕፈት ከምኡ እውን ኣብ ከተማ መቐለ እቶት ክፍሊ እናኸፈልኩም/ክን ቅድሚ ናይቲ ሳንዱቕ ጨረታ መዕፀዊ ክሳብ ሰዓት 9፡00 ሰነድ ምግዛእ ትኽእሉ/ላ ምዃንኩም/ክን እናገለፅና እቲ ጨረታ ነሓሰ 23/2009 ዓ/ም ሰዓት 11፡00 ተዓፅዩ ብፅባሒቱ ነሓሰ 24/12/2009 ዓ/ም ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ተወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ንጉሆ ሰዓት 3፡00 ኣብ ከተማ ምምሕዳር ኣግኣዚ ህንፃ ኣዳራሽ ይኽፈት፡፡

3. ተጫረቲ ዘቅረብዎ መክበሪ ጨረታ እንተነኣሰ 5% ናይ ዝመረፅዎ ስፍሓት ቦታ ክራባሕ ምስ መበገሲ ዋጋ ብሰፒኦ መልክዕ ብሽም መ/ቤትና ዝተዳለወ ክኸውን ኣለዎ (ነገር ግን ካብዚ ንላዕሊ ብሲፒኦ ናይ ዝተትሓዘ መጠን ገንዘብ ኣፈላላይ ምምላስ ግዴታ የብልናን)

4. ተጫረቲ ካብቲ ናይ ቦታ መርኣይ ሳይት ፕላን ዝተዳለወ ሓደ ቦታ ጥራሕ ብምምራፅ ቑፅሪ/ኮድ/ ስፍሓት ብሜትር ካሬ፣ ንሓደ ሜትር ካሬ ዝገዝእዋ ዋጋ ከምእ’ውን ጠቕላላ ዝከፍልዎ/ኦ መጠን ገንዘብ ከምእውን ዝከፍልዎ/ኦ ቅድሚያ ክፍሊት ብሚኢታዊ (%) መጠን ገንዘብ ኣብ ክንደይ ዓመት ከፊሎም ከምዝጭርሱ ብምግላፅ ኣብ ዝዓደግዎ ሰነድ ባዕሎም ክመልኡ ይግባእ፡፡

5. ተጫረቲ ወይ ከዓ ሕጋዊ ተወከልቶም ናይ ቀበሌ መለለይ መንነት፣ ኣብ ዝዓደግዋ ናይ ጨረታ ሰነድ ዝተትሓዘ ሳይት ፕላን ሓባሪ ከምዝግበር ዝፍለጥ ኮይኑ ብተወሳኪ ነቲ ቦታ ዝሓረይዎ ክወዳደርሉ ዝወሰንዎ ሊዝ ዋጋ ብኣሃዝን ብፊደልን ብምፅሓፍ ብተወሳኪ ኣብ ኹሉ ዝዓደግዎ ሰነድ ገፃት ሙሉእ ሽሞም ፊርምኦም ኣድራሽኦም ስልኪ ቑፅሮም ምምላእ የድሊ። ብተወሳኪ ናይ ጨረታ ሰነድ ዝዓደግሉ ኦርጅናል ደረሰኝ /ፃዕዳ/ ካርኒ ከምእውን ብባንኪ ዝተረጋገፀ ብሽም ቤት ፅሕፈትና ዝተዳለወ ዘትሕዝዎ ናይ ጨረታ መኽበሪ ሲፕኦ ብፖስታ ብምዕሻግ ንሊዝ ጨረታ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቅ ካብ ዕለት 12/12/2009 ዓ/ም ክሳብ 23/12/2009 ዓ/ም ሰዓት 11፡00 ኣብ ዘሎ ግዜ ከእትውዎ ኣለዎም፡፡

6. ብተወሳኪ ተጫረቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተዓሸገ ኢንቨሎፕ /ፖስታ/ ሙሉእ ሽሞምን ናይቲ ዝመረፅዎ ዝወዳደርሉ ቦታ ቑፅሪ /ኮድ/ ክፅሕፉ ኣለዎም፡፡

7. ኩሉ ዓመታዊ ክፍሊት ሊዝ ብሔራዊ ባንክ ብዘቐመጦ መጠን ወለድ እናተወሰከ ዝኽፈል እዮ፡፡

8. ቤት ፅሕፈትና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብሙሉእ ይኹን ብክፋል ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕልው እዩ፡፡

9. ዘመን ግልጋሎት ዓይነት - ንንግዲ /ድርጅት/ ግልጋሎት ዘመኖም 70 ዓመት እንትኸውን ክፍሊት መጠናቀቂ እዋን ድማ 30 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡ - ንመንበሪ ዝተዳለው ቦታታት ናይ ግልጋሎት ዘመኖም 99 ዓመት ኮይኑ መክፈሊ እዋን ድማ 50 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡

10. ሰዓራይ መፍለይ ስርዓት ውድድር ሊዝ መሬት ጨረታ

1. ንፈለማን ንካልኣይን ጊዜ ዝወፀ ጨረታ ብውሑድ 3ተ ተወዳደርቲ እንተዘይቀሪቦም እቲ ጨረታ ይስረዝ ንሳልሳይ ጊዜ እንትወፅእ ግን ግቡኡ ዘማልኣ ዋላ ሓደ ተጫራታይ ክስዕር ይኽእል እዩ፡፡

2. ኣብ’ዚ ጨረታ ተዓወቲ ንምውሳን እዞም ዝስዕቡ መመዘኒ ነጥብታት ይምዘኑ፡፡

ሀ. ነንሕድሕድ ቦታ መበገሲ ዋጋ ዝተቀመጠሉ ኮይኑ ብተወዳደርቲ ዝቀርብ ናይ ሓደ ሜትር ካሬ (ሜ2) ዝለዓለ ነፀላ ዋጋ 80% ይምዘን፡፡

ለ. ልኹሉ ዓይነት ግልጋሎት ቅድምያ ክፍሊት 20% ይምዘን፡፡ ካብዚ ንላዕሊ ዝተቀመጡ ሓፈሻዊ መወዳደሪ ረቑሓታት መሰረት

• ነፀላ ዋጋ ንሓደ ሜትር ካሬ (ሜ2) - 80% ይምዘን • ቅድመ ክፍሊት ሜትር ካሬ (ሜ2) - 20% ይምዘን ጠቕላላ ድምር = 100%

ኣብነት

ንመንበሪ ግልጋሎት ኣብ ዝቀረበ ቦታ ሰለስተ ሰባት ተወዳዲሮም ኣለው፡፡ ናይቲ ቦታ መበገሲ ዋጋ ብር 1248.00 ዝነኣሰ ቅድመ ክፍሊት ድማ 20% እዮ፡፡ ሰለስቲኦም ሰባት ዘቅረብዎ ዋጋን ቅድመ ክፍሊትን ከም ዝስዕብ ይመስል፡፡

ተጫረቲ

መበገሲ ዋጋ

ቅድመ ክፍሊት

ገብረ

1300

50%

ናስር

1500

40%

ሃይኩባንያ

1400

30%

 

 

 

 

ብመሰረት መምርሒ ሊዝ መበገሲ ዋጋ ብ80% እንትምዘን ቅድመ ክፍሊት ድማ ብ20% ይምዘን፡፡

ሀ/ ስለዚ ብመስርሕዝለዓለ መበገሲ ዋጋ

1. ናስር = 80/80

2. ሃይኩባንያ = 74.7/80

3. ገብረ = 69.3/80

ለ/ ዝለዓለ ቅድመ ክፍሊት ብቅደም ሰዓብ

1. ገብረ = 20/20

2. ናስር = 16/20

3. ሃይኩባንያ = 12/20

ስለዚ ካብ ሰለስቲኦም ተጫረቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ብምድማር ጥቕሉል ሰዓራይ ይንፀር፡፡

ተጫረቲ

መበገሲ ዋጋ 80%

ቅድመ ክፍሊት

20%

ጠቕላላ ውፅኢት

100%

ገብረ

69.3

20

89.3

ናስር

80

16

96

ሃይኩባንያ

74.7

12

86.7

 

 

 

 

 

በዚ መሰረት ቀዳማይ ናስር ካልኣይ ገብረ ሳልሳይ ድማ ሃይኩባንያ ሰዓርቲ ኮይኖም ኣለው፡

11. ዲዛይን መፅደቂ፣ ህንፀት መጀመሪ፣ ህንፀት መዛዘሚ ዝምልከት

1. ዲዛይን (ፕላን) መፅደቂ ውዕል ካብ ዝተወዓዐለሉ ወይ ድማ ካብ ዝተፈረመሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ይኸውን።

2. ህንፀት መጀመሪ ዝሕሰብ ስራሕ ፍቓድ ካብዝተውሃበሉ ዲዛይን ካብ ዝፀደቀሉ ኣብ 3ተ ወርሒ ውሽጢ (ክሳብ በዓል ክልተ ደብሪ፣ ክሳብ 500 ሜትር ካሬ ስፍሓት ቦታ) ይኸውን።

3. ምዝዛም ህንፀት ክሳብ 24 ወርሒ (ክሳብ በዓል ክልተ ደብሪ፣ ክሳብ 500 ሜትር ካሬ ስፍሓት ቦታ) ይኸውን።

የንብቡኒ

ሀ) ተጫረቲ ክፈልጥዎም ዝግብኡ ጉዳያት

1. ናይ ተጫረቲ ሙሉእ ሽም ፊርማኦም ናይ መንበሪ ኣድራሻን ቴሌፎንን ኣብ ዝተዳለው ሰነዳት ኣብ ኹሎም ገፃት ክፅሓፉ ኣለዎም፡፡

2. ተጫረቲ ዝተደንገጉ ሕግታት ዝኸበሩ ምዃኖምን ሕጊ ተሓላሊፎም እንተተረኺቦም ድማ ተሓታቲ ምዃኖም ክፈልጡ ኣለዎም፡፡ 3. ተጫረቲ ንጨረታ ዘቅረብዎ ዋጋ ብኣሃዝን ብፊደልን ክፅሓፉ ከምዝግባእ ብፊደልን ብኣሃዝን ዝተፅሓፉ ኣፈላላይ እንተፈጢሮም ብፊደል ዝተፅሓፈ ቅቡል ይኸውን፡፡

4. ኣብ መጠን ግዝኢት ሰነድ ጨረታ ብዝኾነ መልክዑ ገደብ ኣይህሉን፡፡ ኮይኑ ግና ሓደ ተጫራታይ ንሓደ ቦታ ካብ ሓደ ሰነድ ጨረታ ንላዕሊ ምዕዳግ ኣይክእልን፡፡

5. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ዋጋ ሰነድ መሊኦም ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ ድሕሪ ምእታዎም ሰነድ ብምስራዝ ኣብ ክንድኡ ካሊእ ናይ ጨረታ ሰነድ ከእትው ኣይክእሉን፡፡

6. ውሕስና ጨረታ ክትሓዝ ዘለዎ ኣግባብ ኣቀራርባ CPO ድማ ጠቕላላ ስፍሓት ናይ ቦታ ምስ ብመ/ቤት ዝቀረበ መበገሲ ዋጋ ተራቢሑ ዝተረከበ ውፅኢት ኮይኑ ካብ 5% ዝንእስ ክከውን የብሉን፡፡

ኣብነት፡- ብመስሪያቤት ዝቀርበ መበገሲ ዋጋ፡- 1500.00/ሓደ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢቲን/ብር ንሜትር ካሬ እንተኮይኑ - ተጫራታይ ንውድድር ዝሓረዩ ቦታ ስፍሓት ድማ 140 ሜትር ካሬ እንተኮይኑ

  1500.00 X 140 ሜትር ካሬ = 210,000.00 (ክልተ ሚኢቲን ዓሰርተ ሽሕ ብር እንተኮይኑ) = 210,000 X 5/100 = ብር 10500.00 (ዓሰርተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢቲን) ብ CPO ተሰሪሑ ዝተሓዝ ገንዘብ ይኸውን ማለት እዩ፡፡

7. ኣብ ውፅኢት እቲ ጨረታ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወፁ ተጫረቲ ሰዓራይ ቀሪቡ ውዕሊ ምውዓሉ ክሳብ ዝረጋገፅ ሰዓራይ እንተዘይቀሪቡ ወይ ውፅኢቱ እንተዘይፀዲቑሉ ቀዳማይ ሰዓሪ ብዘቐመጦ ዋጋ ነቲ ቦታ ንምቅባል ድሌት እንተሃልይዎም ብማመልከቻ ንጉጅለ ፈፃሚ ጨረታ እንድሕር ገሊፆም ዘትሓዝዋ ሲፒኦ እንተይተመለስ ተመዝጊቡ ክፀንሕ ይክእል፡፡ እንተዘይ ኮይኑ ሲፒኦ ይምለሰሎም

8. ንሰዓራይ ውፅኢቱ ካብ ዝተገለፀሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ስራሕ ቀሪቡ ቅድመ ክፍሊት ብምፍፃምን ተደላይ ቅድመ ኩነት ብምምላእ ውዕሊ ክኣስር ኣለዎ፡፡

9. ቀዳማይ ሰዓራይ ኣብ 10 መዓልቲ ውሽጢ ውዕል እንተዘይፈፂሙ ኣብ ውሽጢ ተወሰክቲ ሰለስተ (3) መዓልቲ ስራሕ ቀሪቡ ቅድመ ኩነት ኣማሊኡ ውዕሊ ንክፍርም ብምልክታ መጠንቀቅታ ይወሃቦ፡፡

10. ኣብ ተራ ቑፅሪ 9ተ ከምዝተጠቀሰ ተወሳኪ መዓልትታት ስራሕ ተፈቂድሉ ቀሪቡ ቅድመ ክፍሊት እንተዘይፈፂሙ እቲ ቦታ ከምዘይደልዩ ተቆፂሩ ኣብ ስፒኦ ዘትሓዞ መክበሪ ጨረታ ገንዘብ ነቲ ከተማ ኣታዊ ይግበር፡፡

11. ካልኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ እቲ ቀዳማይ ተጫራቲ ብዘቀመጦ ዋጋ ቅድሚያ ክፍሊት ተመሳሳሊ ፡መፀዋዕታ ብምግባር ቅድመ ኩነት ከማልእን ውዕሊ ክፍፅምን ይግበር፡፡

12. ካልኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ ኣብ ዝተውሃቦ ጊዜ ገደብ ውሽጢ እንተዘይቀሪቡ ሳልሳይ ንዝወፀ ተጫራቲ ተመሳሳሊ ዕድል ይውሃቦ እዚ እንተዘይተሳኺዑ እቲ ጨረታ ይስረዝ፡፡

13. ኣብ ተራ ቑፅሪ 11፣ 12 መሰረት ብምግባር ብምልክታ መፀዋዕታ ካብ ዝቐረበሉን ዝተገለፀሉን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልቲ ቀሪቡ ኣገባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ውዕሊ ሊዝ ክውዓዓል ኣለዎ፡፡

14. ብመሰረት ከተማ ፕላን መምርሕን ነቲ ቦታ ዝምጥን ፕላን ወይ ድማ ዲዛይን ኣቅሪቡ ከፅድቅ ኣለዎ። ንኣብነት ንንግዲ ግልጋሎት ዝውዕል በዓል ክልተ ደብሪ ከምኡ እውን G+2 ልዕሊኡን ቤዝመንት ብተወሳኪ ክሃንፅ ኣለዎ።

ለ/ ተጫረቲ ካብ ጨረታ ወፃእን ተጠያቕን ዝኮነሉ ኣገባብ

1. ኣብ ሰነድ ጨረታ ዝተዘርዘሩ ረቛሒታት እንተየማልኣ እንተተሪፉ

2. ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሰዓራይነቱ 2 ጊዜ ተገሊፁ እንተብቅዕ ቀሪቡ ብዘይ ምውዕዓሉ ጨረትኡ ዝተሰረዘ፡፡

3. ቅድም ኢሉ ኣብ ዝወሰዶ ቦታ ህንፀት ብዘይምፍፃሙ መሬት ዝተሓደገ እንተኾይኑ

4. ባዶ መሬት ትሕቲ ፍርቂ ህንፀት 3ተ ጊዜ ናብ 3ይ ወገን እንተሕሊፉ (እንተሸይጡ)

5. ንመክበሪ ጨረታ ካብ ዝተጠየቐ መጠን ገንዘብ ንታሕቲ እንተቅሪቡ

6. ዝተጭበርበረ ክፍሊት መኣዘዚ ዘቕረበ

7. ዝተጭበርበረ ናይ ውክልና መረዳእታ ዘቕረበ

8. ንሓደ ቦታ ክልተ ናይ ጨረታ ሰነድ ዘቅረበ፤ ብተወሳኪ ኣብ ሓደ ቦታ ብስሙን ብስም ሰበይቱን ወይ ድማ ብስማን ብስም ሰብኣያን ናብ ጨረታ ንምውድዳር ሰነድ ዘቅረበ/ት

9. ሓደ መክበሪ ሰነድ ጨረታ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ጨረታ ቦታ ዘቕረበ

10. ኣብ ልዕሊ ጨረታ ሰነድ ዝኾነ ናይ ምጭብርባር ተግባር ዝፈፀመ

11. ዝተፈላለየ ሓላፍ ንምርካብ ወይ ጨረታ ንምስዓር ንዝኾነ በዓል ስልጣን ወይ ሰራሕተኛ መደለሊ ብላዕ ምሃቡ ወይ ንምሃብ ሓሳብ ምቕራብ ብዘእምን ኩነታት ዝተረጋገፀ፡፡

12. ናይ ቀበሌ መለለይ መንነት፣ ናይ ሰነድ መዐደጊ ካርኒ ዘየተሓሓዘ

13. ዝኾኑ ተጫረቲ ኣብ ኸይዲ እቲ ጨረታ ቅሬታ እንተሃልይዎ ቅሬትኡ ናብ ኣካቢ ፈፃሚ ጨረታ ከቕርብ ይክእል፡፡ (ኣብ ሓደ መዓልቲ መልሲ ይህብ) እንተዘይ ኮይኑ ቀፂላ ኣብ ዘላ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ይቀርብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ይኸውን፡፡

                                                                                                    ምስ ሰላምታ

N.B:-ቀዳም ግልጋሎት ይወሃብ እዩ።

                ንተወሳኪ ሓበሬታ ብስልኪ ቑፅሪ 0344-410765 ደዊልኩም ርከቡና፡፡