“ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ብደረጃ ዓለም ብቕልጡፍ ይላባዕ’ሎ።”- ውድብ ጥዕና ዓለም።

ውድብ ጥዕና ዓለም ጄኤን.1 ዝተበሃለ ሓድሽ ዓይነት ኮሮናቫይረስ ብዓለም ደረጃ ብቕልጡፍ ይላባዕ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።

እቲ ውድብ ብሰንኪ፡ “ብቕልጡፍ ተላባዓይ ባህሪ እቲ ቫይረስ “ዓለምለኻዊ ትዅረት ክወሃቦ ከም ዝግባእ’ዩ ኣጠንቒቑ።

እቲ ዘርኢ ኦሚክሮን ዝዀነ ቫይረስ ጄኤን.1 ኣብ ህንዲ፡ ቻይና፡ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ሃገራት ዓለም ተረኺቡ ኣሎ።

ኣብዚ እዋን ኣብ ህዝቢ ሓደጋ ለበዳ ከጋጥም ተኽእሎኡ ትሑት’ዩ፤ እንተዀነ እዋናዊ ክታበታት መከላኸሊ ምሃብ ይቕፅል ከምዘሎ እቲ ውድብ ወሲኹ ሓቢሩ።

ብፍላይ ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኮቪድን ካልኦት ረኽስታት ክውስኹ ከምዝኽእሉ ክጥንቀቑ ከምዝግባእ እዉን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ከም ሰዓል፣ቫይረስ ስርዓተ ምስትንፋስ፡ ሕማም ሳንቡእ ህፃናትን ዝኣመሰሉ ሕማማት ይውስኹ ኣለዉ።እቲ ኮቪድ ዘስዕብ ቫይረስ ጄኤን.1 ምስ ግዜ ብቐፃሊ ዝቀያየር ዘሎ ኾይኑ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደስቲ ዓይነት ቫይረሳት ክምዕብሉ ዝገብር ምዃኑ እዩ እቲ ቁድብ ዘፍለጠ።

ኦሚክሮን ንገለ እዋን ብዓለም ብርኪ ዓብላሊ ዓይነት ኮቪድ ኰይኑ ምፅንሑ ይፍለጥ።

ጄኤን.1 ዝርከብዎም ምስ ኦሚክሮን ዝተኣሳሰሩ ብርክት ዝበሉ ዓይነታት እቲ ቫይረስ፡ ዋላ’ኳ ዘተሓሳስቡ ኰይኖም እንተዘይተቘፀሩ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ውድብ ጥዕና ዓለም ብተገዳስነት ምክትታል ይገብረሎም ኣሎ።

ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተረኸበ ጄኤን.1 ግን ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ዓለም ብቕልጡፍ’ዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ።

ማእከላት ምቍፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ፡ ጄኤን.1 ኣብታ ሃገር ካብ 15-29 ሚእታዊ መልከፍቲ ከምዝሽፍን ይሕብር።

ኤጀንሲ ድሕንነት ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣብ ቤተ-ፈተነ ካብ ዝተረኸቡ ምርመራታት ኮቪድ ኣስታት 7 ሚእታዊት ጄኤን.1 ከምዝዀነ ይሕብር።

ብዛዕባ እዚን ካልኦት ዓይነታት ቫይረስን ዘሎ ኵሉ መረድኢታትን’ውን ምክትታል ከምዝቕፅል ገሊፁ።

ጄኤን.1 ኣብ ኵሉ ዞባታት ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ኣሎ፤ ምናልባት ምስቲ ቢኤ.2.86 ዝተበሃለ ዓይነት ክነፃፀር እንከሎ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሰብ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ተወሳኺ ምትዕርራይ ባህሪ ስለዝሐዘ ክኸውን ይኽእል።

“እዚ ፍልልይ፡ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ክረምቲ ዝርከባ ሃገራት፡ ካልኦት ብቫይረስን ባክተርያን ዝመፁ ረኽሲታት ኣብ ዝውስኹሉ ዘለዉ እዋን፡ ወሰኽ ሕሙማት ሳርስ-ኮቭ-2 [ኮሮናቫይረስ] ከስዕብ ከምዝኽእል ይግመት” ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም ዘካየዶ ገምጋም ሓደጋ።

ጄኤን.1 ክንደይ ዝኣክል ብክታበት ክዳኸም ከምዝኽእል ዘርእዩ መረድጻታት ክሳዕ ሕዚ ዉሱናት ምዃኖምዩ እቲ ውድብ ዝገልፅ።

ሃገራት ብዛዕባ ኮቪድ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ሰባት ብዝምልከት ዝህባኦ መረዳእታ ኣዝዩ ስለዝነከየ እቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ፅልዋ ንምፍላጥ ተወሰኽቲ መፅናዕትታት ከምዘድሊ’ዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘስምር።

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ረኽስን ከቢድ ሕማምን ንምክልኻል እዞም ዝስዕቡ ስጕምቲታት ክውሰዱ ድማ ይምዕድ፡

• ኣብ ህዝቢ ዝበዝሖም ቦታታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ምግባር

• ክንስዕልን ክንህንጥስን ከለና ኣፍናን ኣፍንጫናን ምሽፋን

• አእዳዉና ብቐፃሊ ምሕፃብ

• ብፍላይ ተቓላዕቲ እንተዄንና ብዛዕባ ክታበት ኮቪድን ሰዓልን እዋናዊ ሓበሬታ ምርካብ

• እንተሓሚምና ኣብ ገዛና ምፅናሕ

• ምልክታት እንተርኢና መርመራ ምግባር።

# ቢቢሲ ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *