ፈላማይ ኦፕሬሽን -“ኦፕሬሽን ሽረ”

ኣብ ብርኪ ምርግጋፅ ሃለዋት ህወሓት ካብ ዝተኻየዱ ወታደራዊ ወፍርታት ህወሓት እቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 1967 ዓ/ም ኣብ ማእኸል ከተማ ሽረ ዝተኻየደ ወፍሪ እዩ ፡፡ እዚ ኣብ ሓምሻይ ወርሒ ምምስራት ህወሓት 29 ሓምለ 1967 ዓ/ም ዝተኻየደ ቀዳማይ ወፍሪ ትብዓት፣ ብልሓትን ውፉይነትን ተጋደልቲ ዘመስከረን ሃለዋት ህወሓት ኣብ መላእ ትግራይ ክቃላሕ ዝገበረን ወፍሪ እዩ፡

እዋኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 1967 ዓ/ም እዩ ነይሩ:: ካብ መንጎ እቶም ውሑዳት ተጋደልቲ ህወሓት እቶም ሸሞንተ ውድባዊ ተልእኾ ሒዞም ካብ ደደቢት ተበገሱ፡ እቲ ተልእኾ ሰለስተ ዕላማታት ንምምላእ ብሰለስተ ኣንፈት ተንቀሳቒስካ ዝፍፀምዩ ነይሩ፡ ብመሰረትዚ ሙሴ (መሓሪ ተኽለ)፣ ጃማይካን ስዩም መስፍንን ብሓደ ገፅ ነቲ ውድብ መጠናኸሪ ዝኸውን ዕጥቂ ናይ ምትእኸኻብ ዕላማ ሒዞም’ዮም ተበጊሶም፡፡ ብካልእ ገፅ ድማ መዋፈሪ ናይ ምፅናዕን ናይ ከተማ ስርዒት ናይ ምግፋሕን፣ ከምኡ’ውን ካብ ህዝቢ ደገፍ ዝርከበሉ ኩነታት ናይ ምምችቻውን ዕላማ ሒዞም ስሑል፣ ሓየሎም፣ ገረንችአል’ ንርአ ፣ ኣውዓሎም ብካልእ ገዕ ተዋፊሮም፡፡ እታ ሙሴ ፣ ስዩምን ጃማይካን ዝርከቡላ ጉጅለ ኣብ መንገዲ ዕንቅፋት ከይገጥማ ዘድሊ ምምስሳል ገይራ ያ እትንቀሳቐስ ነይራ ፡፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዳዕሮ ምስበፅሑ ግና ሙሴ ብፖሊስ ይተሓዝ ተታሒዙውን ናብ ቤት ማእሰርቲ እንዳስላሰ ሽረ ይኣቱ፡፡ ተጋዳላይ ሙሴ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣትዩ እግሩን ኢዱን ብሰንሰለት መቊሖም ንበይኑ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዓፀውዎ ፡፡

ኣብቲ ዕለት ንሱ ኣብ ዝነበረ ለይቲ ብሓደ ገፅ 12 ተጋደልቲ ህወሓት ናብ ከተማ እንዳስላሰ ኣምርሑ ተጋደልቲ 12 እኳ እንተነበሩ ሓሙሽተ ብረትን ቦምባታትን ጥራሕ”ዮም ዓጢቖም፡፡ ክልተ ካብቶም ዓሰርተ ክልተ (ስዩም መስፍንን ቀለበትን) ነቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ ንምብራቕ ገፅ ኣብዘውፅእ ወሰን ከተማ እንዳስላሰ ሽረ ገዲፎምዎም ናብታ ከተማ ኣተዉ::

ብካልእ ገፅ ድማ እቶም ንካልእ ውድባዊ ተልእኾ ተዋፊሮም እናሃለዉ ናይ ሙሴ ምእሳር ዝሰምዑ ስሑል፣ ገረንችአልን ኣውዓሎምን ካብ ከባቢ ዓዲ ዳዕሮ ተበጊሶም ናብ ካባቢ ከተማ እንዳስላሰ ጉዕዞ ጀመሩ፡፡ ኣብቲ ዕለት ንሱ ሓያል ዝናብ ወቒዑ ስለዝነበረ ሩባ ጨዓ መስከበት መሊኡ ነበረ ፡፡ ሰለስቲኦም ተጋደልቲ ተተሓሒዞም ናብቲ ሩባ ኣተዉ፡፡ ኣብ መንጎኡ ጋሻ ውሕጅ መፂኡ ንስሑል ወሰዶ ስሑል በቲ ሓያል ውሕጅ ተጋፊዑ ነዊሕ ምስ ከደ ናብ ገደል ዘዘንበለ ጨናፍር ኦም ሒዙ ካብቲ ውሕጅ ወፀ:: ሰውነቱ ኣዐርዩ ተሃስዩ ስለዝነበረ ክቕፅል ኣይከኣለን፡፡ በዚ ምኸንያት’ዚ እዞም ሰለስተ ተጋደልቲ እቲ ዝሓሰብዎ ኣይሰመረን፡፡

ንፅባሒቱ ኣብዝነበረ ዕለት ስዩምን ቀለበትን ንሙሴ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ከምዘውፅእዎ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ተፀጊዖም መፅናዕቶም ወዲኦም እንትምለሱ እቶም ናብቲ ወፍሪ ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ኩሎም ኣይፀንሕዎምን፡፡ ክልተ ካብ መንጎኦም ነቲ ዝተዓጠቕዎ ጠበንጃ ሒዞም ከድዑ፡፡ እተን ሓሙሽተ ጠበንጃ ናብ ሰለስተ ወረዳ፡፡ እንተኾነ ግና እቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ ዝወፈርሉ ዕላማ ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ኣይበሉን፡፡ 3 ብረት ዝዓጠቑ 10 ተጋደልቲ እቲ ዝሓሰብዎ ገበሩ ፡፡ ቤት ማእሰርቲ ሽረ እንዳስላሰ ብምጥቃዕ ንሙሴ ኣፍትሕዎ፡፡ ንብፃዮም ሒዞም ናብ ቦታኦም ተመለሱ፡፡ እዚ ኣብ ሓምሻይ ወርሒ ምምስራት ህወሓት 29 ሓምለ 1967 ዓ/ም ዝተኻየደ ቀዳማይ ወታደራዊ ወፍሪ ህወሓት ትብዓት፣ ብልሓትን ውፉይነትን ተጋደልቲ ህወሓት ዘመስከረን መንነት ህወሓት ኣብ መላእ ትግራይ ክቃላሕ ዝገበረን ወፍሪ እዩ ኦፕሬሽን ሽረ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *