ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ – ዓማዊሉ ይኹኑ ዓማዊል ካልኦት ባንክታት ካብ ውሕሉላት መደናገርትን ጉሒላታትን ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቡ።

ገለ ካብቶም ውሕሉል ናይ ምድንጋር መስርሖም

• ባንክና ብሞባይል ባንኪ ኣቢሉ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ምሃብ ስለዝጀመረ ነዚ ዝስዕብ ኮድ ብምእታው ተጠቃሚ እቲ ኣገልግሎት ንኹን።

ኣገልግሎት ሞባይል ባንኪ ከነዐርየሎም ስለ ዝኾንና ንነግረኩም ዘለና ቁፅሪ ወይ ኮድ ኣእትዉ።

• ሓበሬታኻ ብትኽክል ስለዘይመላእኻ ክንእርመካ ወይ ክኣ ከነዐርየልካ ኢና።

• ሽልማት ስለዝበፅሓኩም እቲ ሽልማት ክለኣኸልኩም ገንዘብ ኣቐምጡ ወይ ልኣኹ

• ስርዓተ ሞባይል ባንኪንግ ክንሕድሰልኩም ኢና።

• ሞባይል ባንኪ ከፊትናልኩም ኣለና።

• ባንክና ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ሞባይል ባንኪ ይሽልም’ዩ ይሸለሙ

ካብ ሰራሕተኛታት ባንክታት መሲሎም ቴለፎን ብምድዋልን ንቲክቶክ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃምን ካብ ሕሳብ ዓማዊል ንምስራቕ ዝጥቀሙሉ ገለ ካፍቶም ቡዙሓት መደናገሪ መልእኽትታት’ዮም።

ንዚኦምን ተወሳኺ ተመሳሳሊ መደናገርቲ ሓሳባትን መልእኽትታትን ክመፅእ ከሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መልሲ ከይሃብካ ምቑጣብ ከምዝግባእ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

እዚ ንምግባር ዝፅገምን ዝጠራጠርን ኣካል ድማ ናብ ቀረብኡ ዝርከብ ዝጥቀምሉ ጨንፈራት ባንኪ ብኣካል ተረኺቡ ክሓትትን ከረጋግፅን ከምዝግባእ እቲ ባንኪ ወሲኹ ገሊፁ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *