ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ንኹሉ ንምብፃሕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃይሃይታ ስራሕ ንብረት ሃንድ ፓምፕ ይጉሓል ስለዘሎ ከሉ ዝምልከቶ ኣካል ንብረት ህዝቢ ክሕሉ ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ ፀዊዑ።

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ፃውዒት እንሆ! 👇👇👇

“ህፁፅ እዋናዊ መልእኽቲ ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ!”

ናብ ኹለን ከተማታት፣ ወረዳታትን ጣብያታት ትግራይ!

ቢሮ ማይን ኢነርጂን ብክልል መንግስቲ ትግራይን ብናይ ገበርቲ ሰናይ ሓገዝ ወሃብቲ ኣካላትን ብምውዳድ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ኣብ ገጠርን ከተማን በቢዓመቱ ኣብ ቀረብ መስተ ማይን መስኖን ስራሕቲ ኢነርጅን ንነዊሕ ዓመታት ብርክት ዝበሉ ሕ/ሰብ ተጠቃማይ ዝገብር ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እናሰርሐ መፂኡ እዩ፡፡ ሽፋን ቐረብ መስተ ማይ ንምዕባይ ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ናይ ገፀ-ምድርን ከርሰ-ምድርን ማይ ብምጥቃም ዝተፈላለየ ዕምቆት ዘለዎም ኳዕቲ ጎዳጉዲ፣ ህንፀት ሲስተምን ግድባት ምስ ትሪትመንትን እናካየደ መፂኡ እዩ።

ብፍላይ ኣብ ገጠር ኳዕቲ ኢድ ጎዳጉዲ፣ ማእኸለዎት ጎዳጉዲ፣ ህንፀት ፍልፍል ምምዕባልን (On spot and with system) ዝርግሐ መስመር ማይን (RPS Multi-Villages) እናካየደ ዝመፀ ኾይኑ ኣብ በቢብርኩ ዝርከባ ከተማታት ኳዕቲ ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ምስ ዝርግሐ መስመር ብምክያድ በቢዓመቱ እቲ ሽፋንን ቐረብን እናመሓየሾ መፂኡ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ናይ ገጠር ይኹን ከተማ ዝተኹዓቱን ዝተሃነፁን ትካላት መስተ ማይ ዘላቕነት ንምምሕያሽን ንምዕባይን ካብ ክልል ክሳብ ማይ ኮሚቴታት ብምጥያሽ ኣብ ምምሕዳሮም፣ ክንክኖምን ፅገንኦምን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሐ መፂኡ እዩ።

ኾይኑ ግን ብመንግስቲ ገበርቲ-ሰናይን ሓገዝ ወሃብቲ ኣካላትን ተሃኒፆም ንሕ/ሰብ ግልጋሎት እናሃቡ ዝነበሩ ትካላት መስተ ማይ በቲ ዝተፈጠረ ኵናት ብዝበፅሖም ዕንወት ብርክት ዝበሉ ናይ መስኖን መስተ ማይ ትካላትን ውፅኢት ኢነርጂን ብምዕናውን ብምዝራፍን ብቐሊሉ ዘይሓዊ ፀገማት ኣብ ኩሉ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ሕፅረት ቐረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ገጢሙ እዩ ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዞባ ክሳብ ማይ ናቑጣ ተጣይሹ ዝነበረ መሓዉር ክበታተን ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸዉን፣ ክዓንዉን ገይርዎ እዩ።

መንግስቲ ትግራይ ናብ ብቱኡ ምስ ተመለሰ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ምስ ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባርን ሕ/ሰብ ብምስታፍን በቲ ግዝያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝረኸበ ውስን በጀት ብምጥቃምን ብምዉዳድ ብውስን ሃፍቲ ኣብ ገፅርን ከተማን ብርክት ዝበላ ማይ ትካላት ፅገና ብምክያድ ናብ ግልጋሎት ክኣትዋ ፃዕሪ ገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣካል እቲ ፅንተት ዝኾነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቱን ንብረትን ብምዝራፍ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ መቀፀልታ ዝኾነ ትካላት መስተ ማይ ብምዕናውን ብምዝራፍን ህዝቢ ፅሩይ ማይ ከይረክብ ዓብይ ዕንቅፍት ኾይኑ ድሕሪ ኩናት ፅገና ዝተገበረለን ተሓቆንቲ ትካላት መስተ ማይ ኣብ መላእ ትግራይ ብዝተዋደደ ኣገባብ ኮነ ተባሂሉ ብጉግይ ኣተሓሳስባ ይጎሓላን ይስረቃን ከምዘለዋ ህዝብና ንዓፀቦን ንማይ ፃምእን ከምኡ እውን ንማይ ወለድ ሕማማትን ተቃሊዑ ይርከብ፡፡

ስለዝኾነ ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ኣካላት ፀጥታን ብምዉዳድ ህዝቢ ኣተሓባቢርካ እቲ ዝግበር ዘሎ መዕነዋይ ተግባር ሕብረተሰብና ኣብ ልዕሊ ፀገሙ ተወሳኺ ፀገም ንምፍጣር ዝዓለመ ተግባር ስለዝኾነ ብዘይወዓል ሕደር ዝኾነ ዓይነት ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓላ መሳርሒ ተሓቆንቲ ትካላት መስተ ማይ ካብን ናብን ንከይጓዓዓዝ ፣ ኣብ ሕድሕድ ኬላ ክትትልን ተፍትሽን ክግበር ፣ ዝኾነ ኣካል ክሸጥን ክዕድግን ዝተረኸበ ብሕጊ ተሓታቲ ከምዝኸውን፣ ሕብረተሰብን በቢከባቢኡ ዘሎ ምምሕዳርን ብዝተወደበ ኣገባብ ትካላት መስተ ማይ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ክግበረለን ሕብረተሰብ ድማ እተን ዝጥቀመለን ትካላት መስተ ማይ ንብረቱ ምዃኑ ተረዲኡ ጉሒላታት ከቃልዕን ሓለዋን ክንክንን ክገብር ነተሓሳስብ ፡፡ ኣብዚ መነወሪ ተግባር ዝተሳተፍኹም ድማ ካብ እኩይ ተግባርኩም ክትዕርነቡ ወይ ክትዕቀቡ ነተሓሳስብ፡፡

ማይ ሂወት እዩ !!

ቢሮ ማይን ኢነርጅን ክልል ትግራይ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *