“ኣብ ወሰኽ ክፍሊት ትምህርቲ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ጉዳይ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክወስደሎም’ዩ።” – ቢሮ ትምህርቲ።

23 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ሕቶታት ነጠፈቲ ማሕበራዊ ሚድያን ምላሽ ቢሮ ትምህርትን!

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እንታይ ክንሓተልኩም ኢልና ብመሰረት ዘቕረብናልኩም ዕድመ ንሕቶታትኩም ቢሮ ትምህርቲ ዝሃቦ መልሲ እነሆ!

# ብዛዕባ ወሰኽ ክፍሊት መመዝገቢ ተምሃሮን ወሰኽ ክፍሊት ኣገልግሎት ትምህርትን ቢሮኹም ከመይ እዩ ዝሪኦ?

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :- ጉዳይ ወሰኽ ክፍሊት ተምሃሮ ዝምልከት ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ወሰኽ ክፍሊትን መመዝገብን ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለ ሕቶ መመዝገቢ ተምሃሮ ካብ ወርሒ ምያዝያ 2015 ዓ ም ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝፀንሑ ተምሃሮ መመዝገቢ ክፍሊት ክሕተቱ የቡሎምን ምኽንያቱም መስከረም ዝጅመር ካልኣይ ሰሚስተር ስለዝኾነ። ንኻልኣይ ሰሚስተር ተባሂሉ ዝኽፈል ነገር የለን። እዚ ክመዓራረዩ መምርሒ ወሪዱ ዘሎ። ንሓደሽቲ ተመዝገብቲ ግን መመዝገቢ ክፍሊት ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም። ይኹን’ምበር ኣብ ወሰኽ ክፍሊት ዘሎ ጉዳይ በቢብርኩ ዘሎ መሓውር ቢሮ ትምህርትን ኤጀንሲ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርትን ተዋዲዶም ብምስራሕ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክወስዱሉ’ዮም።

# ኣብ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩን ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝበፅሖምን ኣብ ምደባን ካልእን ንዝቐረበ ሕቶ

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :-“ንቲ ዝበፅሖም ኣካላዊ መጉዳእቲ ማእኸል ዝገበረ ምደባ ቦታን ዓይነት ትምህርትን ብፉሉይ ተራእዩ ንምስራሕ መደብ ተታሒዙ’ሎ።

# ጉዳይ ሑሉፍ ውዝፍን ቀፃልነት ደምወዝ መምህራን ዝምልከት

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ:- ጉዳይ ሑሉፍ ውዝፍን ቀፃልነት ደምወዝ መምህራን ዝምልከት ምስቲ ናይ ካልኦት ሴክተራት ተታሓሒዙ ዝኽፈል እምበር ቢሮ ትምህርቲ ንበይኑ ዝስለዐሉ በጀት የለን። ብስሩ’ውን እዚ ሕቶ ናትና ሕቶውን’ዩ። መንግስቲ ሰራሕተኛ ደምወዙ ክወሃቦ ከምዘለዎን መነባብርኡ ክመርሕ ከምዘለዎን ርዱእ እዩ። እዚ ናይ በይንና ፀገም ጥራይ ስለዘይኮነ ከም ሃገርና ምስተን ዝተፈላለያ ሴክተራት ንዝወሃብ ደምወዝ ኢና ክንፅበ።

# ብዛዕባ ኮሌጃት ዓብይ ዓድን ካልኦትን ስራሕ ክጅምራ ድየን?

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :- ኮሌጃት ስርሐን ክጅምራ መደብ ሒዝና ኣለና። በዘለና ሃፍተ ገነት ክንጅምርዩ ክኣ መደብና።

# ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ዝሰፈርወን ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ገይሩ’ዩ ትምህርቲ ክጅመር?

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :- ብተመዛበልቲ ዝተመልኣ ኣብያተ ትምህርቲ ተመዛበልቲ ወገናት ክሳብ ናብ ቦቶኦም ዝምለሱ ንዖኦም ከየመዛበልካን ከየልዓልካን ንቶም ኣብአን ዝመሃሩ ንዝነበሩ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ብምምዳብ ከይዲ ምስትምሃር ክሳለጥ’ዩ።

# ኣብ ሰራዊት ብዛዕባ ዝርከቡ ተምሃሮን መምህራንንከ እንታይ ይግበር ኣሎ?

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :-ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ተምሃሮን መምህራንን ጉዳይ ብዝምልከቶ ኣካል እዩ እቲ መስርሕ ዝሰላሰል። ዛጊድ ቁፅሮም ዘይነዓቕ በቲ መስርሕ ናብ ምድብ ቦቶኦም ዝተመለሱ ኣለው። ናይ ገሊኦም ድማ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝበለፀ መብርሂ ክህበሉ ዝግባእ ዝምልከቶ ኣካል’ምበር ንሕና ኣይኮናን።

# ጉዳይ ተመዛበልቲ ተምሃሮኸ ከመይ አዮም ክኾኑ?

መልሲ ቢሮ ትምህርቲ :- ተመዛበልቲ ተምሃሮ ክመሃሩ ክሳብ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ኣብ ቀረበኦምን ዝጥዕሞምን ከባቢ ኣብ ትሕቲ ክመሃሩ ፤ ኣብ ገበቲ ሓይልታት ወዲቑ ናይዘሎ ትምሃራይን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ሓራ ኣብዝወፅሉ እዋን ብቁልጡፍ ናብ መስርሕ ትምህርቲ ክእቶ’ዩ።

# ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *