“ህዝቢ ትግራይ ብግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ዝመሓደረሉ ጎደሎ መስርዕ ወፂኡ ሙሉእ ዓርሰ ውሳነኡ ዘረጋግፀሉ ናይ ምምሕዳርና ቀዳማይ፣ ካልአይ፣ ሳልሳይ ዕማም እዩ።” – ፕረዝደንት ጌታቸው ረዳ።

ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ንዚ ዝበሉ ሐዚ በዓል ሕዳር ፅዮን ብልዑል ፅምብል ኣብ ተሳልጥ ዘላ ከተማ ኣኽሱም ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ‘ዩ።

ካብ ሞንጎ’ቲ ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ !!

ኣኽሱም መንበረ ሰባ፣ መንበረ ያሬድ፣ መንበረ ዘርኣያቆብ፣ መንበረ ጥበብ ፣መንበረ ሰላማ እያ።

★ ኣኽሱማውያን ተጋሩ ዓለም ብዓለማ ኣብ ፀልማት ደልሃመት ኣብ ዝነበረትሉ ዘመን መንግስትነት፣ ስርዓትን ሕግን ንዓለም ኣብነት ኾይኖም ዘርኣዩ ሰብ ድርብ ቅያ እዮም።

★ኣኽሱም መፈለምታ ቅያና፣ቅርስና ፊደልና ፣ ዓወደ ኣዋርሕና፣ ቁፅርና እያ።

★ ኣኽሱም መንበረ ወያነናን ዓወትናን እያ።

★ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዘርኢ ትግራይ ከጥፍኡ ዝወፈሩ ፀላእትና ኣኽሱም ኣማእኺሎም ትውፊታትን ሓድግታትናን ክድምስሱ ፈቲኖም እዮም።

★ ውዲት ፀላእትና ዝፀንሐን ዝፈጋገም ምዃኑን ኣሻሓት ኣብነታት ምጥቃስ ይክኣል እዩ።

★ ኣኽሱማውያን ተጋሩ ግን ንኹሉ ተፃዊሮም ፣መኪቶምን ዓዲ ንወለዶ ዘረከቡ ጀጋኑን ሰብ ጥበብን እዮም።

★ ቅድሚ ሰለሰተ ዓመት ከምዛ ሎሚ ኣብ ልዕሊ አኽሱምን መላእ ትግራይን ዝበፅሐ ሕሰም ፍፁም መዳርግቲ የብሉን።

★ ንኣሻሓት ዓመታት ክብሩን እምነታትን ዋጋ ኸፊሉ ዝሓለወ ህዝቢ ካብ ገፀ ምድሪ ከጥፍእ ዝሓለሙ ፀላእቱ ንምሕሳቡ ዘፀግም ወፍሪ ፅንተት ኣዊጆም ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም እዮም።

★ ሕዳር ፅዮን ርእሰ ኣውደ አመታት እያ፣ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝኣምንን ዘይኣምንን ፃዕዳን ፀሊምን ኮታስ ንታሪኽን ቅያን ክብሪ ዝህብ ኹሉ ናብ ሓደ መኹባዕቲ ናብ ኣኽሱም ዝመፅኣሉ እዩ።

★ ሕዳር ፅዮን ሰብ እምነት ኣምላኾም ብፍፁም ቕንዕና ዘኽብሩሉ መዓልቲ ውህደት ፣መዓልቲ ተስፋን ሓጎስን እዩ።

★ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ነዚ ቅዱስ ዕለት ዋጋ ዘይህቡ ሰራዊት ልፍንቲ ኣብዛ ዕለት ዘብፅሕዎ ግፍዒ ዝንተ ዕለት ኣይርሳዕን።

★ ንቡር ዘይፈልጡ ፀላእትና ይተርፍ ብሂወት እናሃለና ሽዱሽተ ኩርናዓት ትሕቲ መሬት ኣቲና ዘይንርስዖ ገበን ፈፂሞም እዮም።

★ ገበነኛታት ፍርዶም ክሳብ ዝረኽቡ ኣይንድቅስን።

★ ፕሪቶርያ ዘምፅኦም ፀጋታት መሊእና ከይነስተማቕር ሚልዩን ህዝብና ናብ መረበቱ ኣይተመለስን፣ ብኣማኢቲ ኣሽሓት ዝቑፀር ህዝብና ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝሳቐየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።

★ ይተርፍ ንባዕሉ ንኻሊእ ዝተርፍ ዝነበረ ሃርኳት ህዝብና ዝብላዕ ዝልሓስ ሲኢኑ ብጥምየት ይረግፍ ኣሎ።

★ ሽግራት ፍትሕን ፀጥታን ኣብ ሓደጋን ፈተናን እዩ ዘሎ።

★ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ብሓደ እንተሰሚሩ ኩሉ ሽግራት ዝፈትሕ ጅግና ህዝቢ እዩ።

★ መሪሕነትና ናይ ምትዕርራይ ስራሕቲ ሓይልና ብዘይብትን መንገዲ ቀልጢፍና ከንፍፅሞ ኢና።

★ ሙሉእ ትኹረትናን ኣቓልቦናን ፀገም ህዝብ ንምፍታሕ ክኸውን እዩ።

★ ከም ግዝያዊ ምምሕዳርን ከም ህወሓትን ናይ ህዝብና ሰላም ብቐፃልነት ካብ ምዕማቕን ዝተማልኣ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሉኣላውነትናን ካብ ምርግጋፅ ንላዕሊ ዝንሰርሖ ዝኾነ ይኹን አጀንዳ ኣይህልውን።

★ መራሕቲ መንበረ ሰላማ ዝጀመርክምዎ ዝንኣድ ተግባር ኣጠናኺርኩም ክትቕፅልሉ ይግባእ።

★ ህዝቢ ትግራይ ብግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ዝመሓደረሉ ጎደሎ መስርዕ ወፂኡ ሙሉእ ዓርሰ ውሳነኡ ዘረጋግፀሉ ናይ ምምሕዳርና ቀዳማይ፣ ካልአይ፣ ሳልሳይ ዕማም እዩ።

★ ዲያስፓራ ትግራይ ቃልሱ ከጠናኽር ክንሰርሕ ኢና።

★ ኣብ ትሕቲ መሬት ይኹን ልዕሊ መሬት ዘሎ ሃፍትና ተጠቒምና ዳግመ ህንፀት ትግራይ ክነግህዶ ኢና።

★ ከም ማህሌታይ ያሬድ እናወደቕና እናተሳእና ህዝብና መሰል ዓርሰውሳንኡ ዘረጋግፀሉ፣ ከምኡ እውን ሕውየትና ንምርግጋፅ ኩላትና ንረባረብ።

★ ኹሉ ኣማሊኡ ዝሃቦ ከም ትግራይ ዳርጋ ኣብ ዓለም የለን፣ኣኽሱም መርኣያ እዚ ዘይተጠቐምናሉ ዕቑር ሃፍቲ እዩ።

★ ናይ ሰላም ባህግናን ዘኹርዕ ጋሻ ተቀባልነትናን ኩሉ ይርኣ።

★ ምስኹሉ ክንነብር ንኽእል ምዃንና ኣብ ቀረባን ርሑቑን ዘሎ ኩሉ ይገንዘብ ኢሎም ከም ፀብፃብ ድወት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *